ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
46 ประสิทธิภาพของผลมะกรูดในการควบคุมลูกน้ำยุงลายบ้าน ภายในห้องปฏิบัติการ Effectiveness of Bergamot, Citrus hystrix C.D. for control of Aedes aegypti larvae in laboratory
- เจริญ ภาระธัญญา (หัวหน้าโครงการ)
2545
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4
CD 23 89 รายละเอียด
47 ผลกระทบจากสวนยางพาราต่อยุงก้นปล่องในพื้นที่แพร่เชื้อไข้มาลาเรีย จังหวัดตรัง Effect of rubber plantation on malaria transmission by Anopheles mosquito in Malaria Transmission Area, Trang Province
- นายนันทเดช กลางวัง (หัวหน้าโครงการ)
2552
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
CD 5 74 รายละเอียด
48 ประสิทธิภาพและความพึงพอใจของเครื่องพ่นเคมีฝอยละอองสะพายหลังชนิดเครื่องยนต์ขนาด 1.6 แรงม้ากับชนิดเครื่องยนต์เกินกว่า 2 แรงม้าที่ใช้ปฏิบัติงานใน หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ,ศูนย์ควบคุม โรคติดต่อนำโดยแมลง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ปี พ.ศ. 2548 Efficiency and Satisfaction of the Carry ULV between Type 1.6 Horsepower Motor and Over 2 Horsepower motor for use in Region of Disease Contagious an Insect, Center of Disease Contagious an Insect, 2005.
- วิจิตร โกสละกิจ (หัวหน้าโครงการ)
2548
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
CD 2 83 รายละเอียด
49 ประสิทธิภาพการใช้มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบเฉียบพลันรุนแรง ( SARS ) สู่ บุคลากร; ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย SARS รายแรก สถาบันบําราศนราดูร ประเทศไทย Early containment of severe acute respiratory syndrome (SARS); experience from Bamrasnaradura Institute, Thailand.
- อัจฉรา เชาวะณิช (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันบำราศนราดูร
CD 22 138 รายละเอียด
50 --- Epidemiology of Methicillin - Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) among HIV Infected Patients in The Bamrasnaradura Insititute, Thailand, 2003 – 2004 : Should we consider endemic?
- Jurai Wongsawat (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันบำราศนราดูร
SALTS 3 86 รายละเอียด
51 การศึกษาระดับการสัมผัสโลหะหนักในหญิงตั้งครรภ์ในประเทศไทยด้วยวิธี Pooled Urine Samples Exposures to Heavy Metals Among Pregnant Woman of Thailand ; Evidence form Analysis of Pooled Urine Samples
- พญ.ธนวดี จันทร์เทียน (หัวหน้าโครงการ)
2560
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
EN-OCC 18 173 รายละเอียด
52 การประเมินชุดตรวจ Mycobacterium tuberculosis Isothermal Amplification-DNA Strip Detection Kit ในการช่วยวินิจฉัยวัณโรค Evaluation of Mycobacterium tuberculosis Isothermal Amplification-DNA Strip Detection Kit in diagnosis of tuberculosis.
- บุษบัน เชื้ออินทร์ (หัวหน้าโครงการ)
2554
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันบำราศนราดูร
SALTS 16 100 รายละเอียด
53 โครงการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อตาย ผลิตจากสมองหนูในประเทศไทย Effectiveness of Mouse Brain-Derived Inactivated Japanese Encephalitis Vaccine in Thailand
- จรุง เมืองชนะ (หัวหน้าโครงการ)
2553
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
CD 44 250 รายละเอียด
54 การศึกษาประสิทธิภาพไส้กรองน้ำเซรามิกเนื้อดินเผาประจำครัวเรือน สำหรับพื้นที่การปนเปื้อนแคดเมียมสู่สิ่งแวดล้อม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก EFFECTIVE OF CERAMIC WATER FILTER IN HOUSEHOLD FOR THE EFFECT AREA OF CADMIUM CONTAMINATION TO THE ENVIRONMENT IN MAE SOT TAK
- นายวิรัช ประวันเตา (หัวหน้าโครงการ)
2553
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
EN-OCC 31 161 รายละเอียด
55 ประเมินผลการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในกลุ่มเยาวชน 15 - 19 ปี ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 Evaluation alcohol consumption control in youth age 15 - 19 years old, Health Regional Area 7th.
- นายสารัช บุญไตรย์ (หัวหน้าโครงการ)
2561
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
NATI 47 109 รายละเอียด
56 ประสิทธิภาพของสมุนไพรฟ้าทะลายโจรสกัด แอนโดรกราฟิส พานิคูลาต้า (Lamiales:Acantahceae)ต่อยุงลายบ้านอีจิปไตย์พาหะนาโรคไข้เลือดออก โรคไวรัสซิกาและโรคปวดข้อยุงลาย ในห้องปฏิบัติการ Efficacy of Andrographis paniculata (Lamiales: Acantahceae) extracts against the Aedes aegypti a vector of dengue fever, Zika virus and Chickungunya, in laboratory
- ดร.วรรณภา สุวรรณเกิด (หัวหน้าโครงการ)
2561
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
CD 246 743 รายละเอียด
57 ชุดโครงการวิจัย ประเมินผลมาตรการการป้องกันควบคุมโรคตามแนวชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมาร์ สปป.ลาว และกัมพูชา Evaluation of Measure to Disease Prevention and Control at Thailand’s Trans-border with Myanmar, Laos PDR, and Cambodia
- นางสาวอรทัย ศรีทองธรรม (หัวหน้าโครงการ)
2562
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10
SYSTEM 31 173 รายละเอียด
58 โครงการย่อย : ประเมินผลมาตรการความร่วมมือในการดาเนินงานป้องกันควบคุมโรคระหว่างประเทศ ไทยกับประเทศเมียนมาร์ สปป.ลาว และกัมพูชา Evaluation of the Cooperation Measure to Disease Prevention and Control at Thailand’s Trans-border with Myanmar, Laos PDR, and Cambodia
- นางสาวอรทัย ศรีทองธรรม (หัวหน้าโครงการ)
2562
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10
SYSTEM 22 147 รายละเอียด
59 โครงการย่อย : ประเมินผลมาตรการอาสาสมัครสาธารณสุขต่างชาติ (อสต.) ตามแนวชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมาร์ ลาว กัมพูชา Evaluation of the International Health Volunteer to Disease Prevention and Control at Thailand’s Border with Myanmar, LAOs, and Cambodia
- นางสาวศิริวรรณ อุทธา (หัวหน้าโครงการ)
2562
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10
SYSTEM 33 158 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาววรรณิภา บรรลังก์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562