ลำดับ ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) หน่วยงาน ระดับการศึกษา สาขาวิชา กลุ่มโรค จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
46 นพพร บำรุง Nopporn Bamrung สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 59 รายละเอียด
47 สุกัญญา หลีหะรัน Sukany Leeharan สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 45 รายละเอียด
48 พัชรินทร์ เจียรบุตร Patcharin Chianbut สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 49 รายละเอียด
49 อรไท แซ่จิว Orratai Saejiw สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - - 50 รายละเอียด
50 พรรณภัทร ประทุมศรี Phannaphat Pratoomsri สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - - 52 รายละเอียด
51 ยุพยง อัตตะ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 53 รายละเอียด
52 ธาราชินี อนันตคุณูปกร - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - 42 รายละเอียด
53 กาญจนา จันทร์พุฒ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 - - 60 รายละเอียด
54 สุรเชษฐ์ เดชสงค์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - - 51 รายละเอียด
55 มารีแย บาเน็ง - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 75 รายละเอียด
56 ซูฮานา เจ๊ะกา - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 49 รายละเอียด
57 มนธิรา เงินประมาล - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 53 รายละเอียด
58 ปรียาพร เทือกสุบรรณ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ - - 55 รายละเอียด
59 ปิยวดี ทองทั้งสาย - สถาบันราชประชาสมาสัย - - 56 รายละเอียด
60 พฤกษ์ศราวุธ จักสวย Prueksarawuth Jaksuay - - - 66 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวผดารณัช พลไชยมาตย์์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562