ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
736 ภาวะแพร่โรคเท้าช้าง ๑๕ ปีหลังจากเริ่มการกำจัดโรคในประเทศไทย Lymphatic Filariasis transmission status 15 years after implementing LF Elimination programme in Thailand
- นางสาวศันสนีย์ โรจนพนัส (หัวหน้าโครงการ)
2560
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
CD 21 243 รายละเอียด
737 การทดสอบประสิทธิภาพ (Steinema carpocapsae) ไส้เดือนฝอยสูตรผงละลายน้ำในการควบคุมแมลงวันบ้าน Study on Efficacy of Entomopathogenic Nematode (Steinernema carpocapsae) in wettable powders formulation (WP) for controlling House fly (Muscadomestica Linnaeus)
- นายสุรเชษฐ์ เดชสงค์ (หัวหน้าโครงการ)
2560
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
CD 9 105 รายละเอียด
738 การศึกษารูปแบบการให้บริการสนับสนุนการกินยาต้านไวรัส อย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอชไอวี The study of Service Model for ARV Drug Adherence of HIV/AIDS People
- นางศุภศรัย สง่าวงศ์ (หัวหน้าโครงการ)
2560
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
SALTS 25 93 รายละเอียด
739 การประยุกต์รูปแบบการจัดการปัญหาหมอกควันหมอกจำแป่ ในพื้นที่ชุมชน บ้านโฮ่งหลวง ตำบลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ---
- ดร.นันทวดี ปินปันคง (หัวหน้าโครงการ)
2560
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
EN-OCC 25 128 รายละเอียด
740 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบไม่มีที่นั่งดื่ม ในพื้นที่เสี่ยงสูง Factors Affecting the Alcoholic Beverages Control Act B.E. 2551 Compliance among Off-Premise Alcohol Retailers in High Risk Area
- นางทิพยรัตน์ ธรรมกุล (หัวหน้าโครงการ)
2560
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
NATI 26 201 รายละเอียด
741 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงจากการสัมผัสสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมมีผลการต่อ ความรุนแรงของการป่วยด้วยโรคเลปโตสไปโรสิส Determining risks of environmental and behavioral exposures for severe leptospirosis
- ดร..สพ.ญ. เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย (หัวหน้าโครงการ)
2560
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักระบาดวิทยา
CD 68 89 รายละเอียด
742 การพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของช่องทางเข้าออกประเทศพรมแดนทางบก Standard environmental development of the point of entry at the ground crossing
- นางอรทัย ทิมพงษ์ (หัวหน้าโครงการ)
2560
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
CD 8 74 รายละเอียด
743 การสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมในการติดตามผู้สัมผัสโรค ร่วมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อน ภาคใต้ตอนล่าง ประเทศไทย Initialing Participatory Research Model for Tracing Household Close Contacts of Leprosy Cases in Lower South Thailand
- ดร.ธนิษฐา ดิษสุวรรณ์ (หัวหน้าโครงการ)
2560
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
SALTS 18 168 รายละเอียด
744 โครงการต้นทุนและประสิทธิผลการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในกลุ่มผู้สัมผัสโรคเรื้อน ภาคใต้ตอนล่าง ประเทศไทย Costs and effectiveness of new leprosy case finding in contact leprosy case in lower South of Thailand
- ดร.ธนิษฐา ดิษสุวรรณ (หัวหน้าโครงการ)
2560
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
SALTS 19 92 รายละเอียด
745 การวิจัยระยะที่ II/III แบบเปิดฉลาก ในพหุสถาบัน เพื่อประเมินประสิทธิผล ความปลอดภัย ความทนต่อยา และเภสัชจลนศาสตร์ ของยาโซฟอสบูเวียร์ เมื่อใช้ร่วมกับยาราวิดาสเวียร์ ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี เรื้อรัง (ติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้ Open label phase II/III, multicenter, trial to assess the efficacy, safety, tolerance, and pharmacokinetics of sofosbuvir plus ravidasvir in HCV (+/- HIV) chronically infected adults with no or compensated cirrhosis in Thailand and Malaysia
- นพ.สมบัติ แทนประเสริฐสุข (หัวหน้าโครงการ)
2560
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
SALTS 41 406 รายละเอียด
746 การศึกษาผลเบื้องต้นของเหยื่อน้ำหวานพิษผสมสารสกัดจากพืช ต่อยุงลายบ้านและยุงลายสวน The Preliminary Study of Attractive Toxic Sugar Baits Mixed with Herbal Plant Extract against Aedes aegypti and Aedes albopcitus
- นายคณพศ ทองขาว (หัวหน้าโครงการ)
2561
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
CD 66 122 รายละเอียด
747 โครงการฐานข้อมูลผู้ป่วยเอดส์เพื่อศึกษาการดำเนินโรคเอดส์ในประเทศไทย The Thai HIV Disease Progression : An Observation Database
- สถาบันบำราศนราดูร (หัวหน้าโครงการ)
2557
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันบำราศนราดูร
SALTS 20 163 รายละเอียด
748 การศึกษาอัตราการติดเชื้อโรคสัตว์สู่คนที่มีหนูเป็นรังโรคเพื่อการเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ชายแดนและช่องทางเข้าออกประเทศ Infection rate of zoonotic diseases in rats for surveillance system at the borderline areas and point of entries
- อัญชนา ประศาสน์วิทย์ (หัวหน้าโครงการ)
2558
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
CD 77 148 รายละเอียด
749 การศึกษาศักยภาพของริ้นฝอยทรายและหนูในพื้นที่มีผู้ป่วยประเทศไทยต่อการติดเชื้อลิชมาเนีย Study on the potentiality of sandflies and rat from the affected areas in Thailand to Leishmania infection
- ธีระยศ กอบอาษา (หัวหน้าโครงการ)
2558
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
CD 22 134 รายละเอียด
750 การศึกษาระบาดวิทยาและอัตราการติดเชื้อโรคสครับไทฟัส ในไรอ่อนและหนูในพื้นที่แหล่งระบาดโรคของประเทศไทย ---
- นพ.วิชัย สติมัย (หัวหน้าโครงการ)
2558
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
CD 37 132 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาววรรณิภา บรรลังก์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562