ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
16 การวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียชนิดมาลาริอี โดยวิธีคาวาโมโต บริเวณชายแดนไทย – เมียนม่า ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนภาคเหนือของประเทศไทย Detection of Plasmodium malariae by Kawamoto method, along the Thai–Myanmar borders at Mae Hong Son Province, northern Thailand
- ชาตรี สุเมธวานิชย์ (หัวหน้าโครงการ)
2539
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
CD 0 21 รายละเอียด
17 การพัฒนาชุดสำหรับตรวจสอบคุณภาพการย้อมของสีย้อมเชื้อติดสีทนกรด (AFB) Development of test kits for quality control of Acid - Fast Bacilli staining
- สายใจ สมิทธิการ (หัวหน้าโครงการ)
-
กระทรวงสาธารณสุข
- 0 23 รายละเอียด
18 ปัจจัยที่กำหนดการทำงานของอาสาสมัครมาลาเรีย Determinant Factor for Village Malaria Volunteers' Working
- ม.ล.นิตยา ธนีวุฒิ (หัวหน้าโครงการ)
2545
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
CD 0 20 รายละเอียด
19 --- demonstration project in Bangkok , Thailand.
- A Chaovavanich (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันบำราศนราดูร
SALTS 2 21 รายละเอียด
20 --- Detection of HIV-1 nucleic acid from dried blood spot (DBS) specimens
- S.Uttayamakul (หัวหน้าโครงการ)
2546
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันบำราศนราดูร
SALTS 1 28 รายละเอียด
21 --- Diagnosis of Wuchereria bancrofti Infection in Endemic Populations : Diagnosis Approaches to Control and Elimination
- Adisak Bhumiratana (หัวหน้าโครงการ)
2545
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
CD 0 22 รายละเอียด
22 ความหลากหลายของยุงพาหะนำไข้มาลาเรีย ในพื้นที่ที่มีการแพร่เชื้อสูงของจังหวัดระนอง Diversity of mosquito - borne malaria. In areas with high infection of Ranong province.
- นางสาวสกุลทิพย์ ชูแก้ว (หัวหน้าโครงการ)
2560
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
CD 7 34 รายละเอียด
23 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงจากการสัมผัสสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมมีผลการต่อ ความรุนแรงของการป่วยด้วยโรคเลปโตสไปโรสิส Determining risks of environmental and behavioral exposures for severe leptospirosis
- ดร..สพ.ญ. เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย (หัวหน้าโครงการ)
2560
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักระบาดวิทยา
CD 50 39 รายละเอียด
24 รูปแบบและการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อตามแนวชายแดนที่มีด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฝั่งตะวันตกตอนล่างของประเทศไทย Designated and participating of people who lived at borderline area With have designated check to points Communicable Disease Surveillance and Prevention along the under Border of West cost of Thailand
- นายสุประสันน์ วิริยะวงศานุกูล (หัวหน้าโครงการ)
2554
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
SYSTEM 36 35 รายละเอียด
25 การพัฒนาแบบจำลองการแพร่โรคไข้เลือดออกในสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภูมิทัศน์ในพื้นที่ท่องเที่ยว และเขตเมืองจังหวัดภูเก็ต Devetopment of Transmission Modets of Dengue Hemorrhagic Fever in relation to Climate and Landscape Changes in Tourism and Urbanized Areas of Phuket Province.
- สุรชาติ โกยดุลย์ (หัวหน้าโครงการ)
2561
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
CD 34 34 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาววรรณิภา บรรลังก์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562