ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
1 อัตราเสี่ยงของการถูกสัตว์กัดและพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชน ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 1 พ.ศ.2547 ---
- มนจิรา ถมังรักษ์สัตว์ (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
CD 8 65 รายละเอียด
2 อัตราการตรวจพบ Anti PGL-1 ในกลุ่มผู้สัมผัสโรคเรื้อนร่วมบ้าน ในพื้นที่เขต 5 Incidence of Anti PGL-1 in contact leprosy cases in Disease Prevention and Control region 5
- สุนทรา ไพฑูรย์ (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
SALTS 3 65 รายละเอียด
3 อุบัติการณ์วัณโรคปอดในผู้สัมผัสร่วมบ้านของผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะบวก ของศูนย์วัณโรคเขต 5 นครราชสีมา พ.ศ.2548 Incidence of Pulmonary Tuberculosis in Household Contact of Smear Positive Pulmonary Tuberculosis Patients of 5 th Zonal Tuberculosis Center Nakhonratchasima in 2005.
- วิมลจันทร์ นาคจันทึก (หัวหน้าโครงการ)
2548
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
SALTS 18 91 รายละเอียด
4 อัตราการดื้อต่อยาในผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ซึ่งมารับบริการที่ศูนย์สาธิตบริการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ระหว่างปีงบประมาณ 2543-2547 Drug resistant rate among new pulmonary tuberculosis patients who attended TB Demonstration clinic of Office of Disease Prevention and Contron 5th, Nakhonratchasima between 2543-2547.
- วิษณุชัย วิไลสกุลยง (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
SALTS 7 67 รายละเอียด
5 อัตราการติดโรคพยาธิใบไม้ตับซ้ำของประชาชน ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ Reinfection Rate of Opisthorchisis In Tumbol Nongyai, Prasart District, Surin
- นายประดิษฐ์ ทองจุ่น (หัวหน้าโครงการ)
2545
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
CD 10 79 รายละเอียด
6 อัตราการติดเชื้อซ้ำและอัตราอุบัติการของโรคหนอนพยาธิในประเทศไทย -
- แพทย์หญิงประภาศรี จงสุขสันติกุล (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
- 7 57 รายละเอียด
7 อาการทางคลินิกของการติดพยาธิสตรองจีลอยด์แบบแพร่กระจาย -
- อร่าม พูนศรีอร่าม (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
- 0 40 รายละเอียด
8 อัตราเสี่ยงของบุคลากรในห้องคลอดต่อการสัมผัสเลือด และอุบัติเหตุที่มือจากของมีคมในการทำคลอด ทางช่องคลอด ของโรงพยาบาลบำราศนราดูร -
- นพ. อมรพันธุ์ วิรัชชัย (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
- 1 56 รายละเอียด
9 อาหารเป็นพิษจากลูกชิ้นปลาที่ปนเปื้อน -
- วราลักษณ์ ตังคณะกุล (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
- 12 51 รายละเอียด
10 อาการของผู้ป่วยเลปโตสไปโรซีส จ.สกลนคร, 2543 ---
- สุเทพ วณิชผล (หัวหน้าโครงการ)
2543
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
CD 0 44 รายละเอียด
11 อัตราการติดเชื้อเลปโตสไปโรซีสรายใหม่ของประชากรที่อาศัยในพื้นที่ที่มีและไม่มีรายงานผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซีสของจังหวัดบุรีรัมย์ ---
- สุรชัย ศิลาวรรณ (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
CD 0 62 รายละเอียด
12 อัตราการติดเชื้อสครับไทฟัสของสัตว์รังโรค ในพื้นที่ที่มีอุบัติการณ์ของโรคสูงในเขต 5 ปี 2547 ---
- นายดอกรัก ฤทธิ์จีน (หัวหน้าโครงการ)
-
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
CD 6 102 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาววรรณิภา บรรลังก์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562