ลำดับ ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) หน่วยงาน ระดับการศึกษา สาขาวิชา กลุ่มโรค จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
76 อัจฉรา ทุเครือ - สำนักโรคติดต่อทั่วไป - - 62 รายละเอียด
77 ศุภรดา มณฑาทิพย Supparad Montatip สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 29 รายละเอียด
78 นิรันดร ยิ้มจอหอ Nirandorn Yimchoho สำนักระบาดวิทยา - - 45 รายละเอียด
79 ธรากร ศรีเมฆ - สถาบันราชประชาสมาสัย - - 61 รายละเอียด
80 อรพรรณ เพิ่มสำราญ Orapun Permsumran สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - 37 รายละเอียด
81 วันชัย ทองเชิด - สถาบันราชประชาสมาสัย - - 52 รายละเอียด
82 วิลาวัลย์ สุขยา Wilawa Sookya สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 37 รายละเอียด
83 ประภา หาญกล้า - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง - - 53 รายละเอียด
84 อโนชา ชื่นงาม Anocha Chuenngam สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 46 รายละเอียด
85 วิภาษนุช หาญบาง Wipasnooc Hanbang สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 34 รายละเอียด
86 นรา เทียมคลี NARA THIAMKHLI สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 42 รายละเอียด
87 แววตา ไชยทอง - สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค - - 31 รายละเอียด
88 ลินดา จำปาแก้ว - สำนักโรคไม่ติดต่อ - - 50 รายละเอียด
89 ภัทร คันศร - สำนักโรคติดต่อทั่วไป - - 40 รายละเอียด
90 สุพรรณี อรุณจรัส Supannee Aruncharus สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - 33 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวผดารณัช พลไชยมาตย์์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562