ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
16 การศึกษาทางระบาดวิทยาของผู้ป่วยที่มีอาการไข้ โรงพยาบาลชุมชน ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 1 ปี 2547 Epidemiological study on febrile patient at community hospital, Public Health Region 1, 2004
- ณรรจยา โกไศยกานนท์ (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
CD 2 103 รายละเอียด
17 การประเมินกิจกรรมการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 2 Evaluation on Dengue and Dengue Hemorrhagic Fever Prevention & Control Activities in Health Zonal 2
- ศิริพร ยงชัยตระกูล (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
CD 28 131 รายละเอียด
18 การประเมินประสิทธิผลการอบรม การสอบสวนโรคสำหรับทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วของหน่วย คู่สัญญาบริการปฐมภูมิ ในเขต 5 Effectiveness Investigation Training Programme for Surveillance Rapid Response Team for Contracting Unit for Primary care in Zone 5
- กัลยาณี จันธิมา (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
SYSTEM 6 93 รายละเอียด
19 ระบาดวิทยาและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุขนส่ง โดยการวิเคราะห์ ตรวจสอบหลายปัจจัย (Multiple variation analysis) เขต 5 พ.ศ.2547 Epidemiological and Factors related to death of cases from transport accident injuries by multiple variation analysis method,Zone 5th ,2004 B.E
- กาญจนา ยังขาว (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
NATI 25 189 รายละเอียด
20 การประเมินคุณภาพระบบเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ในเขต 13 ปี 2547 Evalution quality of Surveillance system for Occupational and Environmental Diseases in reqion 13,2004.
- กัลยาณี จันธิมา (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
EN-OCC 6 152 รายละเอียด
21 การประเมินผลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ขององค์กรพัฒนาเอกชน พ.ศ. 2546 ในเขต 5 Evaluation of AIDS Prevention and Correction project by None Governmental Organization in Region 5, 2003.
- พจนีย์ กาญจนศิลป์ (หัวหน้าโครงการ)
2546
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
SALTS 5 108 รายละเอียด
22 การประเมินผลการรักษา ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และ ผู้ป่วยเอดส์ด้วยยาต้านไวรัส ในพื้นที่เขต 5 ปี 2547 Evaluation On HIV-Infected Patients and Acquired Immunodeficiency Syndrome Patients Treated by Antiretroviral Drug in Region 5 2004.
- ปนัดดา ไชยชมภู (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
SALTS 11 132 รายละเอียด
23 ระบาดวิทยาการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคนและในสัตว์ของประชากรในพื้นที่สาธารณสุข เขต 5 ปี 2548 Epidemiology and Prevention of rabies contacts in man and animal in region 5, 2005.
- ธนเดช สัจจวัฒนา (หัวหน้าโครงการ)
2548
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
CD 8 130 รายละเอียด
24 รายงานการประเมินผลการรักษาผู้ป่วยกามโรค ในหน่วยงานกามโรคในเขตการสาธารณสุขที่ 8 Evaluation the Treatment of Venereal Disease of Governmental Health Care Provider in Region 8
- นางสายรุ้ง จันทรปราสาท (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
SALTS 7 110 รายละเอียด
25 การศึกษาลักษณะทางระบาดวิทยาและแนวโน้มของการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ใน ผู้ป่วยวัณโรคในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ Epidemiological characteristics and trend of HIV in Tuberculosis cases in Office of Disease Prevention and Control No. 8 Nakhonsawan
- นางสาวมนตริยา อวิรุทธพาณิชย์ (หัวหน้าโครงการ)
2549
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
SALTS 57 94 รายละเอียด
26 การประเมินผลการดำเนินงานรักษาวัณโรคด้วยวิธี DOTS ของอำเภอสาธิต 2 อำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ Effectiveness of Tubercurosis treatment programme on DOTS in 2 demonstration districts of Chiangmai province
- วัณเพ็ญ ริมวิทยากร (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
SALTS 9 81 รายละเอียด
27 การประเมินผลกล่องใส่ถุงยางอนามัยที่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน Evaluation of Condom Distribution Contain Project (CDCP) at The Community Public Health Station (1996)
- อนงค์พร ประพันธ์วงค์ (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
SALTS 0 58 รายละเอียด
28 การประเมินการวินิจฉัยและการรายงานโรคกลุ่มไข้เลือดออก จังหวัดยะลา พ.ศ. 2545 Evaluation of Dengue Haemorrhagic Fever surveillance, Yala in 2002
- สวรรยา จันทูตานนท์ (หัวหน้าโครงการ)
2545
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
CD 25 137 รายละเอียด
29 โครงการจัดตั้้งห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพและพัฒนาชุดน้ำยาตรวจอย่างรวดเร็วหาเชื้อมาลาเรีย ไข้เลือดออก และโรคเท้าช้าง Establishment of of Quality Assurance and developing Laboratory for the rapid diagnostic tests raised against malaria, dengue haemorhag
- ดร.พงษ์วิทย์ บัวล้อมใบ (หัวหน้าโครงการ)
2549
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
CD 3 65 รายละเอียด
30 งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในประเทศไทย พ.ศ. 2520-2542 EXPANDED PROGRAMME ON IMMUNIZATION IN THAILAND , 1977 – 1999
- เอมอร ราษฎร์จำเริญสุข (หัวหน้าโครงการ)
2542
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
CD 23 151 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาววรรณิภา บรรลังก์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562