ลำดับ ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) หน่วยงาน ระดับการศึกษา สาขาวิชา กลุ่มโรค จำนวน
ผู้เข้าชม
1 ชลิดา ศรีอินทร์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 890
2 วีระพงษ์ เรียบพร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 338
3 กานตกิรตรา อำมะเหียะ Kantakiratra Ummahia สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 375
4 กรกมล ดวงใส Kornkamol Doungsai สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 396
5 นราศักดิ์ บุญใหญ่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 343
6 กัญญรัตน์ สระแก้ว สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 271
7 อุบลรดา ชินโน Ubonrad Chinno สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 293
8 จุฬารัตน์ ยาปัญ Chulara Yapun สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - 287
9 อนุชาติ จ๋อมแปง Anuchar Jompaeng สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี - - 291
10 สุดารักษ์ ไชยนวล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 - - 301
11 ศรายุทธ ตาสัก Sarayuth Tasak สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค - - 292
12 วิไล วงศ์ขัติ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 324
13 ขวัญกมล ปิงสมุทร์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา - - 307
14 กฤติยา ตุ่นแก้ว - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา - - 268
15 ชิงชัย โคกสว่าง Chingchai Khoksawang สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 427
16 พลวัชร์ เรืองศิรารักษ์ - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง - - 117
17 จักรกฤษณ์ พงษ์โนรี - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา - - 102
18 ธิติรัตน์ สายแปง Titiru Saipang สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - 115
19 ทิพวรรณ ชาวเวียง Tippawan Chaowiang สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 100
20 ณัฎฐิภรณ์ เทพวิไล Nattiporn Thepwilai สำนักระบาดวิทยา - - 156
21 กมลวรรณ สมณะ Kamonwan Samana สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - 110
22 วันวิสา แจ่มประแดง Wanwisa Jampradang สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ - - 102
23 ชวัลณัฐ คีรีเมฆ Chawannat Keereemak สำนักโรคติดต่อทั่วไป - - 106
24 อนุกูล บุญคง Anugoon Bunkhong สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ - - 128
25 ธีรภัทร์ จันต๊ะวงค์ทา - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 101
26 ชญาดา พูลศรี - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา - - 107
27 มาลินี ภูรักษา - สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ - - 107
28 ธนู ทองคำสุก Thanoo Thongkamsuk สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - 111
29 พงศ์ปณต ตองอ่อน Pongpanot Tongoon สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ - - 124
30 อารยา ปานนิล Araya Pannil สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 127
31 นพมล พรมมะ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 153
32 ปิยวรรณ ศรีกงพาน - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - 146
33 พจนา ชูแสง - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 176
34 สุเนตตรา ปานทรัพย์ Sunettra Pansub สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ - - 120
35 อนุพันธ์ กรุุงวัชชะ Anupan Krungwachcha สถาบันราชประชาสมาสัย - - 104
36 ดวงนภา สุวรรณ - สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - - 120
37 นุสรา เปรมจิต - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - 94
38 ทัศนีย์ จิตรแก้ว - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 109
39 พัชรีย์ ศรีสุข - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 116
40 พีรวิชญ์ จุลเรือง Peerawi Julraun สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - 125
41 กมลชนก สุขอนันต์ Kamonchano Sukanu สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - 119
42 ดนัยณัฐ มัสจิต - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 97
43 อรรฆวรรณ สุขคล้าย Akawan Sukklay สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - - 134
44 จันทร์พร ผลาสิงห์ Junpor Plasingha สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ - - 127
45 ทัศศรี ช่วยชนะ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 122
46 นพพร บำรุง Nopporn Bamrung สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 102
47 สุกัญญา หลีหะรัน Sukany Leeharan สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 101
48 พัชรินทร์ เจียรบุตร Patcharin Chianbut สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 109
49 อรไท แซ่จิว Orratai Saejiw สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - - 107
50 พรรณภัทร ประทุมศรี Phannaphat Pratoomsri สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - - 124
51 ยุพยง อัตตะ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 132
52 ธาราชินี อนันตคุณูปกร - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - 99
53 กาญจนา จันทร์พุฒ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 - - 153
54 สุรเชษฐ์ เดชสงค์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - - 126
