ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
1 การศึกษาการดำเนินงานป้องกันวัณโรคและโรคเอดส์ในเรือนจำ พื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ A study of tuberculosis, AIDS prevention and control in prisons responsible of the Office of Diseases Prevention and Control No.1, Bangkok.
- นางเขมกร เที่ยงทางธรรม (หัวหน้าโครงการ)
2555
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
SALTS 240 374 รายละเอียด
2 การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ รับจ้างในพื้นที่เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร A STUDY OF FACTORS RELATING TO HEALTH BEHAVIORS OF THE TAXI MOTORCYCLISTS IN BANGKHEN DISTRICT, BANGKOK METROPOLITAN.
- นายนัพวุฒิ ชื่นบาล (หัวหน้าโครงการ)
2556
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
NATI 86 317 รายละเอียด
3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการส่งตรวจวินิจฉัยไข้เลือดออกเบื้องต้น (Rapid test) กับผลการรักษา และผลการควบคุมโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน Association of rapid tests, treatment outcomes and Effectiveness of Dengue control in the villages.
- แพทย์หญิงวรรณา หาญเชาว์วรกุล (หัวหน้าโครงการ)
2558
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักจัดการความรู้
CD 66 348 รายละเอียด
4 การประเมินความต้องการจำเป็น เพื่อพัฒนาบริการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง A Needs Assessment for the Coronary Vascular Disease Risk Assessment Tools.
- นางสาวแพรพรรณ ภูริบัญชา (หัวหน้าโครงการ)
2558
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
NATI 107 396 รายละเอียด
5 การศึกษาพฤติกรรมการใช้รองเท้าบู๊ทในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ของประชาชนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีสในพื้นที่เสี่ยงของเขต 1 Agriculturist Boot Wearing Behavior for Leptospirosis Prevention and Control in Risk Area Region 1
- นางกัญญารัตน์ จารุดิลกกุล (หัวหน้าโครงการ)
2545
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
CD 25 256 รายละเอียด
6 รายงานการสอบสวนโรคไข้หวัดนก 1 ราย จังหวัดสุพรรณบุรี AVIAN INFLUENZA IN HUMANS, SUPHANBURI PROVINCE; A CASE REPORT.
- เดชา บัวเทศ (หัวหน้าโครงการ)
2546
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
CD 18 190 รายละเอียด
7 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.4 ปากช่อง โดยใช้กระบวนการพัฒนาองค์กร ปี 2548 Administration development of 5.4th Vector Borne Disease Control Center, Pakchong District By Organization Development Process in 2005.
- ธวัลรัตน์ แดงหาญ (หัวหน้าโครงการ)
2548
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
SYSTEM 8 143 รายละเอียด
8 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา An associate’s factor with smoking behaviour in male secondary school of Nakhonratchasima municipality region
- ลักลีน วรรณประพันธ์ (หัวหน้าโครงการ)
2548
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
NATI 8 207 รายละเอียด
9 ผลสัมฤทธิ์โครงการผนึกพลังเยาวชนไทยต้านภัยไข้เลือดออก เขต 5 ปี 2547 A Summative evaluation of Thailand’s youth to strengthen Dengue Haemorhagic Fever’s project,the Fifth Zone, 2004.
- บัณฑิต วรรณประพันธ์ (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
CD 8 182 รายละเอียด
10 ความถูกต้องและครบถ้วนของการรายงานผู้ป่วยวัณโรค จังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 Accuracy and Completeness of Tuberculosis Surveillance Reports of Patients Mukdahan province, 2003
- วรสิทธิ์ ไหลหลั่ง (หัวหน้าโครงการ)
2546
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
SALTS 12 141 รายละเอียด
11 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในเขตเทศบาลวังทรายพูน APPLICATION OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM ON PREVENTION AND CONTROL OF DENGUE HAEMORRHAGIC FEVER IN WANGSAIPOON MUNICIPAL
- สีใส ยี่สุ่นแสง (หัวหน้าโครงการ)
2548
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
CD 37 223 รายละเอียด
12 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนและนักเรียนแกนนำสุขภาพระดับประถมศึกษาในการดำเนินป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกพื้นที่ภาคใต้ตอนบน A pattern of potential development of school and student health leader at the primary education level in prevention and control of dengue haemorrhagic fever in upper south of Thailand
- ประภัสสร ดำแป้น (หัวหน้าโครงการ)
2552
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
CD 40 216 รายละเอียด
13 ประสิทธิผลของยา doxycycline ในการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีส ในกลุ่มชาวนา An Efficacy trial of Dexycycline Chemoprophylaxis Against Leptospirosis among The Farmmers
- นายสุรชัย ศิลาวรรณ (หัวหน้าโครงการ)
2545
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
CD 3 139 รายละเอียด
14 การประเมินสถานภาพ และสมรรถนะของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ Assessment of International Health Control Office Status and Competency.
- กรกานต์ ป้อมบุญมี (หัวหน้าโครงการ)
2551
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
CD 43 173 รายละเอียด
15 การศึกษาสถานการณ์อาชีวอนามัยในจังหวัดสมุทรปราการ 2547 A study of occupational health situation in Samutprakarn province
- ประภาศรี เติมวิชชากร (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
EN-OCC 1 133 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาววรรณิภา บรรลังก์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562