ลำดับ ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) หน่วยงาน ระดับการศึกษา สาขาวิชา กลุ่มโรค จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
91 อ้อมทิพย์ พลบุพผา Aomti Ponbubpa สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 46 รายละเอียด
92 จิราภรณ์ วงศ์ษา - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 68 รายละเอียด
93 ศาสตรา รีพรม - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 61 รายละเอียด
94 มัณฑนา กลมเกลียว Manthana Klomkleaw สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 60 รายละเอียด
95 นรินทิพย์ ชัยพรมเขียว NARINTHIP CHAIPROMKHIEO สำนักโรคติดต่อทั่วไป - - 83 รายละเอียด
96 เจตสุภา สมางค์ชัย - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 46 รายละเอียด
97 โกวิท สีสด Kowit sisod สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 46 รายละเอียด
98 กุลชล สกุณี Kulchol Sakunee สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 50 รายละเอียด
99 สาวิตรี น้อยศรี Sawitree Noisri สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 47 รายละเอียด
100 สุพัตรา นิลศิริ Supattra Ninsiri สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ - - 56 รายละเอียด
101 วิสาขา ปัญญาใส Wisakha Panyasai สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 50 รายละเอียด
102 ปิยะพงษ์ ศรีสองเมือง Piyapong Srisongmuang สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 49 รายละเอียด
103 มาลี เกื้อนพกุล Malee Geounuppakul - - - 53 รายละเอียด
104 วาสนา นิ่มวรพันธุ์ - สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - 47 รายละเอียด
105 วิษณุชัย วิไลสกุลยง - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 49 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวผดารณัช พลไชยมาตย์์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562