ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
1 พฤติกรรมการขาดยาของผู้ป่วยวัณโรคในบริบทชีวิตชายขอบ NON-COMPLIANCE BEHAVIOR OF TUBERCULOSIS PATIENTS IN MARGINALIZED LIVING CONTEXTS
- นิศารัตน์ อยู่สุข (หัวหน้าโครงการ)
2549
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
SALTS 23 139 รายละเอียด
2 พฤติกรรมขาดยาของผู้ป่วยวัณโรคในบริบทชีวิตชายขอบ NON- COMPLIANCE BEHAVIOR OF TUBERCULOSIS PATI ENTS IN MAGINALIZED LIVING CONTEXTS
- นางนิศารัตน์ อยู่สุข (หัวหน้าโครงการ)
2549
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักจัดการความรู้
SALTS 6 150 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาววรรณิภา บรรลังก์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562