ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
1 ศึกษาความชุกของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคติดต่อในวัด พื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี Prevalence of the Factors Related to Communicable Diseases in Buddhist Temples in the Responsible Area of Office of Disease Prevention and Control 2
- นายกษมะ กระต่ายทอง (หัวหน้าโครงการ)
2555
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
CD 80 259 รายละเอียด
2 ศึกษาแบบจำลองข้อมูลเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพและอันตรายจากสารเคมีในภาคเกษตรกรรม (Virtual Information Program Development for Chemical Health Hazards Agriculture Activities)
- นายณรงค์ เนตรสาริกา (หัวหน้าโครงการ)
2549
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี
EN-OCC 8 68 รายละเอียด
3 ศึกษารูปแบบการลดการประสบอันตรายจากการทำงาน:การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ Model of reduction of occupational harm : A systemmatic review approach
- ศิมาลักษณ์ ดิถีสวัสดิ์เวทย์ (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
EN-OCC 3 75 รายละเอียด
4 ศักยภาพของชนเผ่ากระเหรี่ยงในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ต่อการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ Individual’s Potential for AIDS Prevention and Control among the karen Communities Residing in the Remote Areas of Chiangmai
- นาย วิรัช นิรารุทธ์ (หัวหน้าโครงการ)
2540
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
SALTS 0 77 รายละเอียด
5 ศึกษาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม ในโครงการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างจังหวัดที่มีและไม่มีผู้ป่วย เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าติดต่อกัน 5 ปี ---
- นายสุรชัย ศิลาวรรณ (หัวหน้าโครงการ)
2545
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
CD 61 68 รายละเอียด
6 ศักยภาพพลังแกนนำในชุมชน เพื่อการป้องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของจังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรี ปี 2543 ---
- สมชัย จิรโรจน์วัฒน (หัวหน้าโครงการ)
2543
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
CD 0 58 รายละเอียด
7 ศักยภาพของครอบครัวในการดูแลเด็ก อายุต่ำกว่า 5 ปี ที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจ ในจังหวัดพะเยา ---
- นิราภรณ์ ไชยวงค์ (หัวหน้าโครงการ)
2540
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
CD 0 46 รายละเอียด
8 ศึกษาศักยภาพของห้องปฏิบัติการในการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อที่อาจเป็นสาเหตุไข้ไม่ทราบสาเหตุในโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา ---
- สุนันทา มงคลจิตร (หัวหน้าโครงการ)
-
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
CD 0 60 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาววรรณิภา บรรลังก์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562