ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
31 การประเมินประสิทธิภาพของการติดตามผู้ป่วยวัณโรคที่ขาดการรักษา ณ สถานตรวจโรคปอด กรุงเทพฯ Evaluation of the effectiveness of the action for defaulters at Bangkok Chest Clinic
- จำเริญ บุณยรังษี (หัวหน้าโครงการ)
2536
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักวัณโรค
SALTS 5 63 รายละเอียด
32 การประเมินเพื่อพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติโรคเลปโตสไปโรซิส Evaluation for Clinical Practical Guideline Development in Leptospirosis
- อรนาถ วัฒนวงษ์ (หัวหน้าโครงการ)
2549
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
CD 4 67 รายละเอียด
33 การประเมินเพื่อพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า Evaluation for Clinical Practical Guideline Development in Rabies
- รัชนี ธีระวิทยเลิศ (หัวหน้าโครงการ)
2549
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
CD 19 80 รายละเอียด
34 ระบาดวิทยาและการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของกลุ่มสัมผัสโรคในประชากร จังหวัดนครราชสีมา 2542 Epidemiology and Prevention of Rabies among Contacts, Nakhonratchasima Province, 1999
- นายสุรชัย ศิลาวรรณ (หัวหน้าโครงการ)
2542
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
CD 5 72 รายละเอียด
35 ระบาดวิทยาผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อ HIV ระหว่าง ตุลาคม 2542 - มิถุนายน 2543 ของศูนย์วัณโรคเขต 5 นครราชสีมา Epidemiological characteristics of tuberculosis patients With HIV infection in the 5th Zonal Tuberculosis center Nakhon Ratchasima during October 1999 – June 2000
- นางประภัสสร ศรีทอง (หัวหน้าโครงการ)
2543
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
SALTS 2 70 รายละเอียด
36 ระบาดวิทยาของโรคหนอนพยาธิในชาวไทยภูเขาในเขต ภาคเหนือตอนบน ของประเทศไทยปี 2543 Epidemiology of Helmithiasis in Hill Tribe in Upper Northern part of Thailand, 2000
- นายอดุลย์ศักดิ์ วิจิตร (หัวหน้าโครงการ)
2543
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
CD 5 70 รายละเอียด
37 การประเมินผลการดำเนินงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าใน 6 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน : พ.ศ. 2540 Evaluation of Rabies Control Program in Six Upper North Provinces; 1997
- วิทยา หลิวเสรี (หัวหน้าโครงการ)
2540
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
CD 2 59 รายละเอียด
38 สาเหตุของต่อมน้ำเหลืองที่คอโตผิดปกติในผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ในสถาบันบำราศนราดูร Etiology of Cervical Lymphadenopathy in HIV / AIDS Patients in Bamrasnaradura Institute
- สุทัศน์ โชตินะพันธ์ (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันบำราศนราดูร
SALTS 1 163 รายละเอียด
39 การประเมินผลการดำเนินงานควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ จังหวัดสกลนคร ปี 2540 EVALUATION ON OPISTHORCHIASIS CONTROL PROGRAM IN SKON NAKORN PROVINCE 1997
- นางสุภาพร สำเริง (หัวหน้าโครงการ)
2540
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
CD 3 63 รายละเอียด
40 การประเมินผลความก้าวหน้าการควบคุมโรค พิษสุนัขบ้าขององค์การบริหารส่วนตำบล เขต 6 ปี 2543 EVALUATIVE RESEARCH ON THE RABIES CONTROL PROJECT OF TUMBOL ORGANIZE ADMINISTRATION IN REGION 6, 2000
- เกษร แถวโนนงิ้ว (หัวหน้าโครงการ)
2543
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
CD 5 63 รายละเอียด
41 การลดอัตราการติดเชื้อ HIV จากมารดาสู่ทารกโดยผ่านวิธีการผ่าตัดคลอดก่อนการเจ็บครรภ์ร่วมกับการใช้ยา Zidovudine Elective Caesarean Section and Zidovudine Prophylaxis to Reduce Mother to Child Transmission of HIV
- นภา จิระคุณ (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
- 0 56 รายละเอียด
42 การศึกษาผลของการกำจัดต้นกกริมลำธารต่อปริมาณลูกน้ำยุงก้นปล่องชนิดมินิมัส ที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ Effects of Riverside Vegetation Clearance on Anopheles minimus Larval Density in Maetaeng District, Chiang Mai Province
- วรรณภา สุวรรณเกิด (หัวหน้าโครงการ)
2537
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
CD 5 69 รายละเอียด
43 การประเมินผลการพ่นพื้นผิวบ้านด้วยสารเคมีเดลต้าเมทรินแลมด้าไซฮาโลทรินและอิโตเฟนพรอกในการควบคุมไข้มาลาเรีย จังหวัดแม่ฮ่องสอน Evalution of Deltamethrin, Lambda – cyhalothrin and Etofenprox Household Spray Against Malaria in Mae Hong Son Province, Northern Thailand ไม่มีข้อมูล 2538
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
CD 5 71 รายละเอียด
44 การประเมินผลโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาความเข้มแข็ง นิคมแม่ลาว จังหวัดเชียงราย Evaluation of the Community Particpation in Empowering Development of Mae Lao Leprosarium, Chiangrai Province
- ทิวา สมหวัง (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
- 2 57 รายละเอียด
45 ประเมินความครอบคลุมและการใช้วิธีป้องกันโรคมาลาเรีย รวมถึงปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโรคมาลาเรียของประชากรในพื้นที่ที่มีการแพร่เชื้อมาลาเรียประเทศไทย Evaluation of coverage and usage of malaria prevention methods and associated malaria risk factors among populations in area with malaria transmission in Thailand
- นายนคร เปรมศรี (หัวหน้าโครงการ)
2558
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก
CD 92 131 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาววรรณิภา บรรลังก์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562