ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
1 พัฒนารูปแบบการป้องกันแก้ไขปัญหาบุหรี่ในชุมชนบ้านหนองบัว อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2555 ---
- พ.ต.ญ.วิมลพรรณ กมลเพ็ชร (หัวหน้าโครงการ)
2555
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
NATI 38 130 รายละเอียด
2 พัฒนารูปแบบการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาในพื้นที่ตลาดค้าขายช่องจอม ชายแดน ไทย-กัมพูชา จังหวัดสุรินทร์ Development of risk communication and health hazards at Chong Jom is the trade market the frontier Thailand - Cambodia in Surin province
- นายนิยม ไกรปุย (หัวหน้าโครงการ)
2558
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
SYSTEM 20 96 รายละเอียด
3 พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มแรงงานเคลื่อนย้าย ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท และนครนายก ปี 2547 ---
- ศิริพร นิลัมภาชาต (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
SALTS 2 54 รายละเอียด
4 พฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีของกลุ่มวัยรุ่นชาย ในเขต 5 ปี พ.ศ.2547 Behavioral Surveillance System among Youth in Region 5, 2004.
- มยุรี ศิลป์ตระกูล (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
SALTS 12 102 รายละเอียด
5 พฤติกรรมและภาวะสุขภาพ ของพนักงานอู่ซ่อมรถยนต์ที่เสี่ยงต่อโรคพิษตะกั่วในเขต 8 Behavior and Health Status of Car-repaired Workers Who Risk to Lead Poisoning in Region 8.
- นางราตรี ทิตตเมธา (หัวหน้าโครงการ)
2549
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
EN-OCC 7 92 รายละเอียด
6 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ที่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง Health Promotion Behavior of Diabetes Mellitus Risk Group compare with Continuous care Diabetes Mellitus Group
- นางฐิติมา โกศัลวิตร (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
NATI 13 55 รายละเอียด
7 พฤติกรรมการขาดยาของผู้ป่วยวัณโรคในบริบทชีวิตชายขอบ NON-COMPLIANCE BEHAVIOR OF TUBERCULOSIS PATIENTS IN MARGINALIZED LIVING CONTEXTS
- นิศารัตน์ อยู่สุข (หัวหน้าโครงการ)
2549
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
SALTS 10 55 รายละเอียด
8 พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อจากการให้บริการ ของพยาบาลในโรงพยาบาลเขตจังหวัดนนทบุรี ---
- เยาวรัตน์ อินทอง (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันบำราศนราดูร
CD 5 44 รายละเอียด
9 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยมาลาเรียที่มารับการรักษา ที่มาลาเรียคลินิก จังหวัดแม่ฮ่องสอน Self-care Behavior of Malaria Patients at Malaria Clinics in Maehongson Province
- นารถลดา ขันธิกุล (หัวหน้าโครงการ)
2545
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
CD 1 33 รายละเอียด
10 พฤติกรรมการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ของผู้ป่วยนอก สถาบันบำราศนราดูร -
- กนกพร เมืองชนะ (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
- 3 32 รายละเอียด
11 พฤติกรรมเสี่ยงการเป็นโรคเลปโตสไปโรสิส จังหวัดนครราชสีมา ---
- เสาวภา พรสิริพงษ์ (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
CD 0 24 รายละเอียด
12 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชาชนในเขต 5 ปี 2547 ---
- นิ่มนวล พรายน้ํา (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
NATI 4 42 รายละเอียด
13 พฤติกรรมขาดยาของผู้ป่วยวัณโรคในบริบทชีวิตชายขอบ NON- COMPLIANCE BEHAVIOR OF TUBERCULOSIS PATI ENTS IN MAGINALIZED LIVING CONTEXTS
- นางนิศารัตน์ อยู่สุข (หัวหน้าโครงการ)
2549
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักจัดการความรู้
SALTS 1 62 รายละเอียด
14 พัฒนารูปแบบระบบกำจัดก๊าชยาดมสลบส่วนเกินในห้องผ่าตัด Model development for controlling of waste anesthetic gases in operating room
- วิยะดา แซ่เตีย (หัวหน้าโครงการ)
2553
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
EN-OCC 3 50 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาววรรณิภา บรรลังก์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562