ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
1 การประเมินความเสี่ยงของการ ที่ประชาชนได้รับสารก่อมะเร็ง(ไนเตรท)จากอาหารในพื้นที่ เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับในอำเภอเมือง จังหวัด ชัยภูมิ Risk Assessment in Consuming Food Contaminated with Carcinogen (Nitrate ) in Risk area of Liver Carcinoma at Chaiyaphum province.
- สมศักดิ์ นิลพันธุ์ (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
NATI 9 155 รายละเอียด
2 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเสี่ยงการเกิดโรคหืดจากการทำงานของผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มแรงงานนอกระบบ : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้านวม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา Risk Factors of Occupational Asthma in OTOP Workers. A case study of Blanket related workers exposure to dust in Nakorn Ratchasima Province.
- ศรีสมร กมลเพ็ชร (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
EN-OCC 5 221 รายละเอียด
3 อัตราการติดโรคพยาธิใบไม้ตับซ้ำของประชาชน ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ Reinfection Rate of Opisthorchisis In Tumbol Nongyai, Prasart District, Surin
- นายประดิษฐ์ ทองจุ่น (หัวหน้าโครงการ)
2545
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
CD 12 157 รายละเอียด
4 ทัศนคติของประชาชนจังหวัดระนองต่อผลกระทบของแรงงานพม่า ในด้านสาธารณสุข RANONG PEOPLE ’ S ATTITUDE TOWARD THE IMPACT OF BURMESE MIGRANT LABOUR TO PUBLIC HEALTH
- นางนิโลบล ธีระศิลป์ (หัวหน้าโครงการ)
2545
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง 
CD 2 139 รายละเอียด
5 บทบาทของผู้ให้บริการเอกชนในงานควบคุมไข้มาลาเรีย : การศึกษาในชุมชนชายแดนไทย-พม่า อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี Roles of Private Sectors in Malaria Control: A Study in Thai-Myanmar Border Community in Sangklaburi District, Kanchanaburi Province
- จิระพัฒน์ เกตุแก้ว (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
CD 2 156 รายละเอียด
6 การควบคุมยุงภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุขเนื่อง ในพิธีเปิดกระทรวงฯ Report on Mosquito Control in Ministry of Public Health on the Opening Ceremony of the Ministry
- นายฎากร หลิมรัตน์ (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
CD 3 142 รายละเอียด
7 การรับรู้ความเสี่ยงและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง Risk perceptions and Influenza vaccination in high risk groups
- นางมนัสนันท์ ลิมปวิทยากุล (หัวหน้าโครงการ)
2558
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
CD 785 1007 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาววรรณิภา บรรลังก์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562