ทำเนียบนักวิจัย > รายละเอียดโครงการ

รูป
no image
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
นางสาว กานตกิรตรา อำมะเหียะ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Miss Kantakiratra Ummahia
ตำแหน่งปัจจุบัน
-
หน่วยงาน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน

ระดับกระทรวง
-
ระดับกรม/มหาวิทยาลัย
กรมควบคุมโรค
ระดับกอง/สำนัก/โรงพยาบาล/คณะ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้:

โทรศัพท์
-
ต่อ
-

ระดับการศึกษา

ประวัติการศึกษา
ระดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา วุฒิการศึกษา ปีที่จบ
ไม่พบข้อมูล

ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาการมีความเชี่ยวชาญ
สาขาวิชา
ไม่พบข้อมูล

กลุ่มโรคที่มีความเชี่ยวชาญ
กลุ่มโรค ข้อมูลโรค
- -

งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว
ชื่อผลงานวิชาการ ปี พ.ศ. ปีที่เผยแพร่ การเผยแพร่
ไม่พบข้อมูล