ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
1 สถานะสุขภาพและพฤติกรรมของผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียม ในพื้นที่เขตเมือง Health Status and Behaviors of People Living in Condominium of Urban Area
- นางศุภรัตน์ บุญนาค (หัวหน้าโครงการ)
2560
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
SYSTEM 44 141 รายละเอียด
2 สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ค่า FEV1. และ FVC. ในคนงาน โรงโม่หินจังหวัดสระแก้ว ปี 2546-48 Co-efficient for predict FEV1/FVC among grind-stone workers in Srakrew Province 2003-05
- ชะฎายุทธ์ ปัทเมฆ (หัวหน้าโครงการ)
2548
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
EN-OCC 9 86 รายละเอียด
3 สมรรถภาพการทำงานของปอดในคนงานโรงโม่หินจังหวัดสระแก้วปี 2546-2548 Pulmonary function level among Grind-stone workers at Srakrew Province 2003-2005
- ชะฎายุทธ์ ปัทเมฆ (หัวหน้าโครงการ)
2548
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
EN-OCC 3 79 รายละเอียด
4 สถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ---
- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น (หัวหน้าโครงการ)
2546
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
CD 18 53 รายละเอียด
5 สภาพการปฏิบัติงาน และปัญหาอุปสรรค ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายในการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พื้นที่สาธารณสุขเขต 11 ---
- โฉมสุดา สังขมณี (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
CD 5 67 รายละเอียด
6 สภาวะสุขภาพอนามัยผู้ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา Health Status Off Rubber Farmer
- ปรุงจิต หมายดี (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
NATI 5 63 รายละเอียด
7 สภาวะสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ของแรงงานนอกระบบ ---
- ปรุงจิต หมายดี (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
EN-OCC 5 44 รายละเอียด
8 สภาวะสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา ---
- นางอรอนงค์ เอี่ยมขำ (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
NATI 12 94 รายละเอียด
9 สมรรถภาพปอดของตำรวจจราจรกับมลพิษทางอากาศ ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ---
- วิยะดา แซ่เตีย (หัวหน้าโครงการ)
2552
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
EN-OCC 10 43 รายละเอียด
10 สำรวจการรับรู้และการยอมรับของประชาชน กทม. ที่มีต่อการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอแก่เด็กทั่วประเทศ ก่อนการรณรงค์ฯ ปี 2539 ---
- พิชญา ลบล้ำเลิศ (หัวหน้าโครงการ)
2539
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักระบาดวิทยา
CD 6 42 รายละเอียด
11 สาเหตุของต่อมน้ำเหลืองที่คอโตผิดปกติในผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ในสถาบันบำราศนราดูร Etiology of Cervical Lymphadenopathy in HIV / AIDS Patients in Bamrasnaradura Institute
- สุทัศน์ โชตินะพันธ์ (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันบำราศนราดูร
SALTS 0 41 รายละเอียด
12 สถานการณ์และแนวโน้มของผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่มารับบริการ ที่สถาบันราชประชาสมาสัย จังหวัดสมุทรปราการ Situation and Trend of Leprosy New Cases at Raj - Pracha Samasai Institute, Samutprakarn.
- นารี สุรชีวะ (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันราชประชาสมาสัย
SALTS / LEPROSY 0 44 รายละเอียด
13 สิ่งแวดล้อมและการเดินทางที่มีผลต่อโรคเลปโตสไปโรซีสในประเทศไทย -
- วราลักษณ์ ตังคณะกุล (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
- 0 40 รายละเอียด
14 สถานการณ์ปัญหาและสาเหตุการจมน้ำของกลุ่มเด็กอายุ 0-14 ปี จังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ. 2550 ---
- นายประดิษฐ์ ทองจุ่น (หัวหน้าโครงการ)
2552
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
NATI 49 73 รายละเอียด
15 สำรวจความเบี่ยงเบนทางเพศของกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2552 Sexual preference study of Thai young men in academies Chonburi Province, 2009
- นายผาสุข ญาณสมบัติ (หัวหน้าโครงการ)
2552
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
AIDS 7 60 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาววรรณิภา บรรลังก์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562