ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
16 การให้บริการปรึกษาเพื่อลดอัตราการป่วยซ้ำในผู้ป่วยโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ STD Counseling Effects to Diminish Re-infection among the Male Patients
- ลัคนา อยู่สถาพร (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
- 3 85 รายละเอียด
17 การให้บริการปรึกษาแก่ผู้ป่วยชายที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในคลินิกกามโรคในกรุงเทพมหานคร Sexually Transmitted Disease Counselling for Male Patients Attending Vanereal Disease Clinics in Bangkok
- โอภาส พูลพิพัฒน์ (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
- 2 106 รายละเอียด
18 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยมาลาเรียที่มารับการรักษา ที่มาลาเรียคลินิก จังหวัดแม่ฮ่องสอน Self-care Behavior of Malaria Patients at Malaria Clinics in Maehongson Province
- นารถลดา ขันธิกุล (หัวหน้าโครงการ)
2545
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
CD 9 106 รายละเอียด
19 การเกิดผื่นแพ้ยาชนิด Stevens -Johnson syndromeในผู้ป่วยโรคเอดส์ ของสถาบันบำราศนราดูร Stevens -Johnson syndrome in AIDS Patients in Bamrasnaradura Institute
- นิภาวรรณ ธนาจันทาภรณ์ (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
- 13 164 รายละเอียด
20 สถานการณ์และแนวโน้มของผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่มารับบริการ ที่สถาบันราชประชาสมาสัย จังหวัดสมุทรปราการ Situation and Trend of Leprosy New Cases at Raj - Pracha Samasai Institute, Samutprakarn.
- นารี สุรชีวะ (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันราชประชาสมาสัย
SALTS / LEPROSY 9 117 รายละเอียด
21 การศึกษาปัญหาและหารูปแบบการให้สุขศึกษา เรื่อง โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กชาวเขาภาคเหนือ Study and Modeling of Health Education ARIC (acute Respiratory infection in Children among Hill-tribes)
- นางวัฒนา โยธาใหญ่ (หัวหน้าโครงการ)
2542
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
CD 1 67 รายละเอียด
22 การหาอัตราติดเชื้อสครับไทฟัสจากสัตว์รังโรคและการตรวจแยกเชื้อ Orientia tsutsugamushi จากไรอ่อน (Chigger mite) โดยวิธี Polymerase Chain Reaction ในพื้นที่เกิดโรค และพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ Survey of Infected rate in reservoir host of Scrub Typhus and detection of Orientia tsutsugamushi in chigger mite by Polymerase Chain Reaction in Infected areas and Ecotourism areas.
- อัญชนา ประศาสน์วิทย์ (หัวหน้าโครงการ)
2552
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
CD 22 88 รายละเอียด
23 การศึกษาความหนาแน่นและ การติดเชื้อลิชมาเนียของริ้นฝอยทรายในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนที่เกิดอุบัติการณ์ของโรค Study to the density of sandfies and their infection of Leishmania In affected areas at the upper soutern part of Thailand
- นางสาวกชพรรณ สุกระ (หัวหน้าโครงการ)
2552
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
CD 8 92 รายละเอียด
24 สำรวจความเบี่ยงเบนทางเพศของกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2552 Sexual preference study of Thai young men in academies Chonburi Province, 2009
- นายผาสุข ญาณสมบัติ (หัวหน้าโครงการ)
2552
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
AIDS 8 178 รายละเอียด
25 การศึกษาชนิดไรอ่อน ชนิดหนู และอัตราการพบเชื้อก่อโรคสครับไทฟัส ในหนูในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในพื้นที่ภาคใต้ ประเทศไทย Studies on Chiggers, Rodents and Infected Rate of Rickettsia in Rodents in Ecotourism Area of Southern Part of Thailand
- นายคณพศ ทองขาว (หัวหน้าโครงการ)
2560
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
CD 17 200 รายละเอียด
26 การทดสอบประสิทธิภาพ (Steinema carpocapsae) ไส้เดือนฝอยสูตรผงละลายน้ำในการควบคุมแมลงวันบ้าน Study on Efficacy of Entomopathogenic Nematode (Steinernema carpocapsae) in wettable powders formulation (WP) for controlling House fly (Muscadomestica Linnaeus)
- นายสุรเชษฐ์ เดชสงค์ (หัวหน้าโครงการ)
2560
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
CD 27 134 รายละเอียด
27 การพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของช่องทางเข้าออกประเทศพรมแดนทางบก Standard environmental development of the point of entry at the ground crossing
- นางอรทัย ทิมพงษ์ (หัวหน้าโครงการ)
2560
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
CD 10 86 รายละเอียด
28 การศึกษาศักยภาพของริ้นฝอยทรายและหนูในพื้นที่มีผู้ป่วยประเทศไทยต่อการติดเชื้อลิชมาเนีย Study on the potentiality of sandflies and rat from the affected areas in Thailand to Leishmania infection
- ธีระยศ กอบอาษา (หัวหน้าโครงการ)
2558
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
CD 37 149 รายละเอียด
29 โครงการศึกษาภาวะภูมิคุ้มกันต่อโรคโปลิโอในประชากรไทย Study on the antibody level against polio in Thai population
- ธนพล หวังธีระประเสริฐ (หัวหน้าโครงการ)
2554
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักระบาดวิทยา
CD 3 88 รายละเอียด
30 การศึกษาชนิดพาหะและสัตว์รังโรคสครับไทฟัสในพื้นที่จังหวัด ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของภาคใต้ตอนล่าง Studies on vector and reservoir of scrub typhus in special economic zone of southernmost, Thailand.
- นางเรวดี คำเลิศ (หัวหน้าโครงการ)
2561
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
CD 31 227 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาววรรณิภา บรรลังก์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562