55 มารีแย บาเน็ง - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 153
56 ซูฮานา เจ๊ะกา - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 93
57 มนธิรา เงินประมาล - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 117
58 ปรียาพร เทือกสุบรรณ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ - - 107
59 ปิยวดี ทองทั้งสาย - สถาบันราชประชาสมาสัย - - 116
60 พฤกษ์ศราวุธ จักสวย Prueksarawuth Jaksuay - - - 122
61 สุรศักดิ์ วิบูลชุติกุล Surasak Wiboonchutikul สถาบันบำราศนราดูร - - 174
62 นฤมล ลือกิตินันท์ Narumol Luekitinun สำนักวัณโรค - - 147
63 สิริพร ภิยโยทัย Siripor Piyayothai สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - 119
64 ศุภกร พึ่งฉิมรุจ - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - 92
65 ภัคจิรา ริมดุสิต - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - 105
66 วรัญญา ชูเนตร Waruny Choonate สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 108
67 อโนชา พัวสุวรรณ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา - - 115
68 จุติกาญจน์ ภูเก้าล้วน Jutikarn Phukowluan สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค - - 177
69 กมลวรรณ คุ้มวงษ์ Kamolwan Kumwong สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 122
70 ทิพย์หทัย ทดเพชร - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี - - 118
71 ศรัญญา พันธุ์คุณ Sarunya Punkhun สำนักโรคติดต่อทั่วไป - - 128
72 นุธิดา ณรงค์เปลี่ยน - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 90
73 จุฑารัตน์ มังคละกนก Juthara Mangkalakanong สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 142
74 กาญจนา เจ็กนอก Kanjana Jeknok สำนักโรคติดต่อทั่วไป - - 106
75 กฤศ เรียงไธสงค์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 99
76 อัจฉรา ทุเครือ - สำนักโรคติดต่อทั่วไป - - 168
77 ศุภรดา มณฑาทิพย Supparad Montatip สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 97
78 นิรันดร ยิ้มจอหอ Nirandorn Yimchoho สำนักระบาดวิทยา - - 155
79 ธรากร ศรีเมฆ - สถาบันราชประชาสมาสัย - - 146
80 อรพรรณ เพิ่มสำราญ Orapun Permsumran สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - 100
81 วันชัย ทองเชิด - สถาบันราชประชาสมาสัย - - 120
82 วิลาวัลย์ สุขยา Wilawa Sookya สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 133
83 ประภา หาญกล้า - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง - - 115
84 อโนชา ชื่นงาม Anocha Chuenngam สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 114
85 วิภาษนุช หาญบาง Wipasnooc Hanbang สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 108
86 นรา เทียมคลี NARA THIAMKHLI สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 109
87 แววตา ไชยทอง - สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค - - 105
88 ลินดา จำปาแก้ว - สำนักโรคไม่ติดต่อ - - 116
89 ภัทร คันศร - สำนักโรคติดต่อทั่วไป - - 112
90 สุพรรณี อรุณจรัส Supannee Aruncharus สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - 106
91 อ้อมทิพย์ พลบุพผา Aomti Ponbubpa สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 91
92 จิราภรณ์ วงศ์ษา - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 166
93 ศาสตรา รีพรม - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 122
94 มัณฑนา กลมเกลียว Manthana Klomkleaw สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 103
95 นรินทิพย์ ชัยพรมเขียว NARINTHIP CHAIPROMKHIEO สำนักโรคติดต่อทั่วไป - - 152
96 เจตสุภา สมางค์ชัย - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 126
97 โกวิท สีสด Kowit sisod สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 96
98 กุลชล สกุณี Kulchol Sakunee สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 96
99 สาวิตรี น้อยศรี Sawitree Noisri สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 115
100 สุพัตรา นิลศิริ Supattra Ninsiri สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ - - 113
101 วิสาขา ปัญญาใส Wisakha Panyasai สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 109
102 ปิยะพงษ์ ศรีสองเมือง Piyapong Srisongmuang สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 135
103 มาลี เกื้อนพกุล Malee Geounuppakul - - - 98
104 วาสนา นิ่มวรพันธุ์ - สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - 101
105 วิษณุชัย วิไลสกุลยง - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 95
106 ประภาศรี จงสุขสันติกุล - สำนักโรคติดต่อทั่วไป - - 128
107 กฤศน์วัต สมหวัง - สถาบันราชประชาสมาสัย - - 115
108 เมตตา คำพิบูลย์ - สำนักโรคไม่ติดต่อ - - 171
109 วีณา สันตะบุตร - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง - - 122
110 พรเลขา บรรหารศุภวาท - สำนักโรคติดต่อทั่วไป - - 121
111 จรูญ เพชรสุภา Jaroon Pechsupa สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 139
112 อุทัยวรรณ เมตตาไพจิตร - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 124
113 พาสิณีย์ แช่มสนิท - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 - - 120
114 คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ - สำนักระบาดวิทยา - - 118
115 ชูวีวรรณ จิระอมรนิมิต - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง - - 99
