ลำดับ ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) หน่วยงาน ระดับการศึกษา สาขาวิชา กลุ่มโรค จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
61 สุรศักดิ์ วิบูลชุติกุล Surasak Wiboonchutikul สถาบันบำราศนราดูร - - 193 รายละเอียด
62 นฤมล ลือกิตินันท์ Narumol Luekitinun สำนักวัณโรค - - 175 รายละเอียด
63 สิริพร ภิยโยทัย Siripor Piyayothai สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - 136 รายละเอียด
64 ศุภกร พึ่งฉิมรุจ - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - 101 รายละเอียด
65 ภัคจิรา ริมดุสิต - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - 113 รายละเอียด
66 วรัญญา ชูเนตร Waruny Choonate สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 120 รายละเอียด
67 อโนชา พัวสุวรรณ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา - - 127 รายละเอียด
68 จุติกาญจน์ ภูเก้าล้วน Jutikarn Phukowluan สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค - - 199 รายละเอียด
69 กมลวรรณ คุ้มวงษ์ Kamolwan Kumwong สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 139 รายละเอียด
70 ทิพย์หทัย ทดเพชร - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี - - 133 รายละเอียด
71 ศรัญญา พันธุ์คุณ Sarunya Punkhun สำนักโรคติดต่อทั่วไป - - 140 รายละเอียด
72 นุธิดา ณรงค์เปลี่ยน - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 99 รายละเอียด
73 จุฑารัตน์ มังคละกนก Juthara Mangkalakanong สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 157 รายละเอียด
74 กาญจนา เจ็กนอก Kanjana Jeknok สำนักโรคติดต่อทั่วไป - - 117 รายละเอียด
75 กฤศ เรียงไธสงค์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 137 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวผดารณัช พลไชยมาตย์์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562