ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
1 --- Long-term seroprotective response of trivalent seasonal influenza vaccine in HIV-infected childen, regardless of immunogenicity before immunisation
- นายแพทย์วิศัลย์ มูลศาสตร์ (หัวหน้าโครงการ)
2557
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันบำราศนราดูร
SALTS 9 180 รายละเอียด
2 การใช้สารหล่อลื่นในการให้บริการทางเพศ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2540 Lubricant Use by Sex Workers During Songkran Festival, Chiang Mai, Thailand , 1997
- นายทนง ตปนิยาภรณ์ (หัวหน้าโครงการ)
2540
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
SALTS 1 131 รายละเอียด
3 ภาวะแพร่โรคเท้าช้าง ๑๕ ปีหลังจากเริ่มการกำจัดโรคในประเทศไทย Lymphatic Filariasis transmission status 15 years after implementing LF Elimination programme in Thailand
- นางสาวศันสนีย์ โรจนพนัส (หัวหน้าโครงการ)
2560
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
CD 21 255 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาววรรณิภา บรรลังก์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562