ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
1 ลักษณะทางวิทยาการระบาดของผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าในเขต 5 ภาตะวันออกเฉียงเหนือ ---
- นายอารียะ สัจจาวัฒนา (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
CD 2 49 รายละเอียด
2 ลักษณะทางคลินิกของโรคไส้ติ่งอักเสบในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV Clinical Presentation of Acute Appendicitis in HIV Infected Patients
- เรืองศักดิ์ เรืองวีรยุทธ (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันบำราศนราดูร
SALTS 0 72 รายละเอียด
3 ลักษณะผู้ป่วยที่มารับบริการที่มาลาเรียคลินิกอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด : ข้อมูลเบื้องต้น -
- สิริพร ชาตะปัทมะ (หัวหน้าโครงการ)
2545
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
CD 0 56 รายละเอียด
4 ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของประชาชนในเขต 5 พ.ศ. 2547 ---
- เปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ์ (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
NATI 2 61 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาววรรณิภา บรรลังก์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562