ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
16 รูปแบบการแสวงหาบริการสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคของแรงงานต่างด้าวที่ป่วย เป็นโรคมาลาเรียในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ตอนบน ประเทศไทย THE PETTERN OF HEALTH SEEKING AND BEHAVIOR PREVENTION ON MALARIAPATIENTS OF THE FOREIGN LABOR IN BORDER AREA, UPPER SOUTH, THAILAND
- สุกาญดา หมื่นราษฎร์ (หัวหน้าโครงการ)
2552
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
CD 4 18 รายละเอียด
17 ระบาดวิทยาของ Haemophilus Influenzae type b ในประเทศไทย ---
- วราลักษณ์ ตังคณะกุล (หัวหน้าโครงการ)
2540
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
CD 6 20 รายละเอียด
18 ระบาดวิทยาและการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของกลุ่มสัมผัสโรคในประชากร จังหวัดนครราชสีมา 2542 Epidemiology and Prevention of Rabies among Contacts, Nakhonratchasima Province, 1999
- นายสุรชัย ศิลาวรรณ (หัวหน้าโครงการ)
2542
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
CD 1 22 รายละเอียด
19 ระบาดวิทยาผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อ HIV ระหว่าง ตุลาคม 2542 - มิถุนายน 2543 ของศูนย์วัณโรคเขต 5 นครราชสีมา Epidemiological characteristics of tuberculosis patients With HIV infection in the 5th Zonal Tuberculosis center Nakhon Ratchasima during October 1999 – June 2000
- นางประภัสสร ศรีทอง (หัวหน้าโครงการ)
2543
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
SALTS 0 20 รายละเอียด
20 รายงานผลการศึกษาสถานการณ์โรคหนอนพยาธิและโปรโตซัวของประเทศไทย พ.ศ.2552 ---
- ดร.ฐิติมา วงศาโรจน์ (หัวหน้าโครงการ)
2552
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
CD 4 25 รายละเอียด
21 รายงานผลการศึกษาวิจัย โครงการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพในเด็กจากการรับสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปีงบประมาณ 2549 ---
- ศิริวรรณ ฉันเจริญ (หัวหน้าโครงการ)
2549
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
EN-OCC 14 29 รายละเอียด
22 ระบาดวิทยาของโรคหนอนพยาธิในชาวไทยภูเขาในเขต ภาคเหนือตอนบน ของประเทศไทยปี 2543 Epidemiology of Helmithiasis in Hill Tribe in Upper Northern part of Thailand, 2000
- นายอดุลย์ศักดิ์ วิจิตร (หัวหน้าโครงการ)
2543
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
CD 3 22 รายละเอียด
23 รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนเพื่อการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก กรณีศึกษา: หนองไม้งาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร -
- สุพร สาระกูล (หัวหน้าโครงการ)
2552
กระทรวงสาธารณสุข
- 0 15 รายละเอียด
24 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนและนักเรียนแกนนำสุขภาพระดับประถมศึกษาในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก พื้นที่ภาคใต้ตอนบน A pattern of potential development of school and student health leader at the primary education level in prevention and control of dengue haemorrhagic fever in upper south of Thailand
- ประภัสสร ดำแป้น (หัวหน้าโครงการ)
2552
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
CD 3 26 รายละเอียด
25 ระบาดวิทยาของผู้ป่วยบาดเจ็บจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มารับการรักษา ในโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ---
- เสาวนีย์ ดีมูล (หัวหน้าโครงการ)
-
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
NCD 5 30 รายละเอียด
26 รูปแบบการประเมินผลแบบเสริมพลังอำนาจเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันโรคไข้หวัดนก องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม จังหวัดกำแพงเพชร The Model of Empowerment Evaluation for the Development Participation Prevention Behavioral of Avian Influenza in Wangkam Local Administration, Kamphaengphet
- นายสำราญ สิริภคมงคล (หัวหน้าโครงการ)
2552
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
CD 2 22 รายละเอียด
27 รายงานการวิจัยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการส่งตรวจ วินิจฉัยไข้เลือดออกเบื้องต้น (Rapid test) กับผลการรักษา และ ผลการควบคุมโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน Association of rapid tests, treatment outcomes and Effectiveness of Dengue control in the villages
- วรรณา หาญเชาว์วรกุล (หัวหน้าโครงการ)
2557
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักจัดการความรู้
CD 4 28 รายละเอียด
28 รายงานผลการประเมินความพร้อมในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปี 2554 ---
- นายปวิตร คตโคตร (หัวหน้าโครงการ)
2554
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักจัดการความรู้
SYSTEM 0 31 รายละเอียด
29 รูปแบบและการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อตามแนวชายแดนที่มีด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฝั่งตะวันตกตอนล่างของประเทศไทย Designated and participating of people who lived at borderline area With have designated check to points Communicable Disease Surveillance and Prevention along the under Border of West cost of Thailand
- นายสุประสันน์ วิริยะวงศานุกูล (หัวหน้าโครงการ)
2554
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
SYSTEM 36 35 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาววรรณิภา บรรลังก์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562