ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
1 สถานะสุขภาพและพฤติกรรมของผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียม ในพื้นที่เขตเมือง Health Status and Behaviors of People Living in Condominium of Urban Area
- นางศุภรัตน์ บุญนาค (หัวหน้าโครงการ)
2560
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
SYSTEM 51 230 รายละเอียด
2 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลต่อการปฏิบัติงาน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและหัวใจขาดเลือด ของพื้นที่สาธารณสุข เขต 1 ปี 2547 Health officer satisfaction with duty of diabetes mellitus, hypertension,ischaemic heart disease in Public Health Region 1. 2004
- ณรรจยา โกไศยกานนท์ (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
NATI 5 140 รายละเอียด
3 การศึกษาสภาวะสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการทำงานของแรงงานนอกระบบในพื้นที่สาธารณสุขเขต 13 กรณีศึกษากลุ่มอาชีพทอไหมพรม Health Condition and Working Environmental Study of Domestic Labor in Public Health Region 13 Case Study in Weaving Group.
- สุธารัตน์ วิทย์ชัยวุฒิวงศ์ (หัวหน้าโครงการ)
2548
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
EN-OCC 7 192 รายละเอียด
4 การประเมินความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมการทำงาน ที่มีผลต่อภาวะสุขภาพผู้ทำงานโรงสีข้าว จังหวัดอุบลราชธานี Health Risk Assessment from Working Conditions on Rice Mill Workers in Ubonratchatani
- ศศินัดดา สุวรรณโณ (หัวหน้าโครงการ)
2549
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
EN-OCC 17 122 รายละเอียด
5 สภาวะสุขภาพอนามัยผู้ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา Health Status Off Rubber Farmer
- ปรุงจิต หมายดี (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
NATI 16 157 รายละเอียด
6 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ที่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง Health Promotion Behavior of Diabetes Mellitus Risk Group compare with Continuous care Diabetes Mellitus Group
- นางฐิติมา โกศัลวิตร (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
NATI 28 187 รายละเอียด
7 การพัฒนาเทคนิค HPLC สำหรับตรวจวิเคราะห์หาปริมาณแมนเดลิค แอซิดในปัสสาวะ HPLC Technique Development for Mandelic Acid Analysis in Urine
- กมลทิพย์ ทองกวม (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
EN-OCC 19 183 รายละเอียด
8 การสูญเสียการได้ยินในผู้ป่วยโรคเรื้อน สถาบันราชประชาสมาสัย Hearing impairment in Leprosy patients in Raj Pracha Samasai Institute
- นพ.วิรัช สันตีระสีหฤชัย (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันราชประชาสมาสัย
SALTS / LEPROSY 4 146 รายละเอียด
9 --- Human Immunodeficiency Virus Infection among Patients Attending Sexually Transmitted Disease Center, Region 11; Nakhon Sri Thammarat
- Siriluk Thaicharoen (หัวหน้าโครงการ)
-
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11
SALTS 4 164 รายละเอียด
10 --- HIV Survey in Pregnant Women on Delivery in 3 Hospital in Changrai, Northern Part of Thailand, Between 1994-1997
- Chawalit Natpratan (หัวหน้าโครงการ)
2550
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
SALTS 2 128 รายละเอียด
11 --- Human Immunodeficiency Virus Type 1 Subtype and Other Factors Associated with Extrapulmonary Crytococcosis among Patients in Thailand with AIDS ไม่มีข้อมูล 2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันบำราศนราดูร
SALTS 3 123 รายละเอียด
12 โครงการวิเคราะห์ข้อมูลอุบุติการณ์การตายจากโรคมะเร็งในกลุ่มประชากรอำเภอพนมไพรและอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้โครงการศึกษาฐานประชากรเพื่อป้องกันและควบคุมโรคระยะยาว ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2553 Health situation analysis of age-standardized mortalities of cancer in Phanom Phrai and Nong Hi district, Roi Et province Thailand 2010
- นพ.ฬุจิศักดิ์ วรเดชวิทยา (หัวหน้าโครงการ)
2553
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักระบาดวิทยา
NATI 11 210 รายละเอียด
13 สุขภาพพระสงค์ : รูปแบบการดูแลสุขภาพองค์รวมดดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 สระบุรี HEALTHY OF BUDDHIST MONK : THE PATTERN OF HOLISTIC HEALTH SELF CARE BY COMMUNITY PARTICIPATION IN THE AREA OF OFFICE OF DISEASE PREVENTION AND CONTROL 2, SARABURI PROVINCE
- นายเดชา บัวเทศ (หัวหน้าโครงการ)
2554
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
SYSTEM 1218 174 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาววรรณิภา บรรลังก์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562