ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
16 การศึกษารูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา Participatory Learning of Community leaders for Rabies Problem in Umphur Sekiew, Nakhon Ratchasima Province
- นางสาวฐิรภัทร ศรีศิริ (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
CD 7 30 รายละเอียด
17 ความชุกและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์และซิฟิลิส ในกลุ่มหญิงบริการทางเพศ กรุงเทพมหานคร Prevalence and Risk behavior of Aids and Syphilis Commercial Sex Workers. Bangkok Metropolitan.
- นางวิภาดา มหรัตนวิโรจน์ (หัวหน้าโครงการ)
2542
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
SALTS 12 42 รายละเอียด
18 การศึกษากระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาสาธารณสุข (Participatory Learningfor Health Development) ต่อปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในชุมชนโดยกลุ่มแกนนำของชุมชน (stakeholder) อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา participatory Learning of Community leaders for Liver fluke problem in Chook-chai district,Nakornratchasima province.
- นางสาวฐิรภัทร ศรีศิริ (หัวหน้าโครงการ)
2545
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
CD 3 32 รายละเอียด
19 ความชุกของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini ในผู้เสียชีวิตในภาคเหนือของประเทศไทย Prevalence of Opisthorchis viverrini Infection in Human AutopsyCases in Northern Thailand
- อดุลย์ศักดิ์ วิจิตร (หัวหน้าโครงการ)
2540
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
CD 5 32 รายละเอียด
20 ความชุกของอาการจากพิษสารกำจัดศัตรูพืชในพื้นที่สาธารณสุขเขต 13 ปี 2551 - 2551 Prevalence of pesticide poisoning in public health zone 13, 2008 – 2009
- นางนันทนา แต้ประเสริฐ (หัวหน้าโครงการ)
2552
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
EN-OCC 4 31 รายละเอียด
21 การบริหารจัดการด้านสาธารณสุขในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ปี 2552 Public health management of Tumbon Administrative Organization in children development center in Public Health 14, 2009
- สุชัญญา มานิตย์ศิริกุล (หัวหน้าโครงการ)
2552
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
SYSTEM 5 29 รายละเอียด
22 --- Percutaneous Ultrasound-guided Fine Needle Aspiration of Abdominal Lymphadenopathy in AIDS Patients
- Praparnrat Veerapand (หัวหน้าโครงการ)
2545
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
SALTS 1 33 รายละเอียด
23 --- Plasma Level of Efavirenz 600 mg/day-based HAART versus 800 mg/day-based HAART in HIV-infected Patients with Tuberculosis and Receiving Rifampicin
- Weerawat Manosuthi (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันบำราศนราดูร
SALTS / AIDS 1 32 รายละเอียด
24 --- Plasma Nevirapine Levels and 24-Week Efficacy in HIV-Infected Patients Receiving Nevirapine-Based Highly Active Antiretroviral Therapy with or without Rifampicin
- weerawat manosuthi (หัวหน้าโครงการ)
2549
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันบำราศนราดูร
SALTS 0 40 รายละเอียด
25 โครงการสำรวจความชุกของเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส ในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ก่อนเริ่มรับการรักษา Prevalence Survey of HIV Drug Resistance among pretreatment HIV/AIDS patients
- พญ.ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ (หัวหน้าโครงการ)
2560
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
SALTS 46 72 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาววรรณิภา บรรลังก์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562