ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
46 ปัจจัยที่กำหนดการทำงานของอาสาสมัครมาลาเรีย Determinant Factor for Village Malaria Volunteers' Working
- ม.ล.นิตยา ธนีวุฒิ (หัวหน้าโครงการ)
2545
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
CD 0 20 รายละเอียด
47 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านผลฟิล์มเลือดผิดของเจ้าหน้าที่ตรวจบำบัด ในมาลาเรียคลินิก ของจังหวัดชายแดนไทย-เมียนมาร์และไทย-กัมพูชา Factors influencing the misdiagnosis of microscopists in malaria clinics along the Thai-Myanmar and Thai-Cambodia border provinces
- ดร.สุภาวดี พวงสมบัติ (หัวหน้าโครงการ)
2556
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
CD 0 43 รายละเอียด
48 ประเมินความครอบคลุมและการใช้วิธีป้องกันโรคมาลาเรีย รวมถึงปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโรคมาลาเรียของประชากรในพื้นที่ที่มีการแพร่เชื้อมาลาเรียประเทศไทย Evaluation of coverage and usage of malaria prevention methods and associated malaria risk factors among populations in area with malaria transmission in Thailand
- นายนคร เปรมศรี (หัวหน้าโครงการ)
2558
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก
CD 57 22 รายละเอียด
49 ประสิทธิผลการใช้สารเพอร์มิทรินชุบมุ้งและเศษผ้า เพื่อป้องกันและควบคุมยุงลาย Aedes aegypti ในชุมชน ---
- นายชูชิน ชาตา (หัวหน้าโครงการ)
2545
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
CD 0 13 รายละเอียด
50 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของประชาชน Factors Affecting Behavior Prevention and Control Dengue Haemorrhagic Fever of People
- นางสาวจุรีย์ อุสาหะ (หัวหน้าโครงการ)
2545
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
CD 26 61 รายละเอียด
51 ประสิทธิภาพของผลมะกรูดในการควบคุมลูกน้ำยุงลายบ้าน ภายในห้องปฏิบัติการ Effectiveness of Bergamot, Citrus hystrix C.D. for control of Aedes aegypti larvae in laboratory
- เจริญ ภาระธัญญา (หัวหน้าโครงการ)
2545
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4
CD 2 20 รายละเอียด
52 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้มุ้งชุบสารเคมีในการควบคุม ไข้มาลาเรียของประชาชน อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ---
- เจริญ ภาระธัญญา (หัวหน้าโครงการ)
2545
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
CD 1 15 รายละเอียด
53 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อเอดส์แบบครอบจักรวาล (Universal Precautions)ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5 จังหวัดนนทบุรี ---
- นางสุภาพร ปลดปลิด (หัวหน้าโครงการ)
2540
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง 
CD 0 13 รายละเอียด
54 ประเมินการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับสถานีอนามัย ในพื้นที่เขต 9 ---
- นิธิพัฒน์ มีโภคสม (หัวหน้าโครงการ)
2546
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
CD 9 31 รายละเอียด
55 ประเมินการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับสถานีอนามัย ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ---
- นิธิพัฒน์ มีโภคสม (หัวหน้าโครงการ)
-
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2
CD 6 51 รายละเอียด
56 ประเมินความรู้และการปฏิบัติงานในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ของประชาชนในพื้นที่เขต 9 ---
- นิธิพัฒน์ มีโภคสม (หัวหน้าโครงการ)
-
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2
CD 17 34 รายละเอียด
57 ประเมินผลการบังคับใช้ข้อบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย A STUDY OF FACTORS RELATING TO HEALTH BEHAVIORS OF THE TAXI MOTORCYCLISTS IN BANGKHEN DISTRICT, BANGKOK METROPOLITAN
- นายนัพวุฒิ ชื่นบาล (หัวหน้าโครงการ)
2556
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
NATI 5 27 รายละเอียด
58 ประเมินผลการป้องกันควบคุมวัณโรคและโรคเอดส์ในเรือนจำ พื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ - ไม่มีข้อมูล -
- 24 28 รายละเอียด
59 ประเมินผลการอบรมพยาบาลอาชีวอนามัยในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๔๘ - ไม่มีข้อมูล -
- 0 26 รายละเอียด
60 ประเมินผลโครงการพัฒนาระบบบริการและติดตามผลการรักษาผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี และผู้ป่วยเอดส์ด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ในพื้นที่ 6 จังหวัดของเขต 9 ปี 2547 - ไม่มีข้อมูล -
- 10 29 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาววรรณิภา บรรลังก์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562