ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
16 ประสิทธิศักย์สารสกัดจากหนอนตายหยาก สาบเสือ และสะเดาช้างต่อยุงลายบ้าน โดยการพ่นสารเคมีแบบฝอยละเอียด Efficacy of Stemona curtisii Hook.f., Eupatorium odoratum L. and Azadirachta excelsa (Jack) Jacobs. Extracts against Aedes aegypti (L.) by ultra-low volume (ULV) space spray
- คณพศ ทองขาว (หัวหน้าโครงการ)
2559
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
CD 24 48 รายละเอียด
17 ประสิทธิภาพและความพึงพอใจของเครื่องพ่นเคมีฝอยละอองสะพายหลังชนิดเครื่องยนต์ขนาด 1.6 แรงม้า กับชนิดเครื่องยนต์เกินกว่า 2 แรงม้าที่ใช้ปฏิบัติงานใน หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ,ศูนย์ควบคุม โรคติดต่อนำโดยแมลง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ปี พ.ศ. 2548 Efficiency and Satisfaction of the Carry ULV between Type 1.6 Horsepower Motor and Over 2 Horsepower motor for use in Region of Disease Contagious an Insect, Center of Disease Contagious an Insect, 2005.
- วิจิตร โกสละกิจ (หัวหน้าโครงการ)
2548
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
CD 3 38 รายละเอียด
18 ประสิทธิผลของทรายทีมีฟอส 1 % ในภาชนะขังน้ำที่ใช้หมุนเวียน ในชุมชนตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ปี 2547 ---
- สมใจ ทองเฝือ (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
CD 0 31 รายละเอียด
19 ประสิทธิภาพกับดักลูกน้ำยุงลายที่ดัดแปลงจากวัสดุหาง่าย ---
- นายเสียงธรรมวิมล โรจน์ฤทัย (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
CD 1 32 รายละเอียด
20 ประเมินมาตรฐานเภสัชกรรมด้านวัณโรคของโรงพยาบาลภาครัฐในเขต 3 ปีงบประมาณ 2548 ---
- กรรณิการ์ วิสุทธิวรรณ (หัวหน้าโครงการ)
2548
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
SALTS 4 34 รายละเอียด
21 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจของบุคลากรต่อบรรยากาศภายในองค์กร ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ปี 2548 Factors Related to Satisfaction of Personnel with Organization Climate of The Office of Disease Prevention and Control 5th Nakhon Ratchasima, 2005.
- อรณิชา เจียมผักแว่น (หัวหน้าโครงการ)
2548
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
SYSTEM 3 44 รายละเอียด
22 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา An associate’s factor with smoking behaviour in male secondary school of Nakhonratchasima municipality region
- ลักลีน วรรณประพันธ์ (หัวหน้าโครงการ)
2548
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
NATI 4 60 รายละเอียด
23 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเสี่ยงการเกิดโรคหืดจากการทำงานของผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มแรงงานนอกระบบ : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้านวม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา Risk Factors of Occupational Asthma in OTOP Workers. A case study of Blanket related workers exposure to dust in Nakorn Ratchasima Province.
- ศรีสมร กมลเพ็ชร (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
EN-OCC 3 35 รายละเอียด
24 ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในโรงงานเขตอุตสาหกรรมสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา Factors Affecting Stresses of Factory Safety Officer at Suranaree Industrial Estate, Nakhonratchasima Province
- นางวาณี สุขพงษ์ไทย (หัวหน้าโครงการ)
2548
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
NATI 3 39 รายละเอียด
25 ประสิทธิผลการใช้การตลาดเชิงสังคมในการส่งเสริมการมารับบริการตรวจวัณโรค ของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดนครราชสีมา The Effectiveness of Social Marketing in Promoting Tuberculosis Examinations Among the Population at Risk in Nakhon Ratchasima Province.
- นัชชา พรหมพันใจ (หัวหน้าโครงการ)
2548
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
SALTS 5 24 รายละเอียด
26 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิเสธและยอมรับการพ่นเคมีชนิดมีฤทธิ์ตกค้างท้องที่แพร่เชื้อมาลาเรียในจังหวัดชุมพร ---
- วิชิต ดอกขัน (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
CD 0 14 รายละเอียด
27 ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2546 ---
- ถวิล แสงตะวัน (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
SYSTEM 1 17 รายละเอียด
28 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการฝึกอบรมในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ---
- นางสาวจิรวัฒน์ ศานติสุข (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
SYSTEM 0 17 รายละเอียด
29 ประสิทธิภาพการควบคุมลูกน้ำยุงลาย กับอุบัติการณ์การเกิดโรคเลือดออก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด ---
- ตวงพร ศรีสวัสดิ์ (หัวหน้าโครงการ)
2551
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
CD 2 18 รายละเอียด
30 ประสิทธิผลโครงการเยาวชนไทยต้านภัยไข้เลือดออก ปี 2548 ---
- ตวงพร ศรีสวัสดิ์ (หัวหน้าโครงการ)
2548
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
CD 2 16 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาววรรณิภา บรรลังก์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562