ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
691 ประสิทธิภาพการไล่ของสารสกัดจากสัก (Tectona grandis L.f.) ต่อยุงลายบ้าน (Aedes aegypti Linnaeus) - ไม่มีข้อมูล -
- 9 85 รายละเอียด
692 ประสิทธิภาพของระบบการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคเพื่อลดความล่าช้าในการวินิจฉัยวัณโรคในโรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี - ไม่มีข้อมูล -
- 13 136 รายละเอียด
693 ประสิทธิภาพและความพึงพอใจของเครื่องพ่นเคมีฝอยละอองสะพายหลังชนิดเครื่องยนต์ขนาด 1.6 แรงม้ากับชนิดเครื่องยนต์เกินกว่า 2 แรงม้าที่ใช้ปฏิบัติงานใน หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ,ศูนย์ควบคุม โรคติดต่อนำโดยแมลง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ปี พ.ศ. 2548 Efficiency and Satisfaction of the Carry ULV between Type 1.6 Horsepower Motor and Over 2 Horsepower motor for use in Region of Disease Contagious an Insect, Center of Disease Contagious an Insect, 2005.
- วิจิตร โกสละกิจ (หัวหน้าโครงการ)
2548
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
CD 2 79 รายละเอียด
694 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการและกิจกรรมให้เป็นแนวทางเดียวกับแผนกลยุทธ์ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ---
- พิศาล ประทิต (หัวหน้าโครงการ)
-
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
SYSTEM 11 123 รายละเอียด
695 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการวินิจฉัยแยกโรคไข้เลือดออก : กรณีศึกษาโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุในโรงพยาบาลชุมชน เขต 12 ---
- พัชนี นัครา (หัวหน้าโครงการ)
-
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12
CD / VECTOR 15 96 รายละเอียด
696 ผลกระทบต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่ที่มีการใช้สารเคมีทำลายยุงพาหะนำโรคไข้เลือดออกในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี ---
- นางจอมสุดา อินทรกุล (หัวหน้าโครงการ)
-
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4
CD / VECTOR 20 116 รายละเอียด
697 --- Human Immunodeficiency Virus Infection among Patients Attending Sexually Transmitted Disease Center, Region 11; Nakhon Sri Thammarat
- Siriluk Thaicharoen (หัวหน้าโครงการ)
-
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11
SALTS 4 161 รายละเอียด
698 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการวินืจฉัยแยกโรคไข้เลือดออก : การณีศึกษาโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุในโครงพยาบาลชุมชน เขต 12 The Factors related with differential diagnosis in Dengue Hemorrhagic Fever : study among Fever of Unknown Origin in the community hospitals , region 12
- พัชนี นัครา (หัวหน้าโครงการ)
-
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12
CD / VECTOR 34 235 รายละเอียด
699 --- A Study on factors affecting DHF prevention and control in secondary school
- Kitti Pramathphol (หัวหน้าโครงการ)
-
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
CD / VECTOR 8 75 รายละเอียด
700 --- WILLINGNESS-TO-PAY AND COST-BENEFIT ANALYSIS ON INTRODUCING HIB CONJUGATE VACCINE INTO THE THAI EXPANDED PROGRAM ON IMMUNIZATION
- Charung Muangchana (หัวหน้าโครงการ)
-
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
CD 11 167 รายละเอียด
701 --- The 8-years Clinical Experiences on Antiretroviral Therapy in HIV/AIDS Patients at Bamrasnaradura Hospital
- วิิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล (หัวหน้าโครงการ)
-
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันบำราศนราดูร
SALTS / AIDS 7 86 รายละเอียด
702 --- Percutaneous Ultrasound-guided Fine Needle Aspiration of Abdominal Lymphadenopathy in AIDS Patients
- Praparnrat Veerapand (หัวหน้าโครงการ)
2545
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
SALTS 4 77 รายละเอียด
703 --- demonstration project in Bangkok , Thailand.
- A Chaovavanich (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันบำราศนราดูร
SALTS 5 74 รายละเอียด
704 --- Plasma Level of Efavirenz 600 mg/day-based HAART versus 800 mg/day-based HAART in HIV-infected Patients with Tuberculosis and Receiving Rifampicin
- Weerawat Manosuthi (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันบำราศนราดูร
SALTS / AIDS 4 108 รายละเอียด
705 --- CAPD in HIV infected ESRD patient, A Case Report and Review of Literature
- นายวิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล (หัวหน้าโครงการ)
2544
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันบำราศนราดูร
SALTS 4 80 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาววรรณิภา บรรลังก์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562