ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
16 การศึกษาเกณฑ์การตรวจคัดกรองการได้ยินในผู้ประกอบอาชีพ 2547 A Study of Screening Hearing - Test Criteria in Workers
- อรพันธ์ อันติมานนท (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
EN-OCC 2 60 รายละเอียด
17 การเปรียบเทียบโรคอุจจาระร่วงในผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ในสถาบัน บำราศนราดูร A Comparative Study of Acute Diarrheal Diseases in Children and Adult at Bamrasnaradura Institute
- นภา จิระคุณ (หัวหน้าโครงการ)
2545
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันบำราศนราดูร
CD 2 95 รายละเอียด
18 การรักษาซิฟิลิสในผู้ป่วยชายด้วยอะมอกซี่ซิลลินและโปรเบเนซิด Amoxycillin plus Probenecid in the Treatment of Male Syphilitic Patients.
- รงค์ วัชรัมพร (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
- 1 78 รายละเอียด
19 ความผิดปกติของ Papanicolaou Smear ในสตรีที่ติดเชื้อเอดส์ในสถาบันบำราศนราดูร Abnormal Papanicolaou Smear in Women Infected with Human Immunodeficiency Virus in Bumrasnaradura Institute
- ภูชิชย์ มีประเสริฐสกุล (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
- 0 59 รายละเอียด
20 บทบาทที่ปฏิบัติจริงและบทบาทที่คาดหวังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ Actual and Expected Roles of Local Government Organization to Prevent and Control Non–Communicable Disease and Risk Health
- ดุษฎี นรศาศวัต (หัวหน้าโครงการ)
2552
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
NATI 17 114 รายละเอียด
21 การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมป้องกันโรคอุจจาระร่วงของประชาชนในพื้นที่ใกล้ศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละและพื้นที่ห่างไกลศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ ปี 2552 A STUDY OF COMPARISON OF THE DIARRHEA PREVENTION BEHAVIORS BETWEEN PEOPLE IN THE AREA CLOSE TO AND FAR FROM MAELA TEMPORARY SHELTER CENTER, THE YEAR OF 2009
- นางวรรณา วิจิตร (หัวหน้าโครงการ)
2552
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
CD 10 88 รายละเอียด
22 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนและนักเรียนแกนนำสุขภาพระดับประถมศึกษาในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก พื้นที่ภาคใต้ตอนบน A pattern of potential development of school and student health leader at the primary education level in prevention and control of dengue haemorrhagic fever in upper south of Thailand
- ประภัสสร ดำแป้น (หัวหน้าโครงการ)
2552
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
CD 7 80 รายละเอียด
23 การพัฒนาระบบงานเฝ้าระวังเหตุการณ์ของทีม SRRT เครือข่ายระดับตำบล A development of sub-district SRRT event-based surveillance system.
- วันชัย อาจเขียน (หัวหน้าโครงการ)
2558
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักระบาดวิทยา
SYSTEM 72 86 รายละเอียด
24 ประเมินผลการบังคับใช้ข้อบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย A STUDY OF FACTORS RELATING TO HEALTH BEHAVIORS OF THE TAXI MOTORCYCLISTS IN BANGKHEN DISTRICT, BANGKOK METROPOLITAN
- นายนัพวุฒิ ชื่นบาล (หัวหน้าโครงการ)
2556
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
NATI 11 126 รายละเอียด
25 --- A Study on factors affecting DHF prevention and control in secondary school
- Kitti Pramathphol (หัวหน้าโครงการ)
-
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
CD / VECTOR 8 75 รายละเอียด
26 --- A FIELD STUDY ON THE EFFECTS OF RESIDUAL SPRAY OF ENCAPSULATED FENITROTHION ON ANOPHELES MINIMUS POPULATION IN PHARE PROVINCE, NORTHERN THAILAND
- วรรณภา สุวรรณเกิด (หัวหน้าโครงการ)
2539
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
CD 2 111 รายละเอียด
27 รายงานการวิจัยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการส่งตรวจ วินิจฉัยไข้เลือดออกเบื้องต้น (Rapid test) กับผลการรักษา และ ผลการควบคุมโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน Association of rapid tests, treatment outcomes and Effectiveness of Dengue control in the villages
- วรรณา หาญเชาว์วรกุล (หัวหน้าโครงการ)
2557
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักจัดการความรู้
CD 6 105 รายละเอียด
28 การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการดำเนินการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย ในพื้นที่ต้นแบบภาคใต้ตอนบน ประเทศไทย Appropriate approach for malaria elimination, in the pilot area, upper Southern Thailand.
- นายสุริโย ชูจันทร์ (หัวหน้าโครงการ)
2561
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
CD 80 254 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาววรรณิภา บรรลังก์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562