ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
1 ผลจากการปรับโครงสร้างสำนักงานป้องกันควบคุมโรคต่อการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ---
- นางมนัสนันท์ ลิมปวิทยากุล (หัวหน้าโครงการ)
2555
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
SYSTEM 50 241 รายละเอียด
2 ผลกระทบต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการใช้สารเคมีทำลายยุงพาหะนำโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี ---
- นางจอมสุดา อินทรกุล (หัวหน้าโครงการ)
2556
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
CD 42 95 รายละเอียด
3 ผลกระทบต่อยุงก้นปล่องจากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพื่อทำสวนยางพาราในภาคะวันออก เฉียงเหนือตอนบน Effect on Anopheles of Vectors malaria form Rubber Plantation in upper North Eastern
- นายกองแก้ว ยะอูป (หัวหน้าโครงการ)
2560
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
CD 8 99 รายละเอียด
4 ผลกระทบของการปฏิรูประบบสุขภาพต่อระบบ งานวัณโรคในพื้นที่สาธารณสุขเขต 1 ปี 2547 ---
- ฤทัยวรรณ์ บุญเป็นเดช (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
SALTS 3 49 รายละเอียด
5 ผลสัมฤทธิ์โครงการผนึกพลังเยาวชนไทยต้านภัยไข้เลือดออก เขต 5 ปี 2547 A Summative evaluation of Thailand’s youth to strengthen Dengue Haemorhagic Fever’s project,the Fifth Zone, 2004.
- บัณฑิต วรรณประพันธ์ (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
CD 7 73 รายละเอียด
6 ผู้ป่วยวัณโรคระยะแพร่เชื้อ ที่ติดเชื้อ HIV ในศูนย์วัณโรคเขต 10 เชียงใหม่ Pulmonary Tubercurosis in HIV Seropositive Patients in 10 th Regional Tuberculosis Center : Chiangmai.
- วิทยา หลิวเสรี (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
SALTS 1 56 รายละเอียด
7 ผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำกลาง เชียงใหม่ ---
- พัฒนา โพธิ์แก้ว (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
SALTS 4 43 รายละเอียด
8 ผลการประเมินการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังเชิงรุกในระดับหมู่บ้าน ในเขต 5 ---
- นายสุรชัย ศิลาวรรณ (หัวหน้าโครงการ)
2545
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
SYSTEM 1 46 รายละเอียด
9 ผลการปฏิบัติงานติดตามผู้สัมผัสกามโรคที่เป็นหญิงบริการทางเพศ โดยหน่วยกามโรคและโรคเอดส์ร่วมกับกลุ่มงานระบาดวิทยา สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 1 กรุงเทพฯ Co-operated Activities in Contact Tracing of Sex Workers by Venereal Disease Clinics and Epidemiology Section of the Office of Communicable Disease Control Region 1, Bangkok
- โอภาส พูลพิพัฒน์ (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
- 0 62 รายละเอียด
10 ผู้ผ่านการ อบรมหลักสูตรพนักงานจุลทัศนกร ในงานควบคุมโรคหนอนพยาธิลำไส้ภาคใต้ปี 2540 ---
- พันจ่าอากาศเอกหญิงดัชนี มานะตระกูล (หัวหน้าโครงการ)
2540
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
CD 1 42 รายละเอียด
11 ผลกระทบการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ต่อหญิงบริการ หลังจากการยุบคลินิกกามโรค จากการปฏิรูประบบราชการในปี 2545 The Impact of Prevention and Control of Sexually Transmitted Infections to Female Sex Worker after Disfigured of STI Unit Resulting from Reengineering of Government System, 2001
- อมรรัตน์ จงตระการสมบัติ (หัวหน้าโครงการ)
2551
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
SALTS 3 45 รายละเอียด
12 ผลของการปรึกษากลุ่มเพื่อลดความเครียดของผู้ป่วย เสพเฮโรอีนที่ติดเชื้อเอดส์ในสถาบันบำราศนราดูร ---
- นิตยา บูรณประภา (หัวหน้าโครงการ)
2549
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันบำราศนราดูร
SALTS 8 38 รายละเอียด
13 ผลการเปรียบเทียบการวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซีสโดย IgM ELISA และ Leptospirosis dipstick กับ Microscopic Agglutination Test (MAT) -
- ประยทธ แก้วมะลัง (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
- 1 43 รายละเอียด
14 ผลการรักษาผู้ป่วยฟัลซิปารัมมาลาเรียด้วยยา เมโฟลควิน 750 มก. ที่จังหวัดอุบลราชธานี ---
- นางลักษณา หลายทวีวัฒน์ (หัวหน้าโครงการ)
2545
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7
CD 0 39 รายละเอียด
15 ผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก ในโรงเรียนเขต 5 พ.ศ.2539 ---
- นายสุรชัย ศิลาวรรณ (หัวหน้าโครงการ)
2539
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
CD 2 36 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาววรรณิภา บรรลังก์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562