ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบังคับใช้กฏหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในเขตบริเวณ ศาสนสถาน ปี2555 Factors affecting the Law Enforcement of Alcohol Control Act 2008 in religious place area, 2012
- นายกิตติพงษ์ สุคุณณี (หัวหน้าโครงการ)
2555
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
NATI 104 500 รายละเอียด
2 ปัจจัยและผลที่เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์และการเลิกดื่มแอลกอฮอล์ของสตรีในจังหวัดสุรินทร์ Factors and outcomes associated with drinking alcohol and stop drinking alcoholic of Women in Surin province.
- แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์ (หัวหน้าโครงการ)
2559
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
NATI 45 231 รายละเอียด
3 ไข้ไม่ทราบสาเหตุ ในโรงพยาบาลชุมชน, สาธารณสุขเขต 1 ปี พ.ศ. 2546 Fever of Unknown Origin in Community Hospital, Public Health Region 1, 2003
- ขวัญใจ จิตรภักดี (หัวหน้าโครงการ)
2546
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
CD 2 142 รายละเอียด
4 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจของบุคลากรต่อบรรยากาศภายในองค์กร ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ปี 2548 Factors Related to Satisfaction of Personnel with Organization Climate of The Office of Disease Prevention and Control 5th Nakhon Ratchasima, 2005.
- อรณิชา เจียมผักแว่น (หัวหน้าโครงการ)
2548
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
SYSTEM 6 131 รายละเอียด
5 ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในโรงงานเขตอุตสาหกรรมสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา Factors Affecting Stresses of Factory Safety Officer at Suranaree Industrial Estate, Nakhonratchasima Province
- นางวาณี สุขพงษ์ไทย (หัวหน้าโครงการ)
2548
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
NATI 4 122 รายละเอียด
6 การประเมินประสิทธิภาพของวิธีการตรวจหาแอนติบอดีชนิด antifilarial IgG4 ที่ จำเพาะต่อพยาธิ Brugia Malayi ในแหล่งระบาดของโรคเท้าช้างชนิด brugian filariasis ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและ สุราษฏร์ธานี Field Applicability of anti-filarial IgG4 Detection Assay for the Assessment of lymphatic filariasis Control Measures in Nakornsri-thammarat, and Surathani province
- ชัยพร โรจนวัฒน์ศิริเวช (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
CD 12 183 รายละเอียด
7 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการป่วยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ของพนักงานหญิง ในโรงงานอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร Factors Affecting the Sexually Transmitted Diseases of female workers in Bangkok Factories
- นางทำเนียบ สังวาลประกายแสง (หัวหน้าโครงการ)
2541
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
SALTS 15 238 รายละเอียด
8 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการล้างมือ ของผู้ดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปีจังหวัดขอนแก่น ปี 2541 Factors Related to Hand Washing Behavior of the Mothers of Children under one year of Age in Khon kaen Province,1998
- เกษร แถวโนนงิ้ว (หัวหน้าโครงการ)
2541
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
CD 9 142 รายละเอียด
9 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับอุบัติการการป่วยเป็นมาลาเรียในอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี FACTORS ASSOCIATING WITH THE INCIDENCE OF MALARIA AT TONGPAPOOM DISTRICT KANCHANABURI
- ม.ล.นิตยา ธนีวุฒิ (หัวหน้าโครงการ)
2545
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
CD 5 171 รายละเอียด
10 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านผลฟิล์มเลือดผิดของเจ้าหน้าที่ตรวจบำบัด ในมาลาเรียคลินิก ของจังหวัดชายแดนไทย-เมียนมาร์และไทย-กัมพูชา Factors influencing the misdiagnosis of microscopists in malaria clinics along the Thai-Myanmar and Thai-Cambodia border provinces
- ดร.สุภาวดี พวงสมบัติ (หัวหน้าโครงการ)
2556
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
CD 5 118 รายละเอียด
11 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของประชาชน Factors Affecting Behavior Prevention and Control Dengue Haemorrhagic Fever of People
- นางสาวจุรีย์ อุสาหะ (หัวหน้าโครงการ)
2545
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
CD 52 166 รายละเอียด
12 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบไม่มีที่นั่งดื่ม ในพื้นที่เสี่ยงสูง Factors Affecting the Alcoholic Beverages Control Act B.E. 2551 Compliance among Off-Premise Alcohol Retailers in High Risk Area
- นางทิพยรัตน์ ธรรมกุล (หัวหน้าโครงการ)
2560
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
NATI 26 213 รายละเอียด
13 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จของทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ระดับตำบล จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2558 Factor related of the Surveillance and Rapid Response Team (SRRT) sub-district level in Chaiyaphum Province ; 2015
- นางกาญจนา ยังขาว (หัวหน้าโครงการ)
2559
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
SYSTEM 30 165 รายละเอียด
14 ปัจจัยและผลที่เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์และการเลิกดื่มแอลกอฮอล์ของสตรีในจังหวัดสุรินทร์ Factors and outcomes associated with drinking alcohol and stop drinking alcoholic of Women in Surin province.
- พญ. ผลิน กมลวัทน์ (หัวหน้าโครงการ)
2559
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
NATI 17 186 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาววรรณิภา บรรลังก์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562