ทำเนียบนักวิจัย > รายละเอียดโครงการ

รูป
no image
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
นางสาว จุฬารัตน์ ยาปัญ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Miss Chulara Yapun
ตำแหน่งปัจจุบัน
-
หน่วยงาน
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน

ระดับกระทรวง
-
ระดับกรม/มหาวิทยาลัย
กรมควบคุมโรค
ระดับกอง/สำนัก/โรงพยาบาล/คณะ
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้:

โทรศัพท์
-
ต่อ
-

ระดับการศึกษา

ประวัติการศึกษา
ระดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา วุฒิการศึกษา ปีที่จบ
ไม่พบข้อมูล

ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาการมีความเชี่ยวชาญ
สาขาวิชา
ไม่พบข้อมูล

กลุ่มโรคที่มีความเชี่ยวชาญ
กลุ่มโรค ข้อมูลโรค
- -

งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว
ชื่อผลงานวิชาการ ปี พ.ศ. ปีที่เผยแพร่ การเผยแพร่
ไม่พบข้อมูล