ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
661 ค่านิยมเกี่ยวกับการบริโภคบุหรี่ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาจังหวัดราชบุรี - ไม่มีข้อมูล -
- 10 106 รายละเอียด
662 คู่มือโปรแกรมการให้คำปรึกษากลุ่ม ผู้ป่วยยาเสพติดเฮโรอีนที่ติดเชื้อเอดส์สำหรับผู้ให้การบำบัดยาเสพติด - ไม่มีข้อมูล -
- 4 83 รายละเอียด
663 คู่มือโรคจากสารตัวทำละลายอินทรีย์ - ไม่มีข้อมูล -
- 5 65 รายละเอียด
664 โครงการประเมินความคุ้มทุนของการนำวัคซีนป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อ Hib มาใช้ในโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในประเทศไทย) - ไม่มีข้อมูล -
- 9 80 รายละเอียด
665 โครงการประเมินความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมการทำงานที่มีผลต่อภาวะสุขภาพของผู้ทำงานโรงสีข้าวจังหวัดอุบลราชธานี - ไม่มีข้อมูล -
- 5 87 รายละเอียด
666 โครงการประเมินปัญหาสารหนูจากสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ - ไม่มีข้อมูล -
- 6 92 รายละเอียด
667 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคในชุมชนเพื่อการป้องกันโรคพิษสารกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรปลูกผักในตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ - ไม่มีข้อมูล -
- 0 95 รายละเอียด
668 โครงการพัฒนารูปแบบการเพิ่มอัตราการรักษาหายของผู้ป่วยวัณโรคในเขต 3 - ไม่มีข้อมูล -
- 10 84 รายละเอียด
669 โครงการพัฒนารูปแบบเครือข่ายการจัดบริการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม - ไม่มีข้อมูล -
- 6 118 รายละเอียด
670 โครงการย่อยที่ 2 : การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กรภาครัฐ เอกชนและชุมชนใน การป้องกันควบคุมโรคติดต่อสำคัญในกลุ่มแรงงานข้ามชาติตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดจันทบุรีและตราด - ไม่มีข้อมูล -
- 13 111 รายละเอียด
671 โครงการวิจัยเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของพื้นที่เขต 8 และ 9 - ไม่มีข้อมูล -
- 6 88 รายละเอียด
672 โครงการศึกษาการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 - ไม่มีข้อมูล -
- 8 75 รายละเอียด
673 โครงการศึกษาการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ปี 2552 - ไม่มีข้อมูล -
- 6 81 รายละเอียด
674 โครงการศึกษาการมีส่วนร่วมขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ - ไม่มีข้อมูล -
- 0 70 รายละเอียด
675 โครงการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพในเด็กจากการรับสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปีงบประมาณ 2549 - ไม่มีข้อมูล -
- 7 101 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาววรรณิภา บรรลังก์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562