ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
706 ประสิทธิภาพการใช้มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบเฉียบพลันรุนแรง ( SARS ) สู่ บุคลากร; ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย SARS รายแรก สถาบันบําราศนราดูร ประเทศไทย Early containment of severe acute respiratory syndrome (SARS); experience from Bamrasnaradura Institute, Thailand.
- อัจฉรา เชาวะณิช (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันบำราศนราดูร
CD 22 134 รายละเอียด
707 --- HIV Survey in Pregnant Women on Delivery in 3 Hospital in Changrai, Northern Part of Thailand, Between 1994-1997
- Chawalit Natpratan (หัวหน้าโครงการ)
2550
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
SALTS 2 123 รายละเอียด
708 --- Comparison of COBAS Amplicor HIV-1 Monitor Test v. 1.5; manual samples preparation protocol with COBAS AmpliPrep™/COBAS Amplicor HIV-1 Monitor Test v. 1.5
- S Likanonsakul (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันบำราศนราดูร
SALTS / AIDS 1 83 รายละเอียด
709 --- Characteristics of Anopheles minimus (Diptera Culicidal) Larval Habitats in Northern Thailand
- วรรณภา สุวรรณเกิด (หัวหน้าโครงการ)
2542
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
CD 0 85 รายละเอียด
710 --- Malaria vector densities in transmission and non-transmission areas during 23 years and land use in Chiang Mai province, Northern Thailand
- วรรณภา สุวรรณเกิด (หัวหน้าโครงการ)
2544
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
CD 1 126 รายละเอียด
711 --- A FIELD STUDY ON THE EFFECTS OF RESIDUAL SPRAY OF ENCAPSULATED FENITROTHION ON ANOPHELES MINIMUS POPULATION IN PHARE PROVINCE, NORTHERN THAILAND
- วรรณภา สุวรรณเกิด (หัวหน้าโครงการ)
2539
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
CD 2 111 รายละเอียด
712 --- Human Immunodeficiency Virus Type 1 Subtype and Other Factors Associated with Extrapulmonary Crytococcosis among Patients in Thailand with AIDS ไม่มีข้อมูล 2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันบำราศนราดูร
SALTS 3 118 รายละเอียด
713 --- Epidemiology of Methicillin - Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) among HIV Infected Patients in The Bamrasnaradura Insititute, Thailand, 2003 – 2004 : Should we consider endemic?
- Jurai Wongsawat (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันบำราศนราดูร
SALTS 1 81 รายละเอียด
714 --- Detection of HIV-1 nucleic acid from dried blood spot (DBS) specimens
- S.Uttayamakul (หัวหน้าโครงการ)
2546
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันบำราศนราดูร
SALTS 3 75 รายละเอียด
715 --- Plasma Nevirapine Levels and 24-Week Efficacy in HIV-Infected Patients Receiving Nevirapine-Based Highly Active Antiretroviral Therapy with or without Rifampicin
- weerawat manosuthi (หัวหน้าโครงการ)
2549
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันบำราศนราดูร
SALTS 2 112 รายละเอียด
716 --- Diagnosis of Wuchereria bancrofti Infection in Endemic Populations : Diagnosis Approaches to Control and Elimination
- Adisak Bhumiratana (หัวหน้าโครงการ)
2545
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
CD 0 72 รายละเอียด
717 ผลการพัฒนาศักยภาพการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ---
- นางประไพ เทียนศาสตร์ (หัวหน้าโครงการ)
2548
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
SYSTEM 5 86 รายละเอียด
718 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชาชนในเขต 5 ปี 2547 ---
- นิ่มนวล พรายน้ํา (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
NATI 4 105 รายละเอียด
719 พฤติกรรมขาดยาของผู้ป่วยวัณโรคในบริบทชีวิตชายขอบ NON- COMPLIANCE BEHAVIOR OF TUBERCULOSIS PATI ENTS IN MAGINALIZED LIVING CONTEXTS
- นางนิศารัตน์ อยู่สุข (หัวหน้าโครงการ)
2549
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักจัดการความรู้
SALTS 6 135 รายละเอียด
720 ระบาดวิทยาของผู้ป่วยบาดเจ็บจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มารับการรักษา ในโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ---
- เสาวนีย์ ดีมูล (หัวหน้าโครงการ)
-
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
NCD 25 113 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาววรรณิภา บรรลังก์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562