ลำดับ ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) หน่วยงาน ระดับการศึกษา สาขาวิชา กลุ่มโรค จำนวน
ผู้เข้าชม
1 ชลิดา ศรีอินทร์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 265
2 วีระพงษ์ เรียบพร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 140
3 กานตกิรตรา อำมะเหียะ Kantakiratra Ummahia สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 156
4 กรกมล ดวงใส Kornkamol Doungsai สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 147
5 นราศักดิ์ บุญใหญ่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 124
6 กัญญรัตน์ สระแก้ว สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 132
7 อุบลรดา ชินโน Ubonrad Chinno สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 124
8 จุฬารัตน์ ยาปัญ Chulara Yapun สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - 135
9 อนุชาติ จ๋อมแปง Anuchar Jompaeng สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี - - 124
10 สุดารักษ์ ไชยนวล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 - - 129
11 ศรายุทธ ตาสัก Sarayuth Tasak สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค - - 141
12 วิไล วงศ์ขัติ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 141
13 ขวัญกมล ปิงสมุทร์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา - - 113
14 กฤติยา ตุ่นแก้ว - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา - - 130
15 ชิงชัย โคกสว่าง Chingchai Khoksawang สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 144
16 พลวัชร์ เรืองศิรารักษ์ - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง - - 41
17 จักรกฤษณ์ พงษ์โนรี - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา - - 35
18 ธิติรัตน์ สายแปง Titiru Saipang สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - 35
19 ทิพวรรณ ชาวเวียง Tippawan Chaowiang สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 35
20 ณัฎฐิภรณ์ เทพวิไล Nattiporn Thepwilai สำนักระบาดวิทยา - - 41
21 กมลวรรณ สมณะ Kamonwan Samana สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - 40
22 วันวิสา แจ่มประแดง Wanwisa Jampradang สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ - - 41
23 ชวัลณัฐ คีรีเมฆ Chawannat Keereemak สำนักโรคติดต่อทั่วไป - - 34
24 อนุกูล บุญคง Anugoon Bunkhong สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ - - 48
25 ธีรภัทร์ จันต๊ะวงค์ทา - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 43
26 ชญาดา พูลศรี - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา - - 37
27 มาลินี ภูรักษา - สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ - - 41
28 ธนู ทองคำสุก Thanoo Thongkamsuk สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - 50
29 พงศ์ปณต ตองอ่อน Pongpanot Tongoon สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ - - 49
30 อารยา ปานนิล Araya Pannil สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 41
31 นพมล พรมมะ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 46
32 ปิยวรรณ ศรีกงพาน - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - 40
33 พจนา ชูแสง - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 52
34 สุเนตตรา ปานทรัพย์ Sunettra Pansub สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ - - 38
35 อนุพันธ์ กรุุงวัชชะ Anupan Krungwachcha สถาบันราชประชาสมาสัย - - 41
36 ดวงนภา สุวรรณ - สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - - 41
37 นุสรา เปรมจิต - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - 34
38 ทัศนีย์ จิตรแก้ว - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 40
39 พัชรีย์ ศรีสุข - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 37
40 พีรวิชญ์ จุลเรือง Peerawi Julraun สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - 36
41 กมลชนก สุขอนันต์ Kamonchano Sukanu สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - 36
42 ดนัยณัฐ มัสจิต - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 34
43 อรรฆวรรณ สุขคล้าย Akawan Sukklay สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - - 47
44 จันทร์พร ผลาสิงห์ Junpor Plasingha สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ - - 41
45 ทัศศรี ช่วยชนะ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 38
46 นพพร บำรุง Nopporn Bamrung สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 45
47 สุกัญญา หลีหะรัน Sukany Leeharan สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 30
48 พัชรินทร์ เจียรบุตร Patcharin Chianbut สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 38
49 อรไท แซ่จิว Orratai Saejiw สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - - 37
50 พรรณภัทร ประทุมศรี Phannaphat Pratoomsri สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - - 39
51 ยุพยง อัตตะ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 39
52 ธาราชินี อนันตคุณูปกร - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - 30
53 กาญจนา จันทร์พุฒ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 - - 45
54 สุรเชษฐ์ เดชสงค์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - - 40
55 มารีแย บาเน็ง - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 61
56 ซูฮานา เจ๊ะกา - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 37
57 มนธิรา เงินประมาล - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 39
58 ปรียาพร เทือกสุบรรณ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ - - 42
59 ปิยวดี ทองทั้งสาย - สถาบันราชประชาสมาสัย - - 43
60 พฤกษ์ศราวุธ จักสวย Prueksarawuth Jaksuay - - - 53
61 สุรศักดิ์ วิบูลชุติกุล Surasak Wiboonchutikul สถาบันบำราศนราดูร - - 48
62 นฤมล ลือกิตินันท์ Narumol Luekitinun สำนักวัณโรค - - 36
63 สิริพร ภิยโยทัย Siripor Piyayothai สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - 31
64 ศุภกร พึ่งฉิมรุจ - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - 34
65 ภัคจิรา ริมดุสิต - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - 31
66 วรัญญา ชูเนตร Waruny Choonate สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 35
67 อโนชา พัวสุวรรณ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา - - 31
68 จุติกาญจน์ ภูเก้าล้วน Jutikarn Phukowluan สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค - - 55
69 กมลวรรณ คุ้มวงษ์ Kamolwan Kumwong สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 38
70 ทิพย์หทัย ทดเพชร - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี - - 34
71 ศรัญญา พันธุ์คุณ Sarunya Punkhun สำนักโรคติดต่อทั่วไป - - 31
72 นุธิดา ณรงค์เปลี่ยน - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 32
73 จุฑารัตน์ มังคละกนก Juthara Mangkalakanong สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 53
74 กาญจนา เจ็กนอก Kanjana Jeknok สำนักโรคติดต่อทั่วไป - - 32
75 กฤศ เรียงไธสงค์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 33
76 อัจฉรา ทุเครือ - สำนักโรคติดต่อทั่วไป - - 62
77 ศุภรดา มณฑาทิพย Supparad Montatip สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 29
78 นิรันดร ยิ้มจอหอ Nirandorn Yimchoho สำนักระบาดวิทยา - - 45
79 ธรากร ศรีเมฆ - สถาบันราชประชาสมาสัย - - 61
80 อรพรรณ เพิ่มสำราญ Orapun Permsumran สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - 37
81 วันชัย ทองเชิด - สถาบันราชประชาสมาสัย - - 52
82 วิลาวัลย์ สุขยา Wilawa Sookya สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 37
83 ประภา หาญกล้า - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง - - 53
84 อโนชา ชื่นงาม Anocha Chuenngam สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 46
85 วิภาษนุช หาญบาง Wipasnooc Hanbang สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 34
86 นรา เทียมคลี NARA THIAMKHLI สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 42
87 แววตา ไชยทอง - สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค - - 31
88 ลินดา จำปาแก้ว - สำนักโรคไม่ติดต่อ - - 50
89 ภัทร คันศร - สำนักโรคติดต่อทั่วไป - - 40
90 สุพรรณี อรุณจรัส Supannee Aruncharus สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - 33
91 อ้อมทิพย์ พลบุพผา Aomti Ponbubpa สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 32
92 จิราภรณ์ วงศ์ษา - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 38
93 ศาสตรา รีพรม - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 44
94 มัณฑนา กลมเกลียว Manthana Klomkleaw สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 49
95 นรินทิพย์ ชัยพรมเขียว NARINTHIP CHAIPROMKHIEO สำนักโรคติดต่อทั่วไป - - 69
96 เจตสุภา สมางค์ชัย - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 33
97 โกวิท สีสด Kowit sisod สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 33
98 กุลชล สกุณี Kulchol Sakunee สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 36
99 สาวิตรี น้อยศรี Sawitree Noisri สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 33
100 สุพัตรา นิลศิริ Supattra Ninsiri สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ - - 41
101 วิสาขา ปัญญาใส Wisakha Panyasai สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 37
102 ปิยะพงษ์ ศรีสองเมือง Piyapong Srisongmuang สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 36
103 มาลี เกื้อนพกุล Malee Geounuppakul - - - 40
104 วาสนา นิ่มวรพันธุ์ - สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - 34
105 วิษณุชัย วิไลสกุลยง - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 37
106 ประภาศรี จงสุขสันติกุล - สำนักโรคติดต่อทั่วไป - - 28
107 กฤศน์วัต สมหวัง - สถาบันราชประชาสมาสัย - - 47
108 เมตตา คำพิบูลย์ - สำนักโรคไม่ติดต่อ - - 39
109 วีณา สันตะบุตร - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง - - 41
110 พรเลขา บรรหารศุภวาท - สำนักโรคติดต่อทั่วไป - - 40
111 จรูญ เพชรสุภา Jaroon Pechsupa สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 36
112 อุทัยวรรณ เมตตาไพจิตร - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 44
113 พาสิณีย์ แช่มสนิท - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 - - 39
114 คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ - สำนักระบาดวิทยา - - 43
115 ชูวีวรรณ จิระอมรนิมิต - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง - - 36
116 อังคณา เจริญวัฒนาโชคชัย Angkana Charoenwatanachokchai สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR) SALTS 76
117 ฐาณิญา แสนศรี - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 33
118 โอภาส การย์กวินพงศ์ - สำนักโรคติดต่อทั่วไป - - 45
119 จำเป็นศรี คันธวงศ์ - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง - - 34
120 มนจิรา ถมังรักษ์สัตว์ Monjira Thamangraksat สำนักโรคติดต่อทั่วไป - - 35
121 ผ่องศรี สืบท้วม - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 27
122 บุญชัย โควาดิสัยบูรณะ - สถาบันบำราศนราดูร - - 16
123 อภิรมย์ พวงหัตถ์ - สำนักโรคติดต่อทั่วไป - - 20
124 ศศิธร จันทร์ขอนแก่น Sasithorn Jankonkaen สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 18
125 อัญชนา ประศาสน์วิทย์ - สำนักโรคติดต่อทั่วไป - - 35
126 อัมพร ศรีสำรวล - สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - 28
127 เปรมมาส กันตะโอภาส - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 19
128 ปิยานุช มีมงคลกุลดิลก - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ - - 24
129 พวงกาญจน์ โคตมะ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 21
130 รุ่งนภา เหลืองประสิทธิ์ Rungnapa Luengprasit สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - 17
131 จิตต์ลัดดา สุภานันท์ - สถาบันราชประชาสมาสัย - - 21
132 ชนิดา เหมริด - สถาบันราชประชาสมาสัย - - 32
133 สุจิตรา เทพมงคล SUCHITRA THEPMONGHOL สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 32
134 วราภรณ์ ธรรมสอนบุญมา WARAPORN THAMMASORNBUNMA สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค - - 15
135 นฤมล เย็นยาซัน Naruemo Yenyarsan สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - 29
136 เสกสรรค์ สวัสดี - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 - - 23
137 วรรณา ภู่เสม - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา - - 30
138 มลิวัลย์ แก้วมะเริง - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 23
139 สุพรรษา รักดีเปี่ยมทรัพย์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 20
140 นลินี สุวรรณพานิช Nalinee Suwanpanich สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 18
141 กัญญ์ศศิ พิมพขันธ์ Kunkansasi Pimpakan สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ - - 27
142 ชลณิกานต์ สายแก้ว - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - 22
143 พิสมัย อยู่เนียม - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 22
144 มงคล อังคศรีทองกุล - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 17
145 ตวงพร เอื้ออิฐผล - สถาบันราชประชาสมาสัย - - 19
146 ดารณี ภักดิ์วาปี Darane Pukwapee สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 19
147 ศิริพร วัชรากร - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 19
148 กาญจนา คงศักดิ์ตระกูล - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 16
149 มาลีรัตน์ สวยสอาด - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 25
150 สมคเนย์ อ่ำสุริยา - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ - - 19
151 นิตยา พูลสวัสดิ์ - สถาบันราชประชาสมาสัย - - 28
152 จินดาวรรณ วิเศษศรี - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - 33
153 อานุภาพ พ่วงสร้อย arnupab puangsroy สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - 30
154 เกษม จองจับ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ - - 26
155 อดุลย์ เจือจันทร์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ - - 20
156 พรศักดิ์ ศรีนาคา Pornsak Srinaka กองโรคติดต่อนำโดยแมลง - - 25
157 ธนเดช สัจจวัฒนา - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 31
158 ขนิษฐา อินธิบาล - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 26
159 ปิยะพร มนต์ชาตรี - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 29
160 สุทธภา พลอยครบุรี - สถาบันราชประชาสมาสัย - - 27
161 ชาญชัย อาศัยร่ม - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 26
162 วิจิตร โกสละกิจ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 27
163 ปรียานุช กลิ่นศรีสุข - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 39
164 ณรงค์ เนตรสาริกา - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ - - 25
165 สุภาพร อยู่แดง supaporn youdaeng สถาบันบำราศนราดูร - - 25
166 สุนทรา ไพฑูรย์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 16
167 ทิติยาณี เทพหัสดิน ณ อยุธยา - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 11
168 วิมลพรรณ กมลเพ็ชร Wimonpu Kamonpetch สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 17
169 พรทวีวัฒน์ ศูนย์จันทร์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 15
170 จันทรา กฤษณสุวรรณ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 13
171 สำลี เรืองศรี - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 16
172 ชัชชฎา ศรีชูเปี่ยม - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 14
173 ราณี วงศ์คงเดช - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 16
174 สมพร ปุริโส - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 15
175 สมัคร เสนาสังข์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 15
176 สุรัสวดี ตั้งสุภาชัย Suratsawade Thangsupachai สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 15
177 จันทิมา จันทรประเสริฐ Janthim Jantaraprasert สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 18
178 สุริยันต์ บุริมาลย์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 17
179 นพดล พิมพ์จันทร์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 15
180 นงเยาว์ มีสิทธิ์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ - - 21
181 ฐพัชร์ คันศร - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ - - 17
182 จิรพันธุ์ อินยาพงษ์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 12
183 วนิดา แสนทวีสุข - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 11
184 จักรพันธ์ กัญญะลา Jakapan kanyala สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ - - 13
185 เต็มใจ โสมเกษตรินทร์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 12
186 ศิริวรรณ อุทธา - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 17
187 กรรณิการ์ ตฤณวุฒิพงษ์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 13
188 รัตติกาล ทานให้ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 12
189 พิศดาร แสนชาติ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 634
190 ณัฐฏพัชร ยอดผา Nuttapor Yodpha สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 13
191 พงษ์ศักดิ์ คำเปลว - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 13
192 เทพฤทธิ์ ทองเกลี้ยง Teparit Thongklaing สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ - - 13
193 ชูชาติ บันลือ Choochart Bunlue สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 15
194 พิทยา วามะขันธ์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 16
195 กนกศักดิ์ รักษาสัตย์ Kanoksa Raksasat สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 15
196 อุดร ศรีสุวรรณ Udo Sisuwan - - - 13
197 ฐิติมา โกศัลวิตร THITIMA KOSALVITR สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี - - 15
198 กาญจนาพันธุ์ สมหอม - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 11
199 ธัญรดี วิไลเนตร - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 17
200 ณธษา ลีพิศุทธิ์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 15
201 ศักดา ธุระอบ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 15
202 อมร ถกลจิตร - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 12
203 นิสิต คงเกริกเกียรติ Nisit Kongkerkiet สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - 13
204 ธัญญลักษณ์ อัมพวัน - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 15
205 นงลักษณ์ เทศนา - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 15
206 ไสว โพธิมล Sawai Phothimol สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 13
207 ทิพยรัตน์ ธรรมกุล Thipphayarat Thammakun สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา - - 20
208 ประสิทธิ์ รามะโคตร Prasit Ramakhot สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 15
209 ลือชัย เนียมจันทร์ LUECHAI NEAMCHUN สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 12
210 ชลิดา อนุสุริยา - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 10
211 วิกรม จันทะเนาว์ - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - 10
212 ทนงศรี ภูริศรี Thanongsri Phoorisri สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - 10
213 นิภาพร หร่องบุตรศรี Nipaporn Rhongbutsri สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 12
214 อนงนาฏ มโนภิรมย์ Anongnat Manopirom สำนักโรคติดต่อทั่วไป - - 18
215 อภิศักดิ์ ช่วยนา Apisak Chuayna สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 9
216 ประวีณา สัชชาพงษ์ Praweena satchapong สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 11
217 อารยา จันทร์ขวาง - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 9
218 อมรรัตน์ ภูกาบขาว - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 9
219 เปรมจิตร ไชยลังกา - - - - 8
220 พนิดา กัณหากุล - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 8
221 กาญจนา พันธุเตชะ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ - - 10
222 นิภารัตน์ สนธิหา - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 14
223 ณัฐวีร์ ยาศิริ - - - - 9
224 วิมลจันทร์ นาคจันทึก Wimonja Nakjantuk สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 9
225 อานุวัฒ ราณรงค์ Arnuwa Rannarong สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 - - 9
226 รัชนีกร กุญแจทอง Ratchaneekorn Koonjaetong สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 11
227 สมคิด ศรีโสภา - สถาบันบำราศนราดูร - - 13
228 สุรศักดิ์ เกษมศิริ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 11
229 นิตยา ขจรนาถ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 10
230 นิตยา แสนโคตร Nittay Sancotara สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 10
231 อรพิน สุพานโซ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา - - 14
232 วนิดา จงจิตต์สุข - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - 17
233 ศรณ์ฉัตร จิรัสย์กุล Sornchat Jiratkul สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 14
234 พิเชษฐ โฉมเฉลา Pichet Chomchalao สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 12
235 บุญเรือง สมดี Boonruang Somdee สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 10
236 มงคล ถาวร - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี - - 11
237 อภิญญา นิรมิตสันติพงศ์ - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง - - 12
238 ปิยะดา คุณาวรารักษ์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี - - 10
239 พัฒนา โพธิ์แก้ว - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี - - 11
240 บุษบง เจาฑานนท์ - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง - - 12
241 พิสุทธิ์ ชื่นจงกลกุล Pisu Chunchongkolkul สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 - - 9
242 วรศักดิ์ สุทาชัย - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี - - 9
243 ไกรฤกษ์ สุธรรม - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 8
244 ศักรินทร์ จันทร์วงศ์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี - - 9
245 กุณากร ชัยพูน - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี - - 8
246 ขวัญใจ มอนไธสง Khuanjai Montaisong สถาบันบำราศนราดูร - - 11
247 คณาวุฒิ ศรศิลป์ Khanawut Sornsin สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 25
248 ศิริลักษณ์ หาญเชิงชัย Sirila Hanchengchai สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 46
249 พิรวรรณ ไชยวงค์ Pirawan Chaiyawong สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 10
250 ปาริชาติ บุญก้อน - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 9
251 ชาญณรงค์ ชัยสุวรรณ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี - - 13
252 ฐิติกาญจน์ ทองคำ - สถาบันราชประชาสมาสัย - - 9
253 วีระพงษ์ ปงจันตา - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี - - 10
254 นภารัตน์ ภัทรประยูร Naparat Pattarapayoon สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - 10
255 เผด็จ แก้วควัน - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี - - 10
256 อาพัฒศิริ ธรรมรังกา - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 13
257 รพีพร เพียรไพรงาม - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี - - 9
258 จีระวรรณ ศิริพันธุ์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี - - 10
259 ธัญญารัตน์ วงค์ชนะ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 - - 8
260 ธันวา หอมจันทร์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 9
261 จอมเทียน พวงดอก - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ - - 9
262 นิภา แช่มชัย - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 - - 8
263 จิรายุ แคสกี้ Jirayu Caskey สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - 10
264 สมศักดิ์ สินธุอุไร SOMSAK SINTUURAI สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 11
265 อนุเทพ แซ่เล้า - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 8
266 สุพร สาระกูล - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 - - 8
267 เบญจมาศ อุนรัตน์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 9
268 มณฑินี วสันติอุปโภคากร Monthinee Vasantiuppapokakorn สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - 9
269 สายรุ้ง จันทรปราสาท Sairun Chantraraprasat สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 - - 8
270 ณิชาภัทร อยู่พิพัฒน์ Nichapat Yuphiphat สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ - - 8
271 สมควร ไชยเลิศ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา - - 36
272 วาสนา มหาคีตะ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 9
273 เพ็ญนภา จันทร์สุวรรณ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 7
274 อัมพาพรรณ นวาวัตน์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา - - 10
275 มนัสวินีร์ ภูมิวัฒน์ Manussawine Bhumiwat สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา - - 11
276 พัชรา ศรีดรุงคธรรม - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา - - 8
277 เยาวลักษณ์ โตอินทร์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา - - 7
278 รัชณีพร คำมินทร์ rkhummin rkhummin สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 8
279 สุพัตรา ชื่นวิทยา - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา - - 9
280 สมจิตร บุญชัยยะ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา - - 9
281 ตามพงษ์ พงษ์นรินทร์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา - - 13
282 ดนัย ผ่องแผ้ว - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา - - 11
283 กษมะ กระต่ายทอง - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 8
284 สมคิด คงอยู่ Somkid Kongyu สำนักระบาดวิทยา - - 10
285 สุทธิสา จันทร์เพ็ง suttisa chanpeng สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง - - 12
286 จรุงจิตร ทัพผา - - - - 10
287 ศิริชัย แก้วกองพล - - - - 11
288 สุกัญญา ห่วงทอง - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 8
289 ฉัตรนรินทร์ พลการ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 9
290 วีรนุช เพ็ญวันศุกร - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 10
291 จตุพร กุศลส่ง - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 10
292 พรรวินท์ ชำนาญกิจ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 8
293 โสภา วิชยพงศ์กุล - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 10
294 สาทิตย์ คงสอน - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 10
295 พรรณราย สมิตสุวรรณ Punarai Smithsuwan สำนักระบาดวิทยา - - 11
296 ผดุงชีพ ช้อยเครือ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 8
297 วิจิตรา ฤทธิ์ประภา - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 8
298 นุชนาฏ รองศรีแย้ม Noodchanad Rongsriyam สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 8
299 จำรัส เผือกคง - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 9
300 ฉัตรเพชร ราชมณี - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 8
301 อัจรา สุดโต - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - 23
302 นัยนา อ่อนโพธิ์แก้ว - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 21
303 นิรมล ปัญสุวรรณ - สำนักระบาดวิทยา - - 26
304 นิตยา ระวังพาล - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี - - 22
305 สุนันทา แช่มนาสวน Sunanth Chamnasuan สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 26
306 เพียงเพลิน พูลพิพัฒน์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 24
307 วรางคณา เชาวลิต - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 27
308 จรุง เมืองชนะ - สำนักโรคติดต่อทั่วไป - - 24
309 พงศกร จงกลศรี Phongsakron Jongkonsri สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - - 27
310 จีรพจน์ มณเฑียรทอง - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ - - 25
311 กานต์รวี สงเสน - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 21
312 รังษี เจริญวงศ์ระยับ Rangsee Charoenwongrayab สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - 27
313 สุชานันท์ ขาวแก้ว - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 24
314 นพรัตน์ บัวแสง - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 22
315 วันสงกรานต์ ศรีเผือก - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 34
316 ภัทรกร ประกายพฤษ - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - 24
317 กิตติพงศ์ เกิดฤทธิ์ Kittipong Kerdrit กองโรคติดต่อนำโดยแมลง - - 28
318 สมชาย ศุภผล - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 26
319 วิโรจน์ ฤทธาทร Wirot Rittatorn สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 28
320 สุริโย โทแก้ว - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 35
321 อนันต์ อุปถัมภ์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 25
322 สกุลทิพย์ ชูแก้ว - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 29
323 สุรศักดิ์ นุ้ยเส้ง Surasak Nuyseng สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 28
324 สุทธิพงศ์ ทองสาลี - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 34
325 อังคณา รัตน์นราทร - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 28
326 ประจักษ์ ชูแก้ว - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 28
327 มนตรี คงวัดใหม่ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 27
328 ดารารัตน์ เพชรจันทร์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 31
329 ปัทมา คงตะโก Pattam Kongtako สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 38
330 พิจารณ์ บุตราช - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 28
331 พบ เทพรัตน์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - - 34
332 กชพรรณ สุกระ Kotchapa Sukra สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 31
333 ธีรพล ฆังคมณี - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 31
334 ณฐวร เธียรมนตรี Natavon Theanmontre สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - - 31
335 มงคล มลิพันธ์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - - 31
336 อมลณัฐ จันทรพัฒน์ Amolnut Chantarapat สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - - 32
337 พรพิมล ประดิษฐ์ Pornpimon Pradit สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 28
338 รอพีอิง โตะมะ - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - 27
339 กิตติพงษ์ คงเหล่ Kittiphong Konglei สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 24
340 กามัล กอและ Kamal Kolaeh สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - - 25
341 แจ่มจันทร์ กิมาคม - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - - 31
342 ดัชซีมา มุวรรณ Dasseema Muwannasing สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - - 31
343 สุมาศ ลอยเมฆ Sumat Loimek สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - - 33
344 สมพร มาศศรี - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 37
345 เสริมรัสมิ์ จินดารัตน์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - - 25
346 ประเสริฐ สร้างเลี่ยน Prasert Sranglean สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 22
347 จีระวัฒน์ คงฉาง - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - - 22
348 ชำนาญ ยุงไธสง Chamnan Yungthaisong สำนักวัณโรค - - 27
349 พิมพ์วลัญช์ ขุนหมวก Pimwarun Kunmaung สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - - 34
350 ศิริจันทร์ นาคนิกร - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 30
351 ดวงใจ ไทยวงษ์ Duangjai Thaiwong สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 32
352 พนิดา มณีศรีวงศ์กูล PANIDA MANEESRIWONGKUL สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 23
353 พรทิพย์ ไทรสุวรรณ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 23
354 รวมพร นาคะพงศ์ - สำนักโรคไม่ติดต่อ - - 24
355 กาญจนีย์ ดำนาคแก้ว Kanjane Damnakkaew สำนักระบาดวิทยา - - 22
356 วาสนา ยกสกูล Wasana Yoksakool สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - - 24
357 ศิริพร พรพิรุณโรจน์ Siripor Pornpiroonrod สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - 23
358 พิชามญชุ์ เชาวนปรีชา - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา - - 23
359 ปราโมทย์ แก้วยอด - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 24
360 วุฒิชัย ศรีโชค - - - - 23
361 สุจิรภรน์ เศลารักษ์ Sujirapor Selaruch - - - 24
362 สายสุรีย์ พวงสุวรรณ Saisure Poungsuwan - - - 33
363 สุวนีย์ ใหม่สุวรรณ - สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - 33
364 มนัสนันท์ ลิมปวิทยากุล Manasanun Limpavithayaku สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 29
365 สมนัด จิตรแก้ว Somna Jitkaew สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - - 28
366 กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ - สำนักโรคไม่ติดต่อ - - 30
367 นิโลบล วุฒิสว่างวงค์ - สถาบันราชประชาสมาสัย - - 28
368 นันทเดช กลางวัง Nuntadac Klangvang สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - - 21
369 พรพิมล เวชวิทย์ Pornpimo Vejavidy กองโรคติดต่อนำโดยแมลง - - 31
370 วิรัช วงศ์หิรัญรัชต์ Wirat Wonghiranrat สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - - 28
371 สุพรรณี แซ่ชี้ - - - - 29
372 สราวุธ สุวัณณทัพพะ - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง - - 37
373 ชูศักดิ์ โมลิโต CHUSA MOLITO สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - - 19
374 บุญอ้วน ปิ่นแก้ว - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 28
375 วรสิทธิ์ ไหลหลั่ง - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 36
376 รัศมี ศรีชื่น - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 23
377 ปิยะ แก้วเงิน - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 31
378 อุบลรัตน์ นิลแสง Ubolra Ninsang สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - - 32
379 กิตติ ทองศรี - - - - 28
380 สุพิศ ยศเมฆ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 32
381 สุวิทย์ เพ็งพิศ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 29
382 นิเวศน์ นาเลื่อน - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 26
383 วิชิต ดอกขัน - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 25
384 ประยุทธ เทียนศาสตร์ PRAYUT TEANSAT สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 24
385 ดุษณี บุญพิทักษ์สกุล Dussane Boonpituksakul สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 32
386 โกวิทย์ อนุรัตน์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 31
387 นิพภยา ชมภูนุช NIPPAYA CHOMPOONUCH สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 28
388 นิภา สอสะอาด NIP SORSA-ARD สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 31
389 เสวก นุชจ๋าย Sawea Nuchjai สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 30
390 ขวัญตา สุธรรม KWANTA SUTHUM สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 33
391 ชวลิต แก้วกก - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา - - 21
392 สกุล เอี่ยมดี Sakul Aemdee - - - 24
393 บุญนัฎ เลาหะทองทิพย์ Bunnat Laohatongtip - - - 30
394 ศิริพร ยิสารคุณ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 20
395 นสิท ปัญญาคม Nasit Panyakhom - - - 30
396 สำฤทธิ์ อ้นเงิน Samrit Ounngeung - - - 21
397 จิรวรรณ ทวีเขตกรณ์ Jirawan Thaweekhatgorn สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 - - 23
398 อัญชลี คงคาน้อย - - - - 25
399 สมชาย ปรีชาชาญ Somchai Prichachan - - - 31
400 ทิวา บุญล้ำเลิศ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา - - 30
401 ชาติชาย เจริญเสียง Chartchai Charoensieng - - - 29
402 อวยชัย แว่นแก้ว Auychai Wankaew - - - 25
403 ไพบูลย์ หิริโอ Phaiboon Hirio - - - 30
404 ณัฐอนงค์ อนันตวงษ์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ - - 23
405 นิพัฒ พูลสวัสดิ์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ - - 30
406 ประเทือง ฉ่ำน้อย Pratuean Chamnoi - - - 47
407 ชัชวาลย์ บุญช่วยชูศักดิ์ Chatchawa Boonchauychusa - - - 31
408 มานพ แช่มสนิท Mano chaemsanit - - - 35
409 ทรงวุฒิ หุตามัย - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี - - 30
410 น้ำผึ้ง สีหะวงษ์ NAMPHUNG SEHAWONG - - - 27
411 ศิริพักตร์ เบญจวัชรกุล Siripak Benjawadchrakul - - - 25
412 รณยุทธ์ นรรัตน์ - สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - 28
413 สุปราณี ปองไป - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 34
414 พลสิทธิ์ นาควิเชียร - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 37
415 จิราพร ขัติยศ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี - - 25
416 กิตติ พุฒิกานนท์ - - - - 35
417 อมรรัตน์ คำประเสริฐศิริ Amornra Khumpraseartsiri สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 33
418 สิริรัตน์ ประทุมชู - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 42
419 สุรพล วิชัยศึก SURAPON WICHAISUK สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 29
420 สมร สมอบ้าน Samor Samorban สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 31
421 อิศเรศ สว่างแจ้ง - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 29
422 ปารณีย์ เคนกุล - - - - 32
423 ปัญญา พงศ์มัตสยะ Punya Pongmuttasaya - - - 16
424 อัญญารัตน์ รัตนา Anyara Rattana - - - 31
425 ปริญากร ใจบุญมา - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ - - 23
426 เอกชัย จรูญเนตร Akkacha Jaroonnet สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 18
427 วีรพล ผลหอม Weerapo Phonhom สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - 20
428 นนทวัติ ศรีสว่าง Nontawa Srisawang - - - 23
429 วัชรชัย ครองใจ - - - - 19
430 เฉียบ บุญโสดากรณ์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ - - 16
431 ปรเมศร์ เวือนประโคน - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - 18
432 วาณี สุขพงษ์ไทย Vanee Sukpongthai สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 28
433 สมศักดิ์ พึ่งภูมิ somsuk pungpoom สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 18
434 กุศล ชื่นเมืองปัก kusol chunmangpak สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - 22
435 แสวง ทองสีจัด - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ - - 24
436 จีรวรรณ ชงจังหรีด - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 21
437 สุพรรณิการ์ ตุนาค - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - 23
438 เอมอร ราษฎร์จำเริญสุข Aimor Rasdjarmrearnsook - - - 22
439 พรสุข เกิดทอง - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา - - 20
440 วันดี สมิตอุปถัมภ์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก - - 24
441 ลัดดา รัตนวิจิตร - สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - 22
442 พิมพาพร เชื้อบางแก้ว - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ - - 26
443 มานิตย์ นาคสุวรรณ - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง - - 23
444 สมเกียรติ ท้วมแสง - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - 19
445 ปราณี เที่ยงหนองแวง - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - 25
446 จิตรา อ่อนน้อม - สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - 26
447 สมศักดิ์ เหรียญทอง Somsak Rienthong สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - 21
448 ธนิดา เหรียญทอง Dhanida Rienthong สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - 21
449 อัจฉรา เชาวะวณิช - สถาบันบำราศนราดูร - - 17
450 ชาติญา อธิชาธนบดี - สถาบันบำราศนราดูร - - 39
451 เยาวรัตน์ อินทอง - สถาบันบำราศนราดูร - - 45
452 ถนอมจิตต์ ดวนด่วน - สถาบันบำราศนราดูร - - 32
453 อำพัน ปิยศทิพย์ - สถาบันราชประชาสมาสัย - - 44
454 นพนัฐ จำปาเทศ - สถาบันบำราศนราดูร - - 51
455 วีณา ตันติสุขวัลกุล Ween Tontisukwollakul - - - 53
456 สุระพร วรสวาท - สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - 38
457 เพ็ญรุ่ง ฉัตรไชยรัตน์ PENLUNG CHUTCHAIRAT สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 48
458 มัทนา แอร์แบร์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี - - 38
459 ชลิต เข็มมาลัย CHALI KHEMMALAI สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 47
460 ปกรณ์ วิสาลี - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ - - 41
461 พอพิศ วรินทร์เสถียร - สำนักโรคติดต่อทั่วไป - - 39
462 มาลี พงษ์โสภณ - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - 36
463 พดา ลิมปสายชล PHADA LIMPASAICHON สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 35
464 จินตนา แววสวัสดิ์ Jintan Waewsawat สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 37
465 ชญาภา เพิ่มพรสกุล - สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - 32
466 อนุ บัวเฟื่องกลิ่น - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง - - 34
467 พิชัย จินตนาภักดี Picha Chintanapakdi สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - 34
468 ศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล - สถาบันบำราศนราดูร - - 40
469 ศุภลักษณ์ แย้มสกุล SUPHALUK YAEMSAKUL สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - 28
470 สมบัติ ผลานุสนธิ์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ - - 54
471 ณรรจยา โกไศยกานนท์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ - - 29
472 วันรุ่ง แสนแก้ว Wanrun Sankaew สำนักโรคไม่ติดต่อ - - 33
473 สายใจ พินิจเวชการ - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - 24
474 ปิยธิดา สมุทระประภูต - - - - 33
475 สมคิด อังคศรีทองกุล - สถาบันบำราศนราดูร - - 34
476 นันธวิทย์ สุขรักษ์ - - - - 28
477 ธนาภรณ์ ชินทะวัน Thanaporn Chinthawan สำนักระบาดวิทยา - - 37
478 สุริยา สุนทราศรี - - - - 32