ลำดับ ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) หน่วยงาน ระดับการศึกษา สาขาวิชา กลุ่มโรค จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
106 ประภาศรี จงสุขสันติกุล - สำนักโรคติดต่อทั่วไป - - 22 รายละเอียด
107 กฤศน์วัต สมหวัง - สถาบันราชประชาสมาสัย - - 39 รายละเอียด
108 เมตตา คำพิบูลย์ - สำนักโรคไม่ติดต่อ - - 29 รายละเอียด
109 วีณา สันตะบุตร - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง - - 33 รายละเอียด
110 พรเลขา บรรหารศุภวาท - สำนักโรคติดต่อทั่วไป - - 36 รายละเอียด
111 จรูญ เพชรสุภา Jaroon Pechsupa สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 30 รายละเอียด
112 อุทัยวรรณ เมตตาไพจิตร - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 38 รายละเอียด
113 พาสิณีย์ แช่มสนิท - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 - - 33 รายละเอียด
114 คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ - สำนักระบาดวิทยา - - 37 รายละเอียด
115 ชูวีวรรณ จิระอมรนิมิต - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง - - 32 รายละเอียด
116 อังคณา เจริญวัฒนาโชคชัย Angkana Charoenwatanachokchai สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR) SALTS 57 รายละเอียด
117 ฐาณิญา แสนศรี - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 29 รายละเอียด
118 โอภาส การย์กวินพงศ์ - สำนักโรคติดต่อทั่วไป - - 36 รายละเอียด
119 จำเป็นศรี คันธวงศ์ - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง - - 31 รายละเอียด
120 มนจิรา ถมังรักษ์สัตว์ Monjira Thamangraksat สำนักโรคติดต่อทั่วไป - - 30 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวผดารณัช พลไชยมาตย์์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562