116 อังคณา เจริญวัฒนาโชคชัย Angkana Charoenwatanachokchai สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR) SALTS 278
117 ฐาณิญา แสนศรี - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 105
118 โอภาส การย์กวินพงศ์ - สำนักโรคติดต่อทั่วไป - - 208
119 จำเป็นศรี คันธวงศ์ - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง - - 106
120 มนจิรา ถมังรักษ์สัตว์ Monjira Thamangraksat สำนักโรคติดต่อทั่วไป - - 130
121 ผ่องศรี สืบท้วม - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 99
122 บุญชัย โควาดิสัยบูรณะ - สถาบันบำราศนราดูร - - 60
123 อภิรมย์ พวงหัตถ์ - สำนักโรคติดต่อทั่วไป - - 62
124 ศศิธร จันทร์ขอนแก่น Sasithorn Jankonkaen สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 63
125 อัญชนา ประศาสน์วิทย์ - สำนักโรคติดต่อทั่วไป - - 117
126 อัมพร ศรีสำรวล - สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - 71
127 เปรมมาส กันตะโอภาส - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 64
128 ปิยานุช มีมงคลกุลดิลก - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ - - 67
129 พวงกาญจน์ โคตมะ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 60
130 รุ่งนภา เหลืองประสิทธิ์ Rungnapa Luengprasit สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - 65
131 จิตต์ลัดดา สุภานันท์ - สถาบันราชประชาสมาสัย - - 90
132 ชนิดา เหมริด - สถาบันราชประชาสมาสัย - - 74
133 สุจิตรา เทพมงคล SUCHITRA THEPMONGHOL สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 80
134 วราภรณ์ ธรรมสอนบุญมา WARAPORN THAMMASORNBUNMA สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค - - 55
135 นฤมล เย็นยาซัน Naruemo Yenyarsan สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - 75
136 เสกสรรค์ สวัสดี - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 - - 76
137 วรรณา ภู่เสม - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา - - 71
138 มลิวัลย์ แก้วมะเริง - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 70
139 สุพรรษา รักดีเปี่ยมทรัพย์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 81
140 นลินี สุวรรณพานิช Nalinee Suwanpanich สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 163
141 กัญญ์ศศิ พิมพขันธ์ Kunkansasi Pimpakan สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ - - 189
142 ชลณิกานต์ สายแก้ว - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - 68
143 พิสมัย อยู่เนียม - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 67
144 มงคล อังคศรีทองกุล - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 64
145 ตวงพร เอื้ออิฐผล - สถาบันราชประชาสมาสัย - - 68
146 ดารณี ภักดิ์วาปี Darane Pukwapee สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 74
147 ศิริพร วัชรากร - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 108
148 กาญจนา คงศักดิ์ตระกูล - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 61
149 มาลีรัตน์ สวยสอาด - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 70
150 สมคเนย์ อ่ำสุริยา - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ - - 65
151 นิตยา พูลสวัสดิ์ - สถาบันราชประชาสมาสัย - - 84
152 จินดาวรรณ วิเศษศรี - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - 78
153 อานุภาพ พ่วงสร้อย arnupab puangsroy สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - 76
154 เกษม จองจับ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ - - 89
155 อดุลย์ เจือจันทร์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ - - 62
156 พรศักดิ์ ศรีนาคา Pornsak Srinaka กองโรคติดต่อนำโดยแมลง - - 74
157 ธนเดช สัจจวัฒนา - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 86
158 ขนิษฐา อินธิบาล - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 73
159 ปิยะพร มนต์ชาตรี - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 74
160 สุทธภา พลอยครบุรี - สถาบันราชประชาสมาสัย - - 71
161 ชาญชัย อาศัยร่ม - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 68
162 วิจิตร โกสละกิจ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 78
163 ปรียานุช กลิ่นศรีสุข - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 125
164 ณรงค์ เนตรสาริกา - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ - - 70
165 สุภาพร อยู่แดง supaporn youdaeng สถาบันบำราศนราดูร - - 83
166 สุนทรา ไพฑูรย์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 59
167 ทิติยาณี เทพหัสดิน ณ อยุธยา - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 54
168 วิมลพรรณ กมลเพ็ชร Wimonpu Kamonpetch สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 68
169 พรทวีวัฒน์ ศูนย์จันทร์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 73
170 จันทรา กฤษณสุวรรณ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 61
171 สำลี เรืองศรี - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 58
172 ชัชชฎา ศรีชูเปี่ยม - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 67
173 ราณี วงศ์คงเดช - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 67
174 สมพร ปุริโส - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 66
175 สมัคร เสนาสังข์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 66
