ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
751 โครงการวิจัยปัจจัยของผู้ปกครองในการนำเด็ก เข้ารับวัคซีนพื้นฐานในงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในพื้นที่ชายแดนใต้ ---
- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 (หัวหน้าโครงการ)
2555
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
CD 41 141 รายละเอียด
752 รายงานผลการประเมินความพร้อมในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปี 2554 ---
- นายปวิตร คตโคตร (หัวหน้าโครงการ)
2554
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักจัดการความรู้
SYSTEM 28 117 รายละเอียด
753 การประเมินชุดตรวจ Mycobacterium tuberculosis Isothermal Amplification-DNA Strip Detection Kit ในการช่วยวินิจฉัยวัณโรค Evaluation of Mycobacterium tuberculosis Isothermal Amplification-DNA Strip Detection Kit in diagnosis of tuberculosis.
- บุษบัน เชื้ออินทร์ (หัวหน้าโครงการ)
2554
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันบำราศนราดูร
SALTS 16 94 รายละเอียด
754 โครงการศึกษาภาวะภูมิคุ้มกันต่อโรคโปลิโอในประชากรไทย Study on the antibody level against polio in Thai population
- ธนพล หวังธีระประเสริฐ (หัวหน้าโครงการ)
2554
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักระบาดวิทยา
CD 3 72 รายละเอียด
755 โครงการวิเคราะห์ข้อมูลอุบุติการณ์การตายจากโรคมะเร็งในกลุ่มประชากรอำเภอพนมไพรและอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้โครงการศึกษาฐานประชากรเพื่อป้องกันและควบคุมโรคระยะยาว ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2553 Health situation analysis of age-standardized mortalities of cancer in Phanom Phrai and Nong Hi district, Roi Et province Thailand 2010
- นพ.ฬุจิศักดิ์ วรเดชวิทยา (หัวหน้าโครงการ)
2553
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักระบาดวิทยา
NATI 11 199 รายละเอียด
756 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังเพื่อค้นหาโรคอุบัติใหม่จากสัตว์ป่าสู่คน ในคนและในสัตว์ป่า : ขนาดปัญหาไข้หวัดใหญ่ Model Development of Surveillance for Early Detection of Zoonotic Emerging Infectious Diseases in Human and Wildlife: Burden of Influenza.
- นายธีรยุทธ์ คงทองสังข์ (หัวหน้าโครงการ)
2554
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักระบาดวิทยา
CD 35 196 รายละเอียด
757 การศึกษาสถานะสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพที่สัมผัสกับอนุภาคนาโน และมาตรการความปลอดภัย The Study of the Health Status of The Exposed Workers to Nanomaterials And Safety Regulation
- นลินี ศรีพวง (หัวหน้าโครงการ)
2554
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
EN-OCC 4 88 รายละเอียด
758 การสร้างเสริมมาตรการสภาพัฒนาสุขภาพชุมชนภาคประชาชนเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค The Enhancement of Community Health Development Council Of Population for Disease Survillance Prevention and Control
- วิจักษณา หุตานนท์ (หัวหน้าโครงการ)
2554
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
SYSTEM 4 129 รายละเอียด
759 สุขภาพพระสงค์ : รูปแบบการดูแลสุขภาพองค์รวมดดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 สระบุรี HEALTHY OF BUDDHIST MONK : THE PATTERN OF HOLISTIC HEALTH SELF CARE BY COMMUNITY PARTICIPATION IN THE AREA OF OFFICE OF DISEASE PREVENTION AND CONTROL 2, SARABURI PROVINCE
- นายเดชา บัวเทศ (หัวหน้าโครงการ)
2554
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
SYSTEM 1217 167 รายละเอียด
760 รูปแบบและการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อตามแนวชายแดนที่มีด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฝั่งตะวันตกตอนล่างของประเทศไทย Designated and participating of people who lived at borderline area With have designated check to points Communicable Disease Surveillance and Prevention along the under Border of West cost of Thailand
- นายสุประสันน์ วิริยะวงศานุกูล (หัวหน้าโครงการ)
2554
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
SYSTEM 48 104 รายละเอียด
761 โครงการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อตาย ผลิตจากสมองหนูในประเทศไทย Effectiveness of Mouse Brain-Derived Inactivated Japanese Encephalitis Vaccine in Thailand
- จรุง เมืองชนะ (หัวหน้าโครงการ)
2553
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
CD 34 219 รายละเอียด
762 การประเมินความพร้อมรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ ปี 2553 The Evaluation on Public Health Emergency responsibility among the Local governance Administration, in office of Disease Provention and Control I , 2010
- วิไลลักษณ์ หฤหรรษพงษ์ (หัวหน้าโครงการ)
2553
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
SYSTEM 23 113 รายละเอียด
763 การศึกษาประสิทธิภาพไส้กรองน้ำเซรามิกเนื้อดินเผาประจำครัวเรือน สำหรับพื้นที่การปนเปื้อนแคดเมียมสู่สิ่งแวดล้อม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก EFFECTIVE OF CERAMIC WATER FILTER IN HOUSEHOLD FOR THE EFFECT AREA OF CADMIUM CONTAMINATION TO THE ENVIRONMENT IN MAE SOT TAK
- นายวิรัช ประวันเตา (หัวหน้าโครงการ)
2553
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
EN-OCC 30 149 รายละเอียด
764 พัฒนารูปแบบระบบกำจัดก๊าชยาดมสลบส่วนเกินในห้องผ่าตัด Model development for controlling of waste anesthetic gases in operating room
- วิยะดา แซ่เตีย (หัวหน้าโครงการ)
2553
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
EN-OCC 3 108 รายละเอียด
765 การศึกษาสายพันธุ์ของเชื้อ Orientia tsutsugamushi ในไรอ่อนและตับ/ม้ามหนู ที่ดักได้ในภาคเหนือโดยวิธี Polymerase chain reaction The study of Orientia tsutsugamushi strain in chigger mite and liver/spleen from trapping rat in northern part by used Polymerase chain reaction
- นางสาวอรทัย ทิมพงษ์ (หัวหน้าโครงการ)
2561
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
CD 22 110 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาววรรณิภา บรรลังก์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562