ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
16 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารเคมีแลมด้าไซฮาโลทรินและเดลต้าเมทริน ในการควบคุมยุงพาหะโรคมาลาเรีย จังหวัดจันทบุรี Comparative study on Lamdacyhalothrin and Daltamethrin to control malaria vector in Chantaburi province
- นายฎากร หลิมรัตน์ (หัวหน้าโครงการ)
2540
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
CD 3 101 รายละเอียด
17 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้สารยับยั้งการเจริญเติบโตของลูกน้ำ (IGR) และการพ่น ดี ดี ที เพื่อควบคุมพาหะนำโรคมาลาเรีย ในแหล่งน้ำไหลในจังหวัดระยอง Comparative Study of Insect Growth Regulator (IGR) with DDT Residual Spraying for Malaria Vector Control in Slow Running Stream of Rayong Province
- นายฎากร หลิมรัตน์ (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
CD 3 123 รายละเอียด
18 --- CAPD in HIV infected ESRD patient, A Case Report and Review of Literature
- นายวิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล (หัวหน้าโครงการ)
2544
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันบำราศนราดูร
SALTS 4 87 รายละเอียด
19 --- Comparison of COBAS Amplicor HIV-1 Monitor Test v. 1.5; manual samples preparation protocol with COBAS AmpliPrep™/COBAS Amplicor HIV-1 Monitor Test v. 1.5
- S Likanonsakul (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันบำราศนราดูร
SALTS / AIDS 1 88 รายละเอียด
20 --- Characteristics of Anopheles minimus (Diptera Culicidal) Larval Habitats in Northern Thailand
- วรรณภา สุวรรณเกิด (หัวหน้าโครงการ)
2542
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
CD 0 88 รายละเอียด
21 โครงการต้นทุนและประสิทธิผลการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในกลุ่มผู้สัมผัสโรคเรื้อน ภาคใต้ตอนล่าง ประเทศไทย Costs and effectiveness of new leprosy case finding in contact leprosy case in lower South of Thailand
- ดร.ธนิษฐา ดิษสุวรรณ (หัวหน้าโครงการ)
2560
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
SALTS 19 98 รายละเอียด
22 การประเมินต้นทุน-อรรถประโยชน์ของการกินยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการสัมพัสเชื้อเอชไอวี (เพร็พ) ในกลุ่มประชากรที่มีเพสสัมพันธ์กับชายและสาวประเพศสองในประเทศไทย Cost-Utility Analysis of HIV Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) among Men who Have Sex with Men (MSM) and Transgender (TG) in Thailand
- ดร.ภญ.นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร (หัวหน้าโครงการ)
2560
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค
SALTS 32 129 รายละเอียด
23 การศึกษาแบบติดตามด้านการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ การปฏิบัติการด้านการป้องกันต่างๆ ในกลุ่มเยาวชนชายมีเพศสัมพันธ์กับชายในประเทศไทย Cohort study of HIV, STI and preventive interventions among young men who have sex with men (YMSM) in Thailand (The Young MSM Cohort Study)
- แพทย์หญิงมณฑินี วสันติอุปโภคากร (หัวหน้าโครงการ)
2562
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
SALTS 90 257 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาววรรณิภา บรรลังก์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562