ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
1 วิธี CDC bottle bioassay ทางเลือกใหม่ในการติดตามระดับ ความต้านทานของยุงลายบ้านต่อสารเคมีกาจัดแมลง “CDC bottle bioassay a new option on monitoring susceptibility level of Aedes aegypti to various kinds of insecticides”
- นางสาวสุธาสินี มาแดง (หัวหน้าโครงการ)
2560
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
CD 22 91 รายละเอียด
2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ในการใช้สูตรยาวัณโรคกับงบประมาณ ที่สนับสนุนให้แก่คลินิกวัณโรคของโรงพยาบาลทั้ง 6 จังหวัด ในเขตรับผิดชอบของสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 10 ปีงบประมาณ 2541 ---
- พวงทอง ดุมลาย (หัวหน้าโครงการ)
2541
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
SALTS 2 48 รายละเอียด
3 วิถีชีวิตชุมชนมุสลิมกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก ---
- นายอนันต์ พระจันทร์ศรี (หัวหน้าโครงการ)
2551
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
CD 17 66 รายละเอียด
4 วิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน The Study of Public Health Budget Analysis of Local Administrative in 7 Upper Southern Provinces
- นางปรุงจิต หมายดี (หัวหน้าโครงการ)
2552
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
SYSTEM 1 50 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาววรรณิภา บรรลังก์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562