ลำดับ ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) หน่วยงาน ระดับการศึกษา สาขาวิชา กลุ่มโรค จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
466 อนุ บัวเฟื่องกลิ่น - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง - - 87 รายละเอียด
467 พิชัย จินตนาภักดี Picha Chintanapakdi สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - 119 รายละเอียด
468 ศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล - สถาบันบำราศนราดูร - - 188 รายละเอียด
469 ศุภลักษณ์ แย้มสกุล SUPHALUK YAEMSAKUL สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 84 รายละเอียด
470 สมบัติ ผลานุสนธิ์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ - - 125 รายละเอียด
471 ณรรจยา โกไศยกานนท์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ - - 91 รายละเอียด
472 วันรุ่ง แสนแก้ว Wanrun Sankaew สำนักโรคไม่ติดต่อ - - 85 รายละเอียด
473 สายใจ พินิจเวชการ - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - 89 รายละเอียด
474 ปิยธิดา สมุทระประภูต - - - - 92 รายละเอียด
475 สมคิด อังคศรีทองกุล - สถาบันบำราศนราดูร - - 93 รายละเอียด
476 นันธวิทย์ สุขรักษ์ - - - - 82 รายละเอียด
477 ธนาภรณ์ ชินทะวัน Thanaporn Chinthawan สำนักระบาดวิทยา - - 111 รายละเอียด
478 สุริยา สุนทราศรี - - - - 85 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวผดารณัช พลไชยมาตย์์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562