ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
31 ประสิทธิผลการนำกระบวนการตลาดเชิงสังคมปรับเปลี่ยน พฤติกรรมป้องกันไข้มาลาเรียของเกษตรกร The Effective of Social Marketing on Agriculturist for Malaria Prevention.
- นางบุษบง เจาฑานนท์ (หัวหน้าโครงการ)
2549
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
CD 0 19 รายละเอียด
32 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเกิน และความเสี่ยงต่อสุขภาพจากภาวะโภชนาการเกินในเด็กระดับประถมศึกษา ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี Co-relation Factor of the overweight and Health Risk Factor in Obesity children of the Primary school at the area of municipality of Ubonratchathani province
- นางฐิติมา โกศัลวิตร (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
NATI 1 37 รายละเอียด
33 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของบิดามารดาในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่จำเป็นในพื้นที่สาธารณสุข เขต 2 ---
- กนกวรรณ เหือดขุนทด (หัวหน้าโครงการ)
2544
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
CD 0 13 รายละเอียด
34 ปัจจัยที่มีผลต่อการขาดยาระหว่างการรักษาวัณโรค ในผู้ป่วยเสมหะพบเชื้อรายใหม่เขต 2 ปี 2543 ---
- สุภาภรณ์ วัฒนาธร (หัวหน้าโครงการ)
2544
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
SALTS 7 17 รายละเอียด
35 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการป่วยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ของพนักงานหญิง ในโรงงานอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร Factors Affecting the Sexually Transmitted Diseases of female workers in Bangkok Factories
- นางทำเนียบ สังวาลประกายแสง (หัวหน้าโครงการ)
2541
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
SALTS 4 59 รายละเอียด
36 ประสิทธิผลของการเสริมสร้างความรู้และทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหา ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยประยุกต์แนวคิด ทักษะชีวิต ศึกษาในกลุ่มนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5-6 ---
- นางเปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ์ (หัวหน้าโครงการ)
2545
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
CD 0 11 รายละเอียด
37 ประสิทธิผลของยา doxycycline ในการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีส ในกลุ่มชาวนา An Efficacy trial of Dexycycline Chemoprophylaxis Against Leptospirosis among The Farmmers
- นายสุรชัย ศิลาวรรณ (หัวหน้าโครงการ)
2545
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
CD 0 41 รายละเอียด
38 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการล้างมือ ของผู้ดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปีจังหวัดขอนแก่น ปี 2541 Factors Related to Hand Washing Behavior of the Mothers of Children under one year of Age in Khon kaen Province,1998
- เกษร แถวโนนงิ้ว (หัวหน้าโครงการ)
2541
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
CD 2 38 รายละเอียด
39 ประสิทธิผลการจัดโปรแกรมการสร้างพลังแกนนำชุมชน เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วง ที่ ต. ตะพง จังหวัดระยอง ---
- สมชัย จิรโรจน์วัฒน (หัวหน้าโครงการ)
2543
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
CD 2 13 รายละเอียด
40 ประวัติเพศสัมพันธ์และพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของชายที่มารับการตรวจที่ศูนย์กามโรคและโรคเอดส์เขต 10 เชียงใหม่ ---
- นายมนูญ ใจเขื่อนแก้ว (หัวหน้าโครงการ)
2541
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่
SALTS 2 17 รายละเอียด
41 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ถุงยางอนามัยของหญิงขายบริการทางเพศ จังหวัดขอนแก่น ปี 2541 ---
- ศิริวรรณ หมื่นหัส (หัวหน้าโครงการ)
2541
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
SALTS 1 17 รายละเอียด
42 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ยาของผู้ป่วยโรคเอดส์ที่มารับการรักษาที่ โรงพยาบาลบำราศนราดูร -
- สมคิด อังคศรีทองกุล (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
- 1 17 รายละเอียด
43 ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคอาหารต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อของเจ้าหน้าที่ สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (The risk factors related of Non - infectious diseases in Staffs of Raj – Pracha Samasai Institute , Department
- เพ็ญศรี กองสัมฤทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันราชประชาสมาสัย
NATI 1 17 รายละเอียด
44 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานเป็นโรงเรียนป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัดความรับผิดชอบของสำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดอุบลราชธานี ---
- นายชฎิล สมรภูมิ (หัวหน้าโครงการ)
2552
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
SYSTEM 8 32 รายละเอียด
45 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับอุบัติการการป่วยเป็นมาลาเรียในอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี FACTORS ASSOCIATING WITH THE INCIDENCE OF MALARIA AT TONGPAPOOM DISTRICT KANCHANABURI
- ม.ล.นิตยา ธนีวุฒิ (หัวหน้าโครงการ)
2545
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
CD 1 43 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาววรรณิภา บรรลังก์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562