176 สุรัสวดี ตั้งสุภาชัย Suratsawade Thangsupachai สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 78
177 จันทิมา จันทรประเสริฐ Janthim Jantaraprasert สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 96
178 สุริยันต์ บุริมาลย์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 57
179 นพดล พิมพ์จันทร์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 63
180 นงเยาว์ มีสิทธิ์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ - - 94
181 ฐพัชร์ คันศร - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ - - 69
182 จิรพันธุ์ อินยาพงษ์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 57
183 วนิดา แสนทวีสุข - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 64
184 จักรพันธ์ กัญญะลา Jakapan kanyala สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ - - 80
185 เต็มใจ โสมเกษตรินทร์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 84
186 ศิริวรรณ อุทธา - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 68
187 กรรณิการ์ ตฤณวุฒิพงษ์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 64
188 รัตติกาล ทานให้ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 58
189 พิศดาร แสนชาติ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 691
190 ณัฐฏพัชร ยอดผา Nuttapor Yodpha สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 62
191 พงษ์ศักดิ์ คำเปลว - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 62
192 เทพฤทธิ์ ทองเกลี้ยง Teparit Thongklaing สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ - - 65
193 ชูชาติ บันลือ Choochart Bunlue สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 80
194 พิทยา วามะขันธ์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 63
195 กนกศักดิ์ รักษาสัตย์ Kanoksa Raksasat สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 115
196 อุดร ศรีสุวรรณ Udo Sisuwan - - - 73
197 ฐิติมา โกศัลวิตร THITIMA KOSALVITR สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี - - 84
198 กาญจนาพันธุ์ สมหอม - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 77
199 ธัญรดี วิไลเนตร - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 58
200 ณธษา ลีพิศุทธิ์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 59
201 ศักดา ธุระอบ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 68
202 อมร ถกลจิตร - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 54
203 นิสิต คงเกริกเกียรติ Nisit Kongkerkiet สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - 60
204 ธัญญลักษณ์ อัมพวัน - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 66
205 นงลักษณ์ เทศนา - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 53
206 ไสว โพธิมล Sawai Phothimol สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 62
207 ทิพยรัตน์ ธรรมกุล Thipphayarat Thammakun สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา - - 90
208 ประสิทธิ์ รามะโคตร Prasit Ramakhot สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 106
209 ลือชัย เนียมจันทร์ LUECHAI NEAMCHUN สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 93
210 ชลิดา อนุสุริยา - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 65
211 วิกรม จันทะเนาว์ - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - 48
212 ทนงศรี ภูริศรี Thanongsri Phoorisri สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - 50
213 นิภาพร หร่องบุตรศรี Nipaporn Rhongbutsri สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 49
214 อนงนาฏ มโนภิรมย์ Anongnat Manopirom สำนักโรคติดต่อทั่วไป - - 98
215 อภิศักดิ์ ช่วยนา Apisak Chuayna สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 54
216 ประวีณา สัชชาพงษ์ Praweena satchapong สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 89
217 อารยา จันทร์ขวาง - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 49
218 อมรรัตน์ ภูกาบขาว - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 57
219 เปรมจิตร ไชยลังกา - - - - 58
220 พนิดา กัณหากุล - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 54
221 กาญจนา พันธุเตชะ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ - - 50
222 นิภารัตน์ สนธิหา - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 60
223 ณัฐวีร์ ยาศิริ - - - - 50
224 วิมลจันทร์ นาคจันทึก Wimonja Nakjantuk สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 56
225 อานุวัฒ ราณรงค์ Arnuwa Rannarong สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 - - 48
226 รัชนีกร กุญแจทอง Ratchaneekorn Koonjaetong สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 95
227 สมคิด ศรีโสภา - สถาบันบำราศนราดูร - - 45
228 สุรศักดิ์ เกษมศิริ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 47
229 นิตยา ขจรนาถ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 69
230 นิตยา แสนโคตร Nittay Sancotara สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 40
231 อรพิน สุพานโซ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา - - 50
232 วนิดา จงจิตต์สุข - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - 46
233 ศรณ์ฉัตร จิรัสย์กุล Sornchat Jiratkul สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 77
234 พิเชษฐ โฉมเฉลา Pichet Chomchalao สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 53
235 บุญเรือง สมดี Boonruang Somdee สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 61
236 มงคล ถาวร - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี - - 43
237 อภิญญา นิรมิตสันติพงศ์ - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง - - 77
238 ปิยะดา คุณาวรารักษ์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี - - 42
239 พัฒนา โพธิ์แก้ว - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี - - 37
240 บุษบง เจาฑานนท์ - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง - - 59
241 พิสุทธิ์ ชื่นจงกลกุล Pisu Chunchongkolkul สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 - - 99
242 วรศักดิ์ สุทาชัย - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี - - 38
243 ไกรฤกษ์ สุธรรม - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 69
244 ศักรินทร์ จันทร์วงศ์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี - - 44
245 กุณากร ชัยพูน - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี - - 38
246 ขวัญใจ มอนไธสง Khuanjai Montaisong สถาบันบำราศนราดูร - - 57
247 คณาวุฒิ ศรศิลป์ Khanawut Sornsin สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 132
248 ศิริลักษณ์ หาญเชิงชัย Sirila Hanchengchai สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 85
249 พิรวรรณ ไชยวงค์ Pirawan Chaiyawong สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 50
250 ปาริชาติ บุญก้อน - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 52
251 ชาญณรงค์ ชัยสุวรรณ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี - - 68
252 ฐิติกาญจน์ ทองคำ - สถาบันราชประชาสมาสัย - - 50
253 วีระพงษ์ ปงจันตา - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี - - 55
254 นภารัตน์ ภัทรประยูร Naparat Pattarapayoon สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - 59
255 เผด็จ แก้วควัน - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี - - 42
256 อาพัฒศิริ ธรรมรังกา - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 62
257 รพีพร เพียรไพรงาม - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี - - 39
258 จีระวรรณ ศิริพันธุ์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี - - 32
259 ธัญญารัตน์ วงค์ชนะ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 - - 47
260 ธันวา หอมจันทร์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 44
261 จอมเทียน พวงดอก - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ - - 50
262 นิภา แช่มชัย - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 - - 42
263 จิรายุ แคสกี้ Jirayu Caskey สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - 60
264 สมศักดิ์ สินธุอุไร SOMSAK SINTUURAI สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 60
265 อนุเทพ แซ่เล้า - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 49
266 สุพร สาระกูล - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 - - 43
267 เบญจมาศ อุนรัตน์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 72
268 มณฑินี วสันติอุปโภคากร Monthinee Vasantiuppapokakorn สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - 75
269 สายรุ้ง จันทรปราสาท Sairun Chantraraprasat สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 - - 30
270 ณิชาภัทร อยู่พิพัฒน์ Nichapat Yuphiphat สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ - - 32
271 สมควร ไชยเลิศ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา - - 89
272 วาสนา มหาคีตะ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 57
273 เพ็ญนภา จันทร์สุวรรณ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 72
274 อัมพาพรรณ นวาวัตน์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา - - 58
275 มนัสวินีร์ ภูมิวัฒน์ Manussawine Bhumiwat สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา - - 88
276 พัชรา ศรีดรุงคธรรม - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา - - 55
277 เยาวลักษณ์ โตอินทร์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา - - 52
278 รัชณีพร คำมินทร์ rkhummin rkhummin สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 49
279 สุพัตรา ชื่นวิทยา - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา - - 52
280 สมจิตร บุญชัยยะ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา - - 52
281 ตามพงษ์ พงษ์นรินทร์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา - - 64
282 ดนัย ผ่องแผ้ว - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา - - 59
283 กษมะ กระต่ายทอง - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 94
284 สมคิด คงอยู่ Somkid Kongyu สำนักระบาดวิทยา - - 67
285 สุทธิสา จันทร์เพ็ง suttisa chanpeng สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง - - 63
286 จรุงจิตร ทัพผา - - - - 38
287 ศิริชัย แก้วกองพล - - - - 39
288 สุกัญญา ห่วงทอง - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 31
289 ฉัตรนรินทร์ พลการ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 43
290 วีรนุช เพ็ญวันศุกร - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 42
291 จตุพร กุศลส่ง - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 48
292 พรรวินท์ ชำนาญกิจ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 45
293 โสภา วิชยพงศ์กุล - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 47
294 สาทิตย์ คงสอน - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 43
295 พรรณราย สมิตสุวรรณ Punarai Smithsuwan สำนักระบาดวิทยา - - 58
296 ผดุงชีพ ช้อยเครือ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 32
297 วิจิตรา ฤทธิ์ประภา - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 36
298 นุชนาฏ รองศรีแย้ม Noodchanad Rongsriyam สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 46
299 จำรัส เผือกคง - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 36
300 ฉัตรเพชร ราชมณี - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 37
301 อัจรา สุดโต - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - 70
302 นัยนา อ่อนโพธิ์แก้ว - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 61
303 นิรมล ปัญสุวรรณ - สำนักระบาดวิทยา - - 93
304 นิตยา ระวังพาล - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี - - 95
305 สุนันทา แช่มนาสวน Sunanth Chamnasuan สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 80
306 เพียงเพลิน พูลพิพัฒน์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 91
307 วรางคณา เชาวลิต - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 76
308 จรุง เมืองชนะ - สำนักโรคติดต่อทั่วไป - - 68
309 พงศกร จงกลศรี Phongsakron Jongkonsri สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - - 74
310 จีรพจน์ มณเฑียรทอง - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ - - 89
311 กานต์รวี สงเสน - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 67
312 รังษี เจริญวงศ์ระยับ Rangsee Charoenwongrayab สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - 82
313 สุชานันท์ ขาวแก้ว - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 74
314 นพรัตน์ บัวแสง - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 82
315 วันสงกรานต์ ศรีเผือก - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 110
316 ภัทรกร ประกายพฤษ - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - 94
317 กิตติพงศ์ เกิดฤทธิ์ Kittipong Kerdrit กองโรคติดต่อนำโดยแมลง - - 106
318 สมชาย ศุภผล - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 101
319 วิโรจน์ ฤทธาทร Wirot Rittatorn สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 83
320 สุริโย โทแก้ว - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 119
321 อนันต์ อุปถัมภ์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 91
322 สกุลทิพย์ ชูแก้ว - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 95
323 สุรศักดิ์ นุ้ยเส้ง Surasak Nuyseng สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 92
324 สุทธิพงศ์ ทองสาลี - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 112
325 อังคณา รัตน์นราทร - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 82
326 ประจักษ์ ชูแก้ว - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 79
327 มนตรี คงวัดใหม่ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 69
328 ดารารัตน์ เพชรจันทร์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 94
329 ปัทมา คงตะโก Pattam Kongtako สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 79
330 พิจารณ์ บุตราช - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 70
331 พบ เทพรัตน์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - - 86
332 กชพรรณ สุกระ Kotchapa Sukra สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 97
333 ธีรพล ฆังคมณี - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 84
334 ณฐวร เธียรมนตรี Natavon Theanmontre สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - - 119
335 มงคล มลิพันธ์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - - 78
336 อมลณัฐ จันทรพัฒน์ Amolnut Chantarapat สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - - 81
337 พรพิมล ประดิษฐ์ Pornpimon Pradit สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 94
338 รอพีอิง โตะมะ - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - 80
339 กิตติพงษ์ คงเหล่ Kittiphong Konglei สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 104
340 กามัล กอและ Kamal Kolaeh สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - - 73
341 แจ่มจันทร์ กิมาคม - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - - 82
342 ดัชซีมา มุวรรณ Dasseema Muwannasing สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - - 82
343 สุมาศ ลอยเมฆ Sumat Loimek สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - - 94
344 สมพร มาศศรี - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 127
345 เสริมรัสมิ์ จินดารัตน์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - - 68
346 ประเสริฐ สร้างเลี่ยน Prasert Sranglean สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 77
347 จีระวัฒน์ คงฉาง - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - - 84
348 ชำนาญ ยุงไธสง Chamnan Yungthaisong สำนักวัณโรค - - 141
349 พิมพ์วลัญช์ ขุนหมวก Pimwarun Kunmaung สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - - 124
350 ศิริจันทร์ นาคนิกร - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 81
351 ดวงใจ ไทยวงษ์ Duangjai Thaiwong สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 114
352 พนิดา มณีศรีวงศ์กูล PANIDA MANEESRIWONGKUL สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 81
353 พรทิพย์ ไทรสุวรรณ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 77
354 รวมพร นาคะพงศ์ - สำนักโรคไม่ติดต่อ - - 68
355 กาญจนีย์ ดำนาคแก้ว Kanjane Damnakkaew สำนักระบาดวิทยา - - 81
356 วาสนา ยกสกูล Wasana Yoksakool สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - - 99
357 ศิริพร พรพิรุณโรจน์ Siripor Pornpiroonrod สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - 89
358 พิชามญชุ์ เชาวนปรีชา - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา - - 77
359 ปราโมทย์ แก้วยอด - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 73
360 วุฒิชัย ศรีโชค - - - - 82
361 สุจิรภรน์ เศลารักษ์ Sujirapor Selaruch - - - 82
362 สายสุรีย์ พวงสุวรรณ Saisure Poungsuwan - - - 160
363 สุวนีย์ ใหม่สุวรรณ - สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - 96
364 มนัสนันท์ ลิมปวิทยากุล Manasanun Limpavithayaku สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 83
365 สมนัด จิตรแก้ว Somna Jitkaew สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - - 107
366 กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ - สำนักโรคไม่ติดต่อ - - 83
367 นิโลบล วุฒิสว่างวงค์ - สถาบันราชประชาสมาสัย - - 93
368 นันทเดช กลางวัง Nuntadac Klangvang สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - - 124
369 พรพิมล เวชวิทย์ Pornpimo Vejavidy กองโรคติดต่อนำโดยแมลง - - 94
370 วิรัช วงศ์หิรัญรัชต์ Wirat Wonghiranrat สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - - 106
371 สุพรรณี แซ่ชี้ - - - - 81
372 สราวุธ สุวัณณทัพพะ - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง - - 87
373 ชูศักดิ์ โมลิโต CHUSA MOLITO สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - - 73
374 บุญอ้วน ปิ่นแก้ว - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 91
375 วรสิทธิ์ ไหลหลั่ง - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 112
376 รัศมี ศรีชื่น - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 103
377 ปิยะ แก้วเงิน - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 100
378 อุบลรัตน์ นิลแสง Ubolra Ninsang สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - - 96
379 กิตติ ทองศรี - - - - 77
380 สุพิศ ยศเมฆ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 80
381 สุวิทย์ เพ็งพิศ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 76
382 นิเวศน์ นาเลื่อน - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 76
383 วิชิต ดอกขัน - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 81
384 ประยุทธ เทียนศาสตร์ PRAYUT TEANSAT สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 72
385 ดุษณี บุญพิทักษ์สกุล Dussane Boonpituksakul สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 85
386 โกวิทย์ อนุรัตน์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 88
387 นิพภยา ชมภูนุช NIPPAYA CHOMPOONUCH สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 80
388 นิภา สอสะอาด NIP SORSA-ARD สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 86
389 เสวก นุชจ๋าย Sawea Nuchjai สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 97
390 ขวัญตา สุธรรม KWANTA SUTHUM สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 99
391 ชวลิต แก้วกก - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา - - 97
392 สกุล เอี่ยมดี Sakul Aemdee - - - 75
393 บุญนัฎ เลาหะทองทิพย์ Bunnat Laohatongtip - - - 95
394 ศิริพร ยิสารคุณ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 109
395 นสิท ปัญญาคม Nasit Panyakhom - - - 76
396 สำฤทธิ์ อ้นเงิน Samrit Ounngeung - - - 156
397 จิรวรรณ ทวีเขตกรณ์ Jirawan Thaweekhatgorn สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 - - 78
398 อัญชลี คงคาน้อย - - - - 85
399 สมชาย ปรีชาชาญ Somchai Prichachan - - - 78
400 ทิวา บุญล้ำเลิศ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา - - 81
401 ชาติชาย เจริญเสียง Chartchai Charoensieng - - - 72
402 อวยชัย แว่นแก้ว Auychai Wankaew - - - 82
403 ไพบูลย์ หิริโอ Phaiboon Hirio - - - 96
404 ณัฐอนงค์ อนันตวงษ์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ - - 85
405 นิพัฒ พูลสวัสดิ์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ - - 89
406 ประเทือง ฉ่ำน้อย Pratuean Chamnoi - - - 203
407 ชัชวาลย์ บุญช่วยชูศักดิ์ Chatchawa Boonchauychusa - - - 80
408 มานพ แช่มสนิท Mano chaemsanit - - - 121
409 ทรงวุฒิ หุตามัย - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี - - 83
410 น้ำผึ้ง สีหะวงษ์ NAMPHUNG SEHAWONG - - - 87
411 ศิริพักตร์ เบญจวัชรกุล Siripak Benjawadchrakul - - - 90
412 รณยุทธ์ นรรัตน์ - สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - 108
413 สุปราณี ปองไป - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 114
414 พลสิทธิ์ นาควิเชียร - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 112
415 จิราพร ขัติยศ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี - - 86
416 กิตติ พุฒิกานนท์ - - - - 92
417 อมรรัตน์ คำประเสริฐศิริ Amornra Khumpraseartsiri สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 97
418 สิริรัตน์ ประทุมชู - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 97
419 สุรพล วิชัยศึก SURAPON WICHAISUK สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 95
420 สมร สมอบ้าน Samor Samorban สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 93
421 อิศเรศ สว่างแจ้ง - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 101
422 ปารณีย์ เคนกุล - - - - 95
423 ปัญญา พงศ์มัตสยะ Punya Pongmuttasaya - - - 81
424 อัญญารัตน์ รัตนา Anyara Rattana - - - 88
425 ปริญากร ใจบุญมา - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ - - 70
426 เอกชัย จรูญเนตร Akkacha Jaroonnet สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 69
427 วีรพล ผลหอม Weerapo Phonhom สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 82
428 นนทวัติ ศรีสว่าง Nontawa Srisawang - - - 82
429 วัชรชัย ครองใจ - - - - 75
430 เฉียบ บุญโสดากรณ์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ - - 77
431 ปรเมศร์ เวือนประโคน - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 73
432 วาณี สุขพงษ์ไทย Vanee Sukpongthai สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 92
433 สมศักดิ์ พึ่งภูมิ somsuk pungpoom สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 64
434 กุศล ชื่นเมืองปัก kusol chunmangpak สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 72
435 แสวง ทองสีจัด - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ - - 72
436 จีรวรรณ ชงจังหรีด - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 71
437 สุพรรณิการ์ ตุนาค - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 72
438 เอมอร ราษฎร์จำเริญสุข Aimor Rasdjarmrearnsook - - - 98
439 พรสุข เกิดทอง - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา - - 68
440 วันดี สมิตอุปถัมภ์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 71
441 ลัดดา รัตนวิจิตร - สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - 67
442 พิมพาพร เชื้อบางแก้ว - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ - - 79
443 มานิตย์ นาคสุวรรณ - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง - - 74
444 สมเกียรติ ท้วมแสง - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - 74
445 ปราณี เที่ยงหนองแวง - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - 74
446 จิตรา อ่อนน้อม - สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - 83
447 สมศักดิ์ เหรียญทอง Somsak Rienthong สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - 68
448 ธนิดา เหรียญทอง Dhanida Rienthong สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - 74
449 อัจฉรา เชาวะวณิช - สถาบันบำราศนราดูร - - 57
450 ชาติญา อธิชาธนบดี - สถาบันบำราศนราดูร - - 87
451 เยาวรัตน์ อินทอง - สถาบันบำราศนราดูร - - 106
452 ถนอมจิตต์ ดวนด่วน - สถาบันบำราศนราดูร - - 119
453 อำพัน ปิยศทิพย์ - สถาบันราชประชาสมาสัย - - 104
454 นพนัฐ จำปาเทศ - สถาบันบำราศนราดูร - - 122
455 วีณา ตันติสุขวัลกุล Ween Tontisukwollakul - - - 173
456 สุระพร วรสวาท - สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - 103
457 เพ็ญรุ่ง ฉัตรไชยรัตน์ PENLUNG CHUTCHAIRAT สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 115
458 มัทนา แอร์แบร์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี - - 119
459 ชลิต เข็มมาลัย CHALI KHEMMALAI สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 114
460 ปกรณ์ วิสาลี - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ - - 104
461 พอพิศ วรินทร์เสถียร - สำนักโรคติดต่อทั่วไป - - 118
462 มาลี พงษ์โสภณ - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - 109
463 พดา ลิมปสายชล PHADA LIMPASAICHON สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 118
464 จินตนา แววสวัสดิ์ Jintan Waewsawat สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 108
465 ชญาภา เพิ่มพรสกุล - สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - 99
466 อนุ บัวเฟื่องกลิ่น - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง - - 87
467 พิชัย จินตนาภักดี Picha Chintanapakdi สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - 119
468 ศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล - สถาบันบำราศนราดูร - - 188
469 ศุภลักษณ์ แย้มสกุล SUPHALUK YAEMSAKUL สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 84
470 สมบัติ ผลานุสนธิ์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ - - 125
471 ณรรจยา โกไศยกานนท์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ - - 91
472 วันรุ่ง แสนแก้ว Wanrun Sankaew สำนักโรคไม่ติดต่อ - - 85
473 สายใจ พินิจเวชการ - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - 89
474 ปิยธิดา สมุทระประภูต - - - - 92
475 สมคิด อังคศรีทองกุล - สถาบันบำราศนราดูร - - 93
476 นันธวิทย์ สุขรักษ์ - - - - 82
477 ธนาภรณ์ ชินทะวัน Thanaporn Chinthawan สำนักระบาดวิทยา - - 111
478 สุริยา สุนทราศรี - - - - 85