ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
676 โครงการศึกษาภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพคนทำงานในวิสาหกิจชุมชนประเภทผลิตภัณฑ์ไม้ - ไม่มีข้อมูล -
- 0 63 รายละเอียด
677 โครงการศึกษาระบบบริการดูแลรักษาผู้ป่วยผู้ติดเชื้อเอดส์ด้วยยาต้านไวรัสภายหลังเข้าระบบประกันสุขภาพ 2 ปี - ไม่มีข้อมูล -
- 6 85 รายละเอียด
678 โครงการศึกษาสถานการณ์โรคหนอนพยาธิและโปรโตซัวในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 - ไม่มีข้อมูล -
- 7 65 รายละเอียด
679 โครงการสำรวจภาวะเสี่ยงของการเกิดโรคอุจจาระร่วงของประชาชนจากผู้ปรุงและจำหน่ายอาหารในชุมชนข้างทาง ชุมชนแออัด หมู่บ้านจัดสรร กรณีศึกษา อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี - ไม่มีข้อมูล -
- 14 103 รายละเอียด
680 เทคนิคการพ่นและความไวของยุงพาหะนำเชื้อมาลาเรียต่อสารเคมีในการพ่นติดผนังและชุบมุ้งในพื้นที่ A1 และ A2 เขต 5 ปี 2547 ---
- ธวัลรัตน์ แดงหาญ (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
CD 7 60 รายละเอียด
681 โรคอาหารเป็นพิษ ที่สถานสงเคราะห์ฯ วัดสระแก้ว ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ปี 2549 ---
- นายแพทย์โอภาส พูลพิพัฒน์ (หัวหน้าโครงการ)
2549
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
CD 44 107 รายละเอียด
682 ประเมินการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับสถานีอนามัย ในพื้นที่เขต 9 ---
- นิธิพัฒน์ มีโภคสม (หัวหน้าโครงการ)
2546
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
CD 20 145 รายละเอียด
683 ประเมินการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับสถานีอนามัย ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ---
- นิธิพัฒน์ มีโภคสม (หัวหน้าโครงการ)
-
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
CD 18 187 รายละเอียด
684 ประเมินความรู้และการปฏิบัติงานในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ของประชาชนในพื้นที่เขต 9 ---
- นิธิพัฒน์ มีโภคสม (หัวหน้าโครงการ)
-
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
CD 26 141 รายละเอียด
685 ประเมินผลการบังคับใช้ข้อบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย A STUDY OF FACTORS RELATING TO HEALTH BEHAVIORS OF THE TAXI MOTORCYCLISTS IN BANGKHEN DISTRICT, BANGKOK METROPOLITAN
- นายนัพวุฒิ ชื่นบาล (หัวหน้าโครงการ)
2556
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
NATI 11 125 รายละเอียด
686 ประเมินผลการป้องกันควบคุมวัณโรคและโรคเอดส์ในเรือนจำ พื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ - ไม่มีข้อมูล -
- 32 81 รายละเอียด
687 ประเมินผลการอบรมพยาบาลอาชีวอนามัยในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๔๘ - ไม่มีข้อมูล -
- 0 70 รายละเอียด
688 ประเมินผลโครงการพัฒนาระบบบริการและติดตามผลการรักษาผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี และผู้ป่วยเอดส์ด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ในพื้นที่ 6 จังหวัดของเขต 9 ปี 2547 - ไม่มีข้อมูล -
- 15 90 รายละเอียด
689 ประสิทธิผลการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บ ในพื้นที่ตำบลบางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ปี 2546-2548 - ไม่มีข้อมูล -
- 0 107 รายละเอียด
690 ประสิทธิผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกในการป้องกันภาวะเบาหวานจากการคัดกรองในกลุ่มประชากรที่มีระดับน้ำตาลในเลือด 110-125 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร - ไม่มีข้อมูล -
- 0 84 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาววรรณิภา บรรลังก์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562