ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
1 ทัศนคติของประชาชนจังหวัดระนองต่อผลกระทบของแรงงานพม่า ในด้านสาธารณสุข RANONG PEOPLE ’ S ATTITUDE TOWARD THE IMPACT OF BURMESE MIGRANT LABOUR TO PUBLIC HEALTH
- นางนิโลบล ธีระศิลป์ (หัวหน้าโครงการ)
2545
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง 
CD 0 65 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาววรรณิภา บรรลังก์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562