ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
106 การสร้างประชาสังคมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาวัณโรคและโรคเอดส์ ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ปี 2547 ---
- สุภาพ รอนศึก (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
SALTS 14 110 รายละเอียด
107 ผลกระทบของการปฏิรูประบบสุขภาพต่อระบบ งานวัณโรคในพื้นที่สาธารณสุขเขต 1 ปี 2547 ---
- ฤทัยวรรณ์ บุญเป็นเดช (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
SALTS 4 122 รายละเอียด
108 ความชุกของโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด ของพื้นที่สาธารณสุข เขต 1 ปี 2547 Prevalence of Diabetes mellitus Hypertension and Ischaemic heart disease, In Public Health Region 1, 2004
- ณรรจยา โกไศยกานนท์ (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
NATI 36 266 รายละเอียด
109 การประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ จังหวัดปทุมธานี Evaluation of the Implementation on the Development of Non - communicable Disease Prevention & Control Model : Pathumtani Province
- อรวรรณ บำรุง (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
NATI 19 148 รายละเอียด
110 การสำรวจผลกระทบนโยบายหลักประกันสุขภาพ หลังดำเนินการ 2 ปีต่องานระบาดวิทยา ---
- สำเริง พานทอง (หัวหน้าโครงการ)
2546
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
SYSTEM 5 109 รายละเอียด
111 รายงานการสอบสวนโรคไข้หวัดนก 1 ราย จังหวัดสุพรรณบุรี AVIAN INFLUENZA IN HUMANS, SUPHANBURI PROVINCE; A CASE REPORT.
- เดชา บัวเทศ (หัวหน้าโครงการ)
2546
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
CD 18 168 รายละเอียด
112 การประเมินผลคุณภาพของหน่วย PCU การดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5 ---
- วราภรณ์ อึ้งพานิชย์ (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
SYSTEM 15 113 รายละเอียด
113 การประเมินผลงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในกลุ่มประชากรเคลื่อนย้ายในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่2 จังหวัดสระบุรี ---
- เดชา สุคนธ์ (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี
SYSTEM 11 114 รายละเอียด
114 การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการให้บริการอาชีวอนามัย สำหรับสถานบริการสุขภาพ พื้นที่สาธารณสุขเขต 5 ---
- วราภรณ์ ไพสิฐศรีสวัสดิ์ (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี
EN-OCC 5 139 รายละเอียด
115 การประเมินศักยภาพห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลชุมชนในการตรวจวินิจฉัยโรคทั่วไปและสนับสนุนการวินิจฉัยไข้ไม่ทราบสาเหตุเขต ๒ ---
- เพ็ญศรี ไผทรัตน์ (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี
CD 2 117 รายละเอียด
116 การศึกษาทางระบาดวิทยาของผู้ป่วยที่มีอาการไข้ในโรงพยาบาลชุมชน ---
- นางกนกวรรณ เหือดขุนทด (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี
CD 7 115 รายละเอียด
117 ความชุก ความรุนแรง และพฤติกรรมสุขภาพการป้องกันโรคพยาธิปากขอและพยาธิใบไม้ตับ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๕ ช่วงครึ่งแผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๕–๒๕๔๗) ---
- เดชา บัวเทศ (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี
SYSTEM 16 151 รายละเอียด
118 การประเมินระบบการเฝ้าระวังผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าของสถานบริการในพื้นที่เขต ๒ ปี ๒๕๔๗ ---
- เดชา บัวเทศ (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
CD 17 116 รายละเอียด
119 พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มแรงงานเคลื่อนย้าย ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท และนครนายก ปี 2547 ---
- ศิริพร นิลัมภาชาต (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
SALTS 3 146 รายละเอียด
120 การศึกษาระบาดวิทยาของวัณโรคในจังหวัดสระบุรี ---
- ปรีชา เปรมปรี (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
SALTS 28 115 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาววรรณิภา บรรลังก์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562