ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
1 การพัฒนาชุดสำหรับตรวจสอบคุณภาพการย้อมของสีย้อมเชื้อติดสีทนกรด (AFB) Development of test kids for quality control of Acid - Fast Bacilli staining
- นางสาวสายใจ สมิทธิการ (หัวหน้าโครงการ)
2555
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักวัณโรค
SALTS 16 211 รายละเอียด
2 การออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น ที่ไวต่อมิติสังคม วัฒนธรรม ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย Designing Social and Cultural-Sensitive Intervention Model for Promotion Condom Use in Men who have sex with Men
- นางอัมพร ศรีสำรวล (หัวหน้าโครงการ)
2556
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
SALTS 37 244 รายละเอียด
3 พัฒนารูปแบบการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาในพื้นที่ตลาดค้าขายช่องจอม ชายแดน ไทย-กัมพูชา จังหวัดสุรินทร์ Development of risk communication and health hazards at Chong Jom is the trade market the frontier Thailand - Cambodia in Surin province
- นายนิยม ไกรปุย (หัวหน้าโครงการ)
2558
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
SYSTEM 63 273 รายละเอียด
4 การพัฒนารูปแบบสื่อรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก Developing Media for preventing and controlling dengue fever campaign
- สุรัสวดี ตั้งสุภาชัย (หัวหน้าโครงการ)
2559
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
CD 249 340 รายละเอียด
5 การกระจายตัวและช่วงเวลาออกหากินของยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) เขตเมืองและเขตชนบท จังหวัดสุรินทร์ Distribution and Seasonal feeding time period of Aedes aegypti in urban and rural areas of Surin province.
- นายอภิรัตน์ โสกาปัง (หัวหน้าโครงการ)
2559
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
CD 44 222 รายละเอียด
6 การสำรวจแนวทางและผลกระทบในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ระดับจังหวัดในพื้นที่สาธารณสุขเขต 1 จากการปฏิรูประบบราชการ Directive Survey and Effective Sexually Transmitted Disease Prevention and Control at Provinces level in Public Health Zone 1, 2003
- สมบัติ ศรีวัจนะ (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
SALTS 6 170 รายละเอียด
7 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคในสถานสงเคราะห์ กรณีศึกษาสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา บ้านเฟื่องฟ้า อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ปี 2547 Developing in surveillance program at assistance place for Mentally and Physically Handicapped Babies , Ban Fueng Pha Pakred District , Nonthaburi Province , 2004
- วีณา ภักดีสิริวิชัย (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
CD 6 183 รายละเอียด
8 การพัฒนางานป้องกันควบคุมวัณโรคโดยการมีส่วนร่วมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา Development of TB prevention and control by participation in Amphur Muang , Nakhonratchasima.
- สุชัญญา มานิตย์ศิริกุล (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
SALTS 12 142 รายละเอียด
9 อัตราการดื้อต่อยาในผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ซึ่งมารับบริการที่ศูนย์สาธิตบริการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ระหว่างปีงบประมาณ 2543-2547 Drug resistant rate among new pulmonary tuberculosis patients who attended TB Demonstration clinic of Office of Disease Prevention and Contron 5th, Nakhonratchasima between 2543-2547.
- วิษณุชัย วิไลสกุลยง (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
SALTS 9 143 รายละเอียด
10 การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติในจังหวัดอุบลราชธานี Development of the Potentials of National Park Officials with regard to Involvement in the Prevention and Control of Malaria A Case Study of National Parks in Ubon Ratchathani Province
- นางมนัสนันท์ ลิมปวิทยากุล (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
CD 3 112 รายละเอียด
11 การตรวจหาเชื้อมาลาเรียจากฟิล์มเลือดด้วยเทคนิค Real-time Nucleic Acid Sequence-based Amplification และ Molecular beacon Detection Plasmodium species from Giemsa-stained thick blood films using Real-time Nucleic Acid Sequence-based Amplification and Molecular beacon
- สมศักดิ์ สินธุอุไร (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
CD 6 168 รายละเอียด
12 การพัฒนาชุดตรวจ (Research Project)DOT-ELISA ในการทำ Sero-epidemiology เพื่อใช้เป็นระบบเตือนภัย การแพร่ระบาดของไข้มาลาเรียในประเทศไทย Developing DOT-ELISA for using as an effective tool for epidemic alert in remote sensitive areas in Thailand.
- ดร. พงษ์วิทย์ บัวล้อมใบ (หัวหน้าโครงการ)
-
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
CD / VECTOR 6 142 รายละเอียด
13 การให้วัคซีน dT และ OPV ในนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 พ.ศ. 2541-2542 dT AND OPV IMMUNIZATION ACTIVITIES IN SCHOOL CHILDREN GRADE 1, 1998-1999
- เอมอร ราษฎร์จำเริญสุข (หัวหน้าโครงการ)
2542
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
CD 3 125 รายละเอียด
14 การวินิจฉัยและการค้นหาโรคปอดจากแร่ใยหิน 2547 DIAGNOSIS AND INVESTIGATION OF ASBESTOSIS
- รอ.หญิงวิชชุดา โลจนานนท์ (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
EN-OCC 6 162 รายละเอียด
15 การพัฒนาจานวุ้นขนม เพื่อตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อพยาธิ Strongyloides stercoralis ในอุจจาระคน Development of agar plate culture for diagnosis Strongyloides stercoralis infection in human stool
- นายอดุลย์ศักดิ์ วิจิตร (หัวหน้าโครงการ)
2541
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
CD 3 129 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาววรรณิภา บรรลังก์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562