ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
721 รูปแบบการประเมินผลแบบเสริมพลังอำนาจเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันโรคไข้หวัดนก องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม จังหวัดกำแพงเพชร The Model of Empowerment Evaluation for the Development Participation Prevention Behavioral of Avian Influenza in Wangkam Local Administration, Kamphaengphet
- นายสำราญ สิริภคมงคล (หัวหน้าโครงการ)
2552
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
CD 12 118 รายละเอียด
722 ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของประชาชนในเขต 5 พ.ศ. 2547 ---
- เปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ์ (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
NATI 6 163 รายละเอียด
723 รายงานการวิจัยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการส่งตรวจ วินิจฉัยไข้เลือดออกเบื้องต้น (Rapid test) กับผลการรักษา และ ผลการควบคุมโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน Association of rapid tests, treatment outcomes and Effectiveness of Dengue control in the villages
- วรรณา หาญเชาว์วรกุล (หัวหน้าโครงการ)
2557
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักจัดการความรู้
CD 6 105 รายละเอียด
724 ศึกษาศักยภาพของห้องปฏิบัติการในการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อที่อาจเป็นสาเหตุไข้ไม่ทราบสาเหตุในโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา ---
- สุนันทา มงคลจิตร (หัวหน้าโครงการ)
-
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
CD 2 108 รายละเอียด
725 สถานการณ์ปัญหาและสาเหตุการจมน้ำของกลุ่มเด็กอายุ 0-14 ปี จังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ. 2550 ---
- นายประดิษฐ์ ทองจุ่น (หัวหน้าโครงการ)
2552
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
NATI 201 177 รายละเอียด
726 สำรวจความเบี่ยงเบนทางเพศของกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2552 Sexual preference study of Thai young men in academies Chonburi Province, 2009
- นายผาสุข ญาณสมบัติ (หัวหน้าโครงการ)
2552
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
AIDS 8 159 รายละเอียด
727 สิ่งคุกคามต่อสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10 และ 30 เตียงในพื้นที่เขต 5 ปี 2547 ---
- นายวิเศษ วริศรางกูล (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
EN-OCC 4 73 รายละเอียด
728 สภาวะสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพทําสวนยางพารา ---
- นางอรอนงค์ เอี่ยมขำ (หัวหน้าโครงการ)
-
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11
EN-OCC 10 83 รายละเอียด
729 อัตราการติดเชื้อเลปโตสไปโรซีสรายใหม่ของประชากรที่อาศัยในพื้นที่ที่มีและไม่มีรายงานผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซีสของจังหวัดบุรีรัมย์ ---
- สุรชัย ศิลาวรรณ (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
CD 0 104 รายละเอียด
730 อัตราการติดเชื้อสครับไทฟัสของสัตว์รังโรค ในพื้นที่ที่มีอุบัติการณ์ของโรคสูงในเขต 5 ปี 2547 ---
- นายดอกรัก ฤทธิ์จีน (หัวหน้าโครงการ)
-
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
CD 7 153 รายละเอียด
731 การศึกษาระดับการสัมผัสโลหะหนักในหญิงตั้งครรภ์ในประเทศไทยด้วยวิธี Pooled Urine Samples Exposures to Heavy Metals Among Pregnant Woman of Thailand ; Evidence form Analysis of Pooled Urine Samples
- พญ.ธนวดี จันทร์เทียน (หัวหน้าโครงการ)
2560
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
EN-OCC 18 160 รายละเอียด
732 การศึกษาผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ ที่มีและไม่มีภาวะตับอักเสบก่อนการรักษาวัณโรค ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย Treatment outcome of pre-treatment hepatitis and non pre-treatment Hepatitis in new sputum smear positive Tuberculosis patients in the lower northern Thailand
- ดร.นิรมล พิมน้ำเย็น (หัวหน้าโครงการ)
2560
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
SALTS 19 83 รายละเอียด
733 โครงการสำรวจความชุกของเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส ในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ก่อนเริ่มรับการรักษา Prevalence Survey of HIV Drug Resistance among pretreatment HIV/AIDS patients
- พญ.ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ (หัวหน้าโครงการ)
2560
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
SALTS 70 225 รายละเอียด
734 การศึกษาชนิดไรอ่อน ชนิดหนู และอัตราการพบเชื้อก่อโรคสครับไทฟัส ในหนูในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในพื้นที่ภาคใต้ ประเทศไทย Studies on Chiggers, Rodents and Infected Rate of Rickettsia in Rodents in Ecotourism Area of Southern Part of Thailand
- นายคณพศ ทองขาว (หัวหน้าโครงการ)
2560
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
CD 16 179 รายละเอียด
735 ความหลากหลายของยุงพาหะนำไข้มาลาเรีย ในพื้นที่ที่มีการแพร่เชื้อสูงของจังหวัดระนอง Diversity of mosquito - borne malaria. In areas with high infection of Ranong province.
- นางสาวสกุลทิพย์ ชูแก้ว (หัวหน้าโครงการ)
2560
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
CD 17 89 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาววรรณิภา บรรลังก์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562