ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
1 พฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีของกลุ่มวัยรุ่นชาย ในเขต 5 ปี พ.ศ.2547 Behavioral Surveillance System among Youth in Region 5, 2004.
- มยุรี ศิลป์ตระกูล (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
SALTS 15 206 รายละเอียด
2 พฤติกรรมและภาวะสุขภาพ ของพนักงานอู่ซ่อมรถยนต์ที่เสี่ยงต่อโรคพิษตะกั่วในเขต 8 Behavior and Health Status of Car-repaired Workers Who Risk to Lead Poisoning in Region 8.
- นางราตรี ทิตตเมธา (หัวหน้าโครงการ)
2549
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
EN-OCC 15 217 รายละเอียด
3 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่วัดเวฬุวนาราม ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร Basic Data of The HIV-Infected Patients at Wat Veluvanaram’s Community Care, Bangkok,
- ทรงคุณ สุนันท์ลิกานนท์ (หัวหน้าโครงการ)
2541
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
SALTS 3 134 รายละเอียด
4 ชีวเคมีประยุกต์ในผู้ติดเชื้อเอดส์ และไม่ติดเชื้อเอดส์ : ผลการศึกษาทางด้านคลินิก Biochemical Application in HIV and STD Patients : A Clinical Practice
- รงค์ วัชรัมพร (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
- 3 147 รายละเอียด
5 แหล่งเพาะพันธุ์ของริ้นฝอยทรายพาหะนำโรคลิชมาเนียในพื้นที่ถ้ำระฆังทอง จังหวัดสตูลประเทศไทย Breeding Sites of Sand flies (Diptera: Psychodidae) in Tham Rakhang Thong Cave, Satun Provincce, Thailand
- ดร.นพ.สุวิช ธรรมปาโล (หัวหน้าโครงการ)
2562
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12
CD 45 106 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาววรรณิภา บรรลังก์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562