ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
31 ประสิทธิผลการนำกระบวนการตลาดเชิงสังคมปรับเปลี่ยน พฤติกรรมป้องกันไข้มาลาเรียของเกษตรกร The Effective of Social Marketing on Agriculturist for Malaria Prevention.
- นางบุษบง เจาฑานนท์ (หัวหน้าโครงการ)
2549
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
CD 5 69 รายละเอียด
32 รูปแบบการแสวงหาบริการสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคของแรงงานต่างด้าวที่ป่วย เป็นโรคมาลาเรียในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ตอนบน ประเทศไทย THE PETTERN OF HEALTH SEEKING AND BEHAVIOR PREVENTION ON MALARIAPATIENTS OF THE FOREIGN LABOR IN BORDER AREA, UPPER SOUTH, THAILAND
- สุกาญดา หมื่นราษฎร์ (หัวหน้าโครงการ)
2552
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
CD 8 76 รายละเอียด
33 วิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน The Study of Public Health Budget Analysis of Local Administrative in 7 Upper Southern Provinces
- นางปรุงจิต หมายดี (หัวหน้าโครงการ)
2552
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
SYSTEM 2 111 รายละเอียด
34 การศึกษาวิจัยด้านการวิเคราะห์โครงสร้าง บทบาทหน้าที่และภารกิจของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคภัย The Study of Infrastructure, Authority and Activities of the Local Administrative Organizations For Network Development on Disease Prevention and Control
- ดร.นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ (หัวหน้าโครงการ)
2550
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
EN-OCC 4 71 รายละเอียด
35 การเฝ้าระวังโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในประเทศไทย ยุค การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ปี 2532-2542 The surveillance of sexually transmitted diseases of Thailand In the HIV epidemic era, in 1989-2000
- นาง สุทิน การถาวร (หัวหน้าโครงการ)
2542
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
SALTS 12 81 รายละเอียด
36 การประเมินผลโครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์สำหรับเยาวชนที่อยู่ในระบบการศึกษา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี The Evaluation of Life Skill and Sexual Education Project in Disease Prevention and Control 7 th Ubonratchathani Province, Thailand
- นายเสถียร เชื้อลี (หัวหน้าโครงการ)
2551
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
SALTS 20 69 รายละเอียด
37 การพัฒนาหารูปแบบการผลิตตัวอย่างควบคุมคุณภาพเพื่อการวิเคราะห์ สารตะกั่วในสิ่งแวดล้อมการทำงาน 2547 THE DEVELOPMENT MODEL OF PRODUCTING QUALITY CONTROL SAMPLES FOR WORKPLACE LEAD ANALYSIS
- วรรณา โบราณินทร์ (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
EN-OCC 3 101 รายละเอียด
38 การศึกษาค่าอ้างอิงของสารหนูในปัสสาวะของคนไทยทั่วไป 2547 THE STUDY OF REFERENCE VALUE OF TOTAL ARSENIC IN URINE OF GENRRAL THAI POPULATION
- ดวงเดือน ยิ้มรุ่งเรือง (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
CD 3 62 รายละเอียด
39 การศึกษาการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อเอดส์ด้วยยาต้านไวรัส ภายหลังเข้าระบบประกันสุขภาพ 2 ปี The Study of Antiretroviral Treatment and Care Coverage Service for PLWHA on National Health Security System of Thailand, 2009
- ศันสนีย์ สมิตะเกษตริน (หัวหน้าโครงการ)
2552
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
SALTS 6 85 รายละเอียด
40 การศึกษากิจกรรมสำหรับผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์เพื่อการกินยาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ The Study of Antiretroviral Drug Adherence Activities Providing for PLWHA in Thailand, 2006
- ศันสนีย์ สมิตะเกษตริน (หัวหน้าโครงการ)
2549
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
SALTS 31 69 รายละเอียด
41 การศึกษาความชุกของ โรคพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่ 6 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ปี 2539 The Prevalence of Liver Fluke in six provinces of Northern Thailand in 1996
- อังคณา ธีรสวัสดิ์ (หัวหน้าโครงการ)
2539
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
CD 11 80 รายละเอียด
42 การศึกษาเพื่อเฝ้าระวังโรคพยาธิใบไม้ปอดอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2542 The Study for Surveillance of Paragonimiasis in Thung-Hua Chang District, Lamphun Province
- นายอดุลย์ศักดิ์ วิจิตร (หัวหน้าโครงการ)
2542
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
CD 14 127 รายละเอียด
43 การพัฒนารูปแบบระบบบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอดส์ ของหน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 1.1 นางเลิ้ง, กรุงเทพมหานคร The Developing Model of Caring for HIV – Infected Patients at Nanglerng VD and AIDS Clinic, Bangkok.
- สระสม จารุพันธ์ (หัวหน้าโครงการ)
2541
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
SALTS 4 68 รายละเอียด
44 การเฝ้าระวังความชุกของโรคหนองใน, หนองในเทียมและซิฟิลิส ในหญิงบริการทางเพศ โดยหน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 1.3 The Surveillance of Prevalence in Gonorrgeal, Chlamydial and Syphilistic Infection among the Female Commercial Sex-workers By VD & AIDS Clinic 1.3, Bangkok
- นันทพร สาวาโย (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
- 6 69 รายละเอียด
45 การประเมินผลการให้ยารักษาผู้ป่วยกามโรคตามมาตรฐานการรักษา กรมควบคุมโรคติดต่อ ของหน่วยกามโรคในสาธารณสุขเขต 1, พ.ศ.2543 The Evaluation Study on Standard Management of Venereal Diseases by VD Clinics in Public Health Region 1
- ทรงคุณ สุนันท์ลิกานนท์ (หัวหน้าโครงการ)
2543
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
SALTS 1 70 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาววรรณิภา บรรลังก์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562