ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
1 บริบททางสังคมและวิถีชุมชนของชาวบ้านแถบลุ่มน้ำชีกับการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ Way of Life the Opisthorchiasis Prevention and Control in the Chi River Basin.
- นายบุญทนากร พรมภักดี (หัวหน้าโครงการ)
2556
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
CD 77 320 รายละเอียด
2 การปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครไข้หวัดนกในการเฝ้า ระวังป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก เขตตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุขที่11และ14 Working on prevention and controlling Avian Influenza Volunteer,s role in public health region 11 th and 14 th
- วันชัย สีหะวงษ์ (หัวหน้าโครงการ)
2552
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
CD 12 149 รายละเอียด
3 --- WILLINGNESS-TO-PAY AND COST-BENEFIT ANALYSIS ON INTRODUCING HIB CONJUGATE VACCINE INTO THE THAI EXPANDED PROGRAM ON IMMUNIZATION
- Charung Muangchana (หัวหน้าโครงการ)
-
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
CD 11 172 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาววรรณิภา บรรลังก์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562