ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
31 การศึกษาอุบัติการณ์และผลทางคลินิคของผู้ป่วยด้วยเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่ดื้อยาโอเซลทามิเวียในผู้ป่วยเด็กไทยกลุ่มเสี่ยง Incidence and Clinical Outcome of Patients with Influenza resist to Oseltamivir among Thai risk group children
- แพทย์หญิงจุไร วงศ์สวัสดิ์ (หัวหน้าโครงการ)
2556
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันบำราศนราดูร
CD 60 325 รายละเอียด
32 การประเมินประโยชน์ชุดทดสอบตรวจวัด Antibody ต่อ PGL-1 ในการช่วยวินิจฉัยและจำแนกประเภทการรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อน Evaluation of Anti PGL-1 Antibody Test for Diagnosis and Treatment Classification of Leprosy Patients.
- แพทย์หญิงบุษบัน เชื้ออินทร์ (หัวหน้าโครงการ)
2556
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันราชประชาสมาสัย
SALTS 4 204 รายละเอียด
33 การประเมินประสิทธิผลเครือข่ายบริการสุขภาพด้านโรคเรื้อนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในสภาวะความชุกโรคเรื้อนต่ำของประเทศไทย (ระยะที่ 1) Effectiveness of Network of Leprosy Health Services under the Universal Coverage Health Insurance for Low Leprosy Endemic Situation in Thailand.(Phase 1)
- แพทย์หญิงบุษบัน เชื้ออินทร์ (หัวหน้าโครงการ)
2557
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันราชประชาสมาสัย
SALTS 20 210 รายละเอียด
34 การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ รับจ้างในพื้นที่เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร A STUDY OF FACTORS RELATING TO HEALTH BEHAVIORS OF THE TAXI MOTORCYCLISTS IN BANGKHEN DISTRICT, BANGKOK METROPOLITAN.
- นายนัพวุฒิ ชื่นบาล (หัวหน้าโครงการ)
2556
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
NATI 93 356 รายละเอียด
35 การสำรวจความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐานและวัคซีนในนักเรียน พ.ศ. 2556 ---
- เผด็จศักดิ์ ชอบธรรม (หัวหน้าโครงการ)
2556
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
CD 90 423 รายละเอียด
36 การประเมินประสิทธิภาพการพ่นสารเคมีควบคุมยุงลายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Efficacy Evaluation of insecticide spraying to control of Aedes aegypti of Local Administration
- นายกองแก้ว ยะอูป (หัวหน้าโครงการ)
2556
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
CD 56 234 รายละเอียด
37 การพัฒนารูปแบบการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ด้วยวิธีการค้นหาจากผู้ป่วยโรคผิวหนังในอำเภอที่มีจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อนสะสมสูง Model Development of new leprosy case finding from skin disease patients in districts high cumulative leprosy case.
- นางสาวชัชชฎา ศรีชูเปี่ยม (หัวหน้าโครงการ)
2556
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
SALTS 25 266 รายละเอียด
38 บริบททางสังคมและวิถีชุมชนของชาวบ้านแถบลุ่มน้ำชีกับการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ Way of Life the Opisthorchiasis Prevention and Control in the Chi River Basin.
- นายบุญทนากร พรมภักดี (หัวหน้าโครงการ)
2556
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
CD 97 378 รายละเอียด
39 การประเมินความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของผู้ประกอบการร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดอุบลราชธานี ---
- นายวันชัย สีหะวงษ์ (หัวหน้าโครงการ)
2556
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
NATI 72 246 รายละเอียด
40 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดในการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนในกลุ่มที่ดื่มและยังไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดอุบลราชธานี ---
- นางสาววาสนา มหาคีตะ (หัวหน้าโครงการ)
2556
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
NATI 47 260 รายละเอียด
41 ความรูh การรับรู้ พฤติกรรมของประชาชนเพื่อป้องกันโรคเห็ดพิษ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี Publics’ Knowledge, Perception and Preventive Behaviors for Mushroom Poisoning in Responsible Areas of the Office of Disease Prevention and Control 7thUbonratchatani
- นายสมพงษ์ จันทร์ขอนแก่น (หัวหน้าโครงการ)
2556
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
NATI 264 292 รายละเอียด
42 ต้นทุนประสิทธิผลในการวินิจฉัยวัณโรคและการวินิจฉัยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ของวิธีการตรวจที่รวดเร็ว โดยเทคนิคทางโมเลกุล (XpertTB/RIF ) Cost effectiveness of TB and MDR-TB diagnostic of rapid drug sensitivity test by molecular technique (Xpert MTB/RIF)
- ดร.ปิยะดา คุณาวรารักษ์ (หัวหน้าโครงการ)
2556
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
SALTS 75 322 รายละเอียด
43 ชนิด ชีวนิสัยของริ้นฝอยทราย สัตว์รังโรค และเชื้อโรคลิชมาเนียในพื้นที่เกิดอุบัติการณ์ โรคลิชมาเนีย ประเทศไทย ---
- นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล (หัวหน้าโครงการ)
2556
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
CD 61 212 รายละเอียด
44 การศึกษาชีวนิสัยของยุงรำคาญในพื้นที่นกอพยพจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง ---
- นางสาวสุดา โลมากิจ (หัวหน้าโครงการ)
2557
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
CD 53 186 รายละเอียด
45 โครงการฐานข้อมูลเพื่อศึกษาการดำเนินของโรคในผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อเอดส์ในประเทศไทย The Thai Pediatric HIV Disease Progression: An Observational Database; Pediatric PROGRESS
- สถาบันบำราศนราดูร (หัวหน้าโครงการ)
2556
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันบำราศนราดูร
SALTS 17 286 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาววรรณิภา บรรลังก์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562