ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
1 การทดสอบฤทธิ์ไล่ยุงของสารสกัดจากสัก (Tectona grandis L.f.) ต่อยุงลายบ้าน (Aedes aegypti Linnaeus) Mosquito Repellent Test of Teak (Tectona grandisL.f.) Extract against Aedes aegypti (L.)
- นายสุทธิ ทองขาว (หัวหน้าโครงการ)
2555
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
CD 167 738 รายละเอียด
2 การพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนการศึกษา: ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน MODEL DEVEL0PMENT FOR DENGUE PREVENTION AND CONTROL IN TAMBOL NAMDIP, AMPEUR PASANG, LAMPOON PROVINCE. A PARTICIPATORY ACTION RESEARCH APPROACH.
- นางบุษบง เจาฑานนท์ (หัวหน้าโครงการ)
2555
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
CD 404 462 รายละเอียด
3 การพัฒนารูปแบบการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ด้วยวิธีการค้นหาจากผู้ป่วยโรคผิวหนังในอำเภอที่มีจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อนสะสมสูง Model Development of new leprosy case finding from skin disease patients in districts high cumulative leprosy case.
- นางสาวชัชชฎา ศรีชูเปี่ยม (หัวหน้าโครงการ)
2556
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
SALTS 24 185 รายละเอียด
4 การทดสอบฤทธิ์ไล่ยุงของน้ำส้มควันไม้ต่อยุงลายบ้าน และยุงรำคาญ Mosquito repellent of wood vinega with Aedes aegypti (L.) and Culex quinquefasciatus
- นางสาวโสภาวดี มูลเมฆ (หัวหน้าโครงการ)
2557
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
CD 80 186 รายละเอียด
5 การสังเคราะห์อภิมานงานวิจัยปัจจัยป้องกันพฤติกรรม การสูบบุหรี่ในเยาวชนไทย Meta synthesis of preventive factors for cigarette smoking among Thai youths
- นางสาวจุรีย์ อุสาหะ (หัวหน้าโครงการ)
2558
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
NATI 101 313 รายละเอียด
6 การพัฒนาวิธีการตรวจและจำแนกสายพันธุ์ไวรัสไข้เลือดออกในยุงด้วยวิธี Real-time PCR เพื่อประโยชน์ด้านระบาดวิทยา Methodological development for detection and subtype identification of Dengue viruses in mosquito by Real-time PCR as for epidemiological study.
- นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช (หัวหน้าโครงการ)
2559
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
CD 304 259 รายละเอียด
7 การตรวจเชื้อไวรัสเด็งกี่ ไวรัสซิกา และไวรัสชิคุณกุนยา ในระดับโมเลกุล ในยุงลายบ้าน Aedes aegypti และยุงลายสวน Aedes albopictus Molecular xenomonitoring of dengue, zika, and chikungunya viruses in Aedes aegypti and Aedes albopictus
- ดร.สุรชาติ โกยดุลย์ (หัวหน้าโครงการ)
2559
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
CD 59 267 รายละเอียด
8 ศึกษารูปแบบการลดการประสบอันตรายจากการทำงาน:การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ Model of reduction of occupational harm : A systemmatic review approach
- ศิมาลักษณ์ ดิถีสวัสดิ์เวทย์ (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
EN-OCC 4 152 รายละเอียด
9 รูปแบบการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ปี 2547 Model on Annual and Summary Report of Vector Borne Diseases Control Unit, 2004
- ศิริพร ยงชัยตระกูล (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
CD 10 139 รายละเอียด
10 การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ Alkyl phosphate ในปัสสาวะ ด้วยเทคนิค Gas Chromatography, FPD 2547 Method Development of Alkyl phosphate in Urine By Gas Chromatography, FPD
- สมเกียรติ ท้วมแสง (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
EN-OCC 5 202 รายละเอียด
11 โครงการพัฒนารูปแบบการบูรณาการงานป้องกันควบคุมโรคในสถานประกอบกิจการขนาดกลาง เพื่อสนับสนุน Healthy Thailand Model Development for Integration of Disease Prevention and Control Intervention in Medium-scale Enterprises to advocate Healthy Thailand
- สสิธร เทพตระการพร (หัวหน้าโครงการ)
2549
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
EN-OCC 2 164 รายละเอียด
12 การสอบสวนภาวะไข้มาลาเรียระบาดที่จังหวัดสระแก้ว Malaria Outbreak Investigation in Sakaew Province
- จิระพัฒน์ เกตุแก้ว (หัวหน้าโครงการ)
2545
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
CD 8 185 รายละเอียด
13 กลยุทธ์การตลาดในการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนา ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ของประเทศไทย Marketing Strategy in Policy Implementation of Surveillance and Rapid Response Team Development in Thailand
- วันชัย อาจเขียน (หัวหน้าโครงการ)
2558
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักระบาดวิทยา
SYSTEM 35 149 รายละเอียด
14 --- Malaria vector densities in transmission and non-transmission areas during 23 years and land use in Chiang Mai province, Northern Thailand
- วรรณภา สุวรรณเกิด (หัวหน้าโครงการ)
2544
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
CD 1 140 รายละเอียด
15 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังเพื่อค้นหาโรคอุบัติใหม่จากสัตว์ป่าสู่คน ในคนและในสัตว์ป่า : ขนาดปัญหาไข้หวัดใหญ่ Model Development of Surveillance for Early Detection of Zoonotic Emerging Infectious Diseases in Human and Wildlife: Burden of Influenza.
- นายธีรยุทธ์ คงทองสังข์ (หัวหน้าโครงการ)
2554
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักระบาดวิทยา
CD 36 208 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาววรรณิภา บรรลังก์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562