ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
1 ภาระทางสุขภาพที่เกิดจากการทำงาน : ข้อมูลจากโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคลินิกโรคจากการทำงาน ---
- นางสาวอรพันธ์ อันติมานนท์ (หัวหน้าโครงการ)
2558
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
EN-OCC 27 115 รายละเอียด
2 ภาวะผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกในคนงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประเภทผ้าและศิลปประดิษฐ์ในเขต 4 The Study Musculoskeletal Disorders among Workers in Community Enterprises within Regional Area 4
- นางสาวโสภาพรรณ จิรนิรัติศัย (หัวหน้าโครงการ)
2548
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
NATI 7 86 รายละเอียด
3 ภาวะแพร่โรคเท้าช้าง ๑๕ ปีหลังจากเริ่มการกำจัดโรคในประเทศไทย Lymphatic Filariasis transmission status 15 years after implementing LF Elimination programme in Thailand
- นางสาวศันสนีย์ โรจนพนัส (หัวหน้าโครงการ)
2560
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
CD 10 134 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาววรรณิภา บรรลังก